From Ideas to Impact: Co-producing health and wellbeing with our community

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Taliesin Create and Health & Wellbeing Academy

Swansea University

Singleton Campus

Swansea

SA2 8PP

United Kingdom

View Map

Event description

Description

In celebration of its first year of operation, the award winning Health and Wellbeing Academy at Swansea University is pleased to invite you to its inaugural Health and Wellbeing Conference:

From Ideas to Impact: Co-producing health and wellbeing with our community.

Thursday 15th November 2018
Swansea University, 9am - 4pm

We are delighted to announce our Keynote speakers:

  • Prof. Helen Stokes Lampard (PhD FRCGP), Chair of Royal College of GPs
  • Prof. Keith Harding CBE, Medical Director, Welsh Wound Innovation Centre, Dean of Clinical Innovation, Cardiff University
  • Dilys Price OBE, The World's Oldest Female Skydiver


Event background:

The Parliamentary Review of Health and Social Care 2018 highlighted the compelling case for change in the delivery of health and social care in Wales. Demographic and social changes coupled with increasing prevalence in the burden of chronic diseases require new approaches in the planning and provision of care services to patients, communities and society in the future.

In order to initiate such developments, there needs to be greater collaboration and partnership working across agencies, with wider involvement from patients and the public to inform the nature and type of services provided.

It is in anticipation of such a changing landscape, the HWA has been delivering a range of innovative projects, involving staff, students and partners that are having a significant impact on the wellbeing of communities.

Delegates will hear of the exciting translational research facilitated through the Academy and be made aware of the innovative approaches to the delivery of health and social care emerging from the collaborative ventures within the Academy.

Tours of the HWA will be available and staff and students will be on hand to demonstrate how the research-led services can support the wider system of health and social care delivery.

RSVP today!


Contact us

For any queries, please contact the conference co-ordinators
Glynis Lacey G.Lacey@Swansea.ac.uk
Rhian Morgan R.E.T.Morgan@Swansea.ac.uk


Prifysgol Abertawe yn falch iawn cael eich gwahodd i’w Gynhadledd Iechyd a Llesiant agoriad.

O Syniadau i Effaith: Cyd-gynhyrchu iechyd a llesiant yn ein cymuned

Dydd Iau 15fed o Dachwedd 2018
Prifysgol Abertawe, 9am-5pm


Rydym wrth ein bodd cael cyhoeddi ein prif siaradwyr:

  • Yr Athro Helen Stokes Lamparad (PhD FRCGP) Cadeirydd Meddygon Teulu’r Coleg Brenhinol
  • Yr Athro Keith Harding CBE, Cyfarwyddwr Meddygol, Canolfan Arloesedd Clwyfau Cymru, Deon Arloesedd Clinigol, Prifysgol Caerdydd
  • Dilys Price OBE, Skydiver Benyw Hynaf y Byd


Amlygodd Adolygiad Seneddol Iechyd a Gofal Cymdeithasol 2018 yr achos cymhellol dros newid yn y cyflenwad o iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru. Roedd newidiadau demograffig a chymdeithasol ynghyd â chyffredinrwydd cynyddol yn y baich o glefydau cronig yn gofyn am ddulliau newydd yn y cynllunio a darparu gwasanaethau gofal i gleifion, cymunedau achymdeithas yn y dyfodol.

Er mwyn cychwyn datblygiadau o’r fath, mae angen bod yn fwy cydweithredol a gweithio mewn partneriaeth ar draws asiantaethau, gyda chyfranogiad ehangach gan gleifion a’r cyhoedd i hysbysu natur a math y gwasanaethau a ddarperir.

Mae’n rhagweld y bydd tirlun mor newidiol, mae’r HWA wedi bod yn darparu amrywiaeth o brosiectau arloesol, yn cynnwys staff,myfyrwyr a phartneriaid sy’n cael effaith ar les cymunedau.

Bydd cynrychiolwyr yn clywed am yr ymchwil trawsfudol cyffrous wedi’i hwyluso trwy’r Academi a chael bod yn ymwybodol o’r dulliau gweithredu arloesol tuag at ddarparu iechyd a gofal cymdeithasol sy’n dod i’r amlwg o’r mentrau cydweithredol o fewn yr Academi.

Bydd teithiau’r HWA ar gael a bydd staff myfyrwyr wrth law i ddangos sut y gall y gwasanaethau a arweinir gan ymchwil gefnogi’r system ehangach o ddarparu iechyd a gofal cymdeithasol.

Date and Time

Location

Taliesin Create and Health & Wellbeing Academy

Swansea University

Singleton Campus

Swansea

SA2 8PP

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved