Free

FSA Symposium of Social Science - Food, Innovation and the Future Consumer.

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Cardiff Marriott Hotel

Mill Lane

Cardiff

CF10 1EZ

United Kingdom

View Map

Event description
This year’s FSA Symposium of Social Science will be held in Cardiff on November 4th 2019 as part of the ESRC Festival of Social Science.

About this Event

I am delighted to invite you to this year’s Symposium of Social Science in Cardiff on November 4th 2019 as part of the ESRC Festival of Social Science.

Our focus this year will be on innovation and the changing world, whether that be social, technological or methodological, and some of the work underway to better understand the future implications for food and for food regulation. The day will include short presentations from a broad range of academic backgrounds and an afternoon workshop to help inform the FSA’s future research agenda.

The event will offer an excellent opportunity for anyone in the social science or policymaking community to hear about how social science directly informs real life policy making in a government context.

As well as learning about the work and priorities of the FSA, funding opportunities and emerging ideas, you will have a valuable opportunity to network with experts from academia, industry and policy throughout the event.

To reserve a place, please register.

9:30 – 10:00 Coffee and Registration

Welcome and opening remarks

Nathan Barnhouse, Director, FSA Wales

Professor Guy Poppy, FSA, Chief Scientific Advisor

Professor Rick Mumford, FSA, Director of Science

...

Michelle Patel – Head of Social Science, FSA - The Future Consumer

What does food mean to generation Z?

Laura Broomfield – FSA Social Science - Consumer attitudes to emerging food technologies

Have consumer attitudes to food production technologies like genetic modification, lab-grown meat and functional foods changed in the last ten years?

Marcus Ventin – PhD Fellow, University of Durham - The impact of lab-grown meat

What is the impact of cultured animal products such as lab-grown meat upon consumer choice and food safety?

Dr Pei Sun – FSA Research Fellow/ London School of Hygiene and Tropical Medicine - Quality Adjusted Life Years (QALYs)– Measuring the Disease Burden

Do QALYs fully capture the pain and suffering associated with food related illnesses?

Tim Johnston – FSA Operational Research - Social Media Listening

What can social media listening methods tell us about consumer views, not only about potential risks but also to listen openly for what we might have missed, contributing to policy, strategy and communications?

...

Professor Lorraine Whitmarsh – Director, CAST, Cardiff University - Changing behaviour to encourage healthy, sustainable food choices

What influences food choices, and how can we encourage healthier and more sustainable food choices? I will discuss how attitudes to environment and food are changing, and present social science evidence of how to change consumers’ food behaviours. This talk will highlight the importance of using multiple, targeted and well-timed interventions to encourage positive food choices.

Dr Rhian Hayward – CEO, AIEC, Aberystwyth University

Technology and future foods

University research is paving the way for exciting innovations in food and drink. Academia now works more closely than ever with industry on the application of knowledge and interdisciplinary thinking to bring outcomes to the market faster. How can cutting-edge science allow the food and drink industry of the future to become more resilient to our changing supply requirements, more environmentally sustainable and more nutritious?

Professor David Lloyd – Director, Zero2Five, Cardiff Metropolitan University

Lean, mean, green and clean

What does this rapidly changing political and social environment mean for food safety/ nutrition controls?

...

Workshop – Implications for the FSA’s future research agenda

Closing Remarks

Julie Pierce, Director, FSA Wales, Openness, Data and Digital

16:30 – drinks reception

...

Rwy’n falch o’ch gwahodd chi i Symposiwm Gwyddor Gymdeithasol eleni a fydd yn cael ei gynnal yng Nghaerdydd ar 4 Tachwedd 2019 yn rhan o Ŵyl Gwyddor Gymdeithasol y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC).

Eleni, byddwn ni’n canolbwyntio ar arloesi a newid y byd, boed hynny ar sail gymdeithasol, dechnolegol neu fethodolegol, a rhywfaint o’r gwaith sy’n mynd rhagddo i ddeall goblygiadau’r dyfodol yn well ar gyfer bwyd a rheoleiddio bwyd. Bydd y diwrnod yn cynnwys cyflwyniadau byr ac amrywiaeth eang o gefndiroedd academaidd yn ogystal â gweithdy yn y prynhawn i helpu i lywio agenda ymchwil yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) i’r dyfodol.

Bydd y digwyddiad yn gyfle gwych i unrhyw un yn y gymuned gwyddor gymdeithasol neu lunio polisi glywed am y ffordd y mae gwyddor gymdeithasol yn llywio gwaith llunio polisi go-iawn mewn cyd-destun llywodraethol.

Yn ogystal â dysgu am waith a blaenoriaethau’r ASB, cyfleoedd cyllido a syniadau newydd, bydd gennych chi gyfle gwerthfawr i rwydweithio gydag arbenigwyr o’r byd academaidd, y diwydiant a’r maes polisi drwy gydol y digwyddiad.

I gadw lle, cofrestrwch.

9:30 – 10:00 Coffi a Chofrestru

Croeso a sylwadau agoriadol

Nathan Barnhouse, Cyfarwyddwr, Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) Cymru

Yr Athro Guy Poppy, Prif Gynghorydd Gwyddonol yr ASB

Yr Athro Rick Mumford, Cyfarwyddwr Gwyddoniaeth yr ASB

...

Michelle Patel – Pennaeth Gwyddor Gymdeithasol yr ASB - Defnyddwyr y Dyfodol

Beth mae bwyd yn ei olygu i genhedlaeth Z?

Laura Broomfield – Gwyddor Gymdeithasol yr ASB - Agweddau defnyddwyr at dechnolegau bwyd sy'n dod i'r amlwg

A yw agweddau defnyddwyr at dechnolegau cynhyrchu bwyd fel addasu genetig, cig wedi'i dyfu mewn labordy a bwydydd swyddogaethol wedi newid yn ystod y deng mlynedd diwethaf?

Marcus Ventin – Cymrawd PhD / Prifysgol Durham - Effaith cig a dyfir mewn labordy

Beth yw effaith cynhyrchion anifeiliaid wedi’u trin fel cig wedi'i dyfu mewn labordy ar ddewis defnyddwyr a diogelwch bwyd?

Dr Pei Sun – Cymrawd Ymchwil yr ASB / Ysgol Hylendid a Meddygaeth Drofannol Llundain - Blynyddoedd Oes wedi'u Haddasu yn ôl Ansawdd (QALYs) – Mesur y Baich Clefydau

A yw QALYs yn cynrychioli’n llwyr y boen a'r dioddefaint o ganlyniad i salwch sy'n gysylltiedig â bwyd?

Tim Johnston – Ymchwil Gweithredol yr ASB - Gwrando ar y Cyfryngau Cymdeithasu

Beth all dulliau gwrando ar y cyfryngau cymdeithasu ddweud wrthym am farn defnyddwyr, nid yn unig am risgiau posibl ond hefyd i wrando'n agored am yr hyn y gallem fod wedi'i fethu, gan gyfrannu at bolisïau, strategaethau ac arferion cyfathrebu?

...

Yr Athro Lorraine Whitmarsh – Prifysgol Caerdydd

Newid ymddygiad i annog dewisiadau bwyd iach a chynaliadwy

Beth sy'n dylanwadu ar ddewisiadau bwyd, a sut allwn ni annog dewisiadau bwyd iachach a mwy cynaliadwy? Byddaf yn trafod sut mae agweddau tuag at yr amgylchedd a bwyd yn newid, ac yn cyflwyno tystiolaeth gwyddor gymdeithasol o sut i newid ymddygiad bwyd defnyddwyr. Bydd y sgwrs hon yn tynnu sylw at bwysigrwydd defnyddio nifer o ymyriadau wedi'u targedu ac wedi'u hamseru'n dda i annog dewisiadau bwyd cadarnhaol.

Dr Rhian Hayward – Prifysgol Aberystwyth

Technoleg a bwydydd yn y dyfodol

Mae ymchwil gan brifysgolion yn paratoi'r ffordd ar gyfer arloesi cyffrous mewn bwyd a diod. Bellach mae'r byd academaidd yn gweithio'n agosach nag erioed gyda’r diwydiant ar gymhwyso gwybodaeth a meddwl rhyngddisgyblaethol i gyflwyno canlyniadau i'r farchnad yn gyflymach. Sut y gall gwyddoniaeth flaengar ganiatáu i ddiwydiant bwyd a diod y dyfodol ddod yn fwy gwydn i'n gofynion cyflenwi newidiol, yn fwy cynaliadwy yn amgylcheddol ac yn fwy maethlon?

Yr Athro David Lloyd – Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Iach, gwyrdd a glân

Beth mae'r amgylchedd gwleidyddol a chymdeithasol hwn sy'n newid yn gyflym yn ei olygu ar gyfer rheolaethau diogelwch bwyd/maeth?

...

Gweithdy – Goblygiadau ar gyfer agenda ymchwil yr ASB yn y dyfodol

Sylwadau i Gloi - Julie Pierce, Cyfarwyddwr ASB Cymru, Bod yn Agored, Data a Digidol

16:30 – derbyniad diodydd

Michelle Patel

Head of Social Science, FSA

Share with friends

Date and Time

Location

Cardiff Marriott Hotel

Mill Lane

Cardiff

CF10 1EZ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved