Free

FREE Industry Updates and Changes to SAP/rdSAP - Conwy

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

The Quay Hotel & Spa

Deganwy Quay

Deganwy

Conwy

LL31 9DJ

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

This informative 3 hour workshop, delivered in collaboration with Stroma, focuses on the following:

• Minimum Energy Efficiency Standards (MEES)

• Changes to SAP/rdSAP

• An overview of Building Information Modelling (BIM)

In addition to changes to SAP and rdSAP this session looks in more depth at the minimum energy efficiency standard (MEES). This was introduced by the Energy Efficiency (Private Rented Property) Regulations 2015 and will apply across England and Wales. As of the 1st April 2018 there will be a requirement for any properties rented out in the private rented sector to have a minimum energy performance rating of E on an Energy Performance Certificate (EPC).

The session will also provide an introduction to Building Information Modelling (BIM). BIM describes the use of digital modelling to understand the physical and functional characteristics of a building. Data used in models is collected collaboratively during construction and operation of a building and used to help occupants interact more efficiently with the asset.


The workshop wraps up with an open Q&A session to ask questions relevant to your everyday operations.

Attendance at this workshop will count as 3 hours of Continuing Professional Development (CPD). This workshop is aimed at Domestic Energy Assessors. We have a limited number of places available for this workshop so please register as soon as possible to secure a place. You must register for a place in advance – delegates who turn up on the day who have not registered may be turned away.

Tea, coffee and a working lunch will be provided at the event. Free parking is also available at the venue.

For more information about the course please email energisewales@est.org.uk or call 02920 475 959.Diweddariadau a Newidiadau i'r Diwydiant SAP/rdSAP

Mae'r gweithdy cynhwysfawr hwn, sy'n 3 awr o hyd ac sydd wedi ei gyflwyno mewn cydweithrediad â Stroma, yn canolbwyntio ar y canlynol:

• Isafswm Safonau Effeithlonrwydd Ynni (MEES)

• Newidiadau i SAP/rdSAP

• Trosolwg o Fodelu Gwybodaeth am Adeiladau (BIM)

Yn ychwanegol i newidiadau i'r SAP a rdSAP mae'r sesiwn hon yn edrych yn fanylach ar y safonau effeithlonrwydd ynni gofynnol (MEES). Cafodd hyn ei gyflwyno gan Reoliadau Effeithlonrwydd Ynni 2015 (Eiddo sy'n cael ei Rentu'n Breifat) a bydd yn gymwys ledled Cymru a Lloegr. Ar ôl 1 Ebrill 2016 bydd gofyn i unrhyw eiddo a gaiff ei osod yn y sector rhentu preifat gael isafswm gradd perfformiad ynni o E ar Dystysgrif Perfformiad Ynni (EPC).

Bydd y sesiwn hon hefyd yn rhoi cyflwyniad i Fodelu Gwybodaeth am Adeiladau (BIM). Mae BIM yn disgrifio'r defnydd o fodelu digidol i ddeall nodweddion ffisegol a swyddogaethol adeilad. Caiff data a ddefnyddir mewn modelau eu casglu ar y cyd yn ystod gwaith adeiladu a gweithredu adeilad a'i ddefnyddio i helpu preswylwyr i ryngweithio'n fwy effeithiol gyda'r ased.

Mae'r gweithdy yn gorffen gyda sesiwn Holi ac Ateb agored er mwyn gofyn cwestiynau perthnasol i'ch gweithrediadau o ddydd i ddydd.

Bydd presenoldeb yn y gweithdy hwn yn cyfrif fel 3 awr o Ddatblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP). Mae'r gweithdy hwn wedi ei anelu at Aseswyr Ynni Domestig. Mae nifer gyfyngedig o leoedd ar gael ar gyfer y gweithdy hwn felly cofrestrwch cyn gynted â phosibl i sicrhau eich lle. Mae'n rhaid i chi gofrestru am le ymlaen llaw - gall cyfranogwyr sy'n ymddangos ar y dydd heb fod wedi cofrestru gael eu gwrthod.

Caiff te, coffi a chinio ysgafn eu darparu yn ystod y digwyddiad. Mae parcio am ddim hefyd ar gael yn y lleoliad.

Am ragor o wybodaeth am y cwrs, anfonwch e-bost i energisewales@est.org.uk neu ffoniwch 02920 475 959.

Share with friends

Date and Time

Location

The Quay Hotel & Spa

Deganwy Quay

Deganwy

Conwy

LL31 9DJ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved