Free Let's Fish! Sessions at Llangollen - World Heritage Celebrations

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Pontcysyllte Aqueduct

Trevor Basin

Off Station Road - South View Road

Trevor

LL20 7TY

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Get off the tablet and on to the towpath! Whether you have fished before or have always wanted to try, join us at our 10 Year World Heritage Celebrations open day, come along and see the spectacular aqueduct and the views at this historic venue. While you are with us, come and learn to fish from our team of professional, fully qualified angling coaches. (All the bait and equipment is provided, so all you need to do is book in and turn up on the day.)

Landmarks for directions are above postcode . The fishing area will be situated in the Trevor Basin.

Please park in the main car park – postcode LL14 3SG

To give you every opportunity to take part, please book one slot at a time per person, spare spaces will be offered on the day when available. Please arrive 15 minutes before your booked slot. If you are late you'll still be accommodated, but may have to wait until a suitable slot becomes available.

If you're coming along as a spectator remember to bring a folding chair as you need to be seated during the fishing session.

Let's Fish!

This is event is part of the Canal & River Trust’s Let’s Fish! https://canalrivertrust.org.uk/enjoy-the-waterways/fishing/lets-fish campaign to encourage more people to learn and enjoy angling. Let's Fish! is free to attend as part of our work as a waterways and wellbeing charity to help everyone get out, get active and make their lives better by water. You can now support the work our teams do with children and families and make a donation on our website. https://canalrivertrust.org.uk/donate)

On the 15 September 2019 children and young people are invited to enter our celebration of Junior Angling at this year’s Junior Angling Championships.

Follow the links to enter now.

https://canalrivertrust.org.uk/news-and-views/news/young-anglers-invited-to-take-part-in-prestigious-championships

For information on the world heritage celebrations

https://canalrivertrust.org.uk/places-to-visit/pontcysyllte-aqueduct-world-heritage-site

Have a great day!

Ewch oddi ar y tabledi ac ymlaen i'r llwybr tynnu! P'un a ydych wedi pysgota cyn neu wedi bod eisiau ceisio, ymunwch â ni yn ein diwrnod agored Dathliadau Treftadaeth y Byd 10 mlynedd, dewch draw i weld y draphont ddŵr ysblennydd a'r golygfeydd yn y lleoliad hanesyddol hwn. Tra'ch bod gyda ni, dewch i ddysgu pysgod gan ein tîm o hyfforddwyr pysgota proffesiynol, cymwysedig. (Mae'r holl abwyd a chyfarpar yn cael ei ddarparu, felly mae popeth y mae angen i chi ei wneud yw archebu i mewn a dod i ben ar y diwrnod) Mae'r tirnodau ar gyfer cyfarwyddiadau yn uwch na'r cod post. Lleolir yr ardal bysgota yn Basn Trefor.
Parcio yn y prif faes parcio - cod post LL14 3SG

I roi pob cyfle i chi gymryd rhan, archebwch un slot ar y tro bob person, bydd lleoedd sbâr yn cael eu cynnig ar y diwrnod pan fyddant ar gael. Cyrhaeddwch 15 munud cyn eich slot a archebwyd.
Os ydych chi'n hwyr, fe fyddwch chi'n dal i gael llety, ond mae'n bosib y bydd rhaid i chi aros nes bydd slot addas ar gael.

Os ydych chi'n dod fel gwyliwr cofiwch ddod â chadeir plygu gan fod angen i chi eistedd yn ystod y sesiwn pysgota.

Gadewch i ni Bysgod!

Mae hwn yn ddigwyddiad yn rhan o ' Gadewch i ni Bysgod!' y Glandwr Cymru https://canalrivertrust.org.uk/enjoy-the-waterways/fishing/lets-fish ymgyrch i annog mwy o bobl i ddysgu a mwynhau pysgota. Gadewch i ni Bysgod! yn rhad ac am ddim i fynychu fel rhan o'n gwaith fel elusen dyfrffyrdd a lles i helpu pawb i fynd allan, i fod yn egnïol a gwneud eu bywydau'n well gan ddŵr. Nawr gallwch gefnogi'r gwaith y mae ein timau yn ei wneud gyda phlant a theuluoedd a gwneud rhodd ar ein gwefan. . https://canalrivertrust.org.uk/donate

Ar 15 Medi 2019 gwahoddir plant a phobl ifanc i ddod i mewn i'n dathliad o Bysgota Iau ym Mhencampwriaeth Pysgota Iau eleni.

https://canalrivertrust.org.uk/news-and-views/news/young-anglers-invited-to-take-part-in-prestigious-championships

Am wybodaeth ar ddathliadau treftadaeth y byd

https://canalrivertrust.org.uk/places-to-visit/pontcysyllte-aqueduct-world-heritage-site

Cael diwrnod gwych!

Date and Time

Location

Pontcysyllte Aqueduct

Trevor Basin

Off Station Road - South View Road

Trevor

LL20 7TY

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved