Free
Future Diets - New Product Development Workshop - Cardiff

Future Diets - New Product Development Workshop - Cardiff

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

All Nations Centre

Sachville Avenue

Cardiff

CF14 3NY

United Kingdom

View Map

Event description
At this free Welsh Government funded new product development workshop, food and drink companies will gain access to world-class insight.

About this event

Future Diets - New Product Development Workshop - Cardiff

At this free Welsh Government funded new product development (NPD) workshop, food and drink companies will gain access to world-class insight from industry thought leaders.

The Future Diets research provides an industry first, long-term view of consumer eating habits over the next 10 years. This will help businesses gain a planning framework essential for a successful long-term NPD and business strategy.

Delegates will:

• Understand in depth the way that consumer diets will develop over the next 10 years

• Participate in an inspirational workshop to kick-start NPD ideas in their business

• Have at least one idea to take back to their business and develop into their NPD strategy

The research shared at this full day event is ground-breaking and will be essential for any Welsh food and drink business.

Attendees will hear from the Welsh Government Insight Programme who will be presenting the Future Diets collaborative work led by the IGD and supported by Kantar and the thefoodpeople along with economic analysis from multiple data sources.

Experts will include:

Chris Hayward, Sales Director, IGD - Chris will share key trends that will impact on future diets and the implications for businesses working inside and outside of Wales.

Kateline Porritt, New Product Development Specialist – Kateline has held senior roles in retail NPD and with thefoodpeople. Kateline will facilitate an inspirational new product development workshop built on future diet trends.

The event is supported by Food Innovation Wales who can help you turn your new product ideas into a reality.

Places are limited so please book early to avoid disappointment.

Please note - registration for this event is only available for new and existing food and drink manufacturers based in Wales, not for related organisations or consultants.

Details provided to register for events hosted by ZERO2FIVE Food Industry Centre will only be accessed to facilitate attendance of your selected event; are only shared when necessary and relevant to facilitate event attendance; and are not sold on or provided to any third parties. We handle and store your personal information in line with the relevant data protection legislation, you can view our privacy statement here. Please note that the registration process is facilitated by US based company Eventbrite, although the company are fully accepting of their data protection and information security obligations, the U.S. do not have the same robust and stringent data protection laws similar to those in the UK and EU. Please familiarise yourself with Eventbrite’s Privacy Policy. If you have any concerns over the handling of your data or contact dataprotection@cardiffmet.ac.uk

...................................................................................

Deietau'r Dyfodol - Gweithdy Datblygu Cynnyrch Newydd - Caerdydd

Yn y gweithdy datblygu cynnyrch newydd (DCN) hwn, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, bydd cwmnïau bwyd a diod yn cael mynediad at fewnwelediad o'r radd flaenaf gan arweinwyr y diwydiant.

Mae ymchwil Deietau'r Dyfodol yn rhoi golwg gyntaf, hirdymor ar arferion bwyta defnyddwyr dros y 10 mlynedd nesaf. Bydd hyn yn helpu busnesau i ddatblygu fframwaith cynllunio sy'n hanfodol ar gyfer DCN hirdymor a strategaeth fusnes lwyddiannus.

Bydd y cynrychiolwyr yn:

• Deall yn fanwl y ffordd y bydd dietau defnyddwyr yn datblygu dros y 10 mlynedd nesaf

• Cymryd rhan mewn gweithdy ysbrydoledig i roi hwb i syniadau DCN yn eu busnes

• Bod ag o leiaf un syniad i fynd yn ôl at eu busnes a datblygu i mewn i'w strategaeth DCN

Mae'r ymchwil a rannwyd yn y digwyddiad diwrnod llawn hwn yn torri tir newydd a bydd yn hanfodol i unrhyw fusnes bwyd a diod o Gymru.

Bydd y rhai sy'n bresennol yn clywed gan Raglen Mewnwelediad Llywodraeth Cymru a fydd yn cyflwyno gwaith cydweithredol Deietau'r Dyfodol dan arweiniad yr IGD a'i gefnogi gan Kantar a'r bobl hynny ynghyd â dadansoddiad economaidd o sawl ffynhonnell ddata.

Bydd arbenigwyr yn cynnwys:

• Chris Hayward, Cyfarwyddwr Gwerthiant, IGD - Bydd Chris yn rhannu tueddiadau allweddol a fydd yn effeithio ar ddeietau yn y dyfodol a'r goblygiadau i fusnesau sy'n gweithio y tu mewn a'r tu allan i Gymru.

• Kateline Porritt, Arbenigwr Datblygu Cynnyrch Newydd - Kateline wedi dal swyddi uwch mewn manwerthu DCN a gyda thefoodpeople. Bydd Kateline yn hwyluso gweithdy datblygu cynnyrch newydd ysbrydoledig wedi'i adeiladu ar dueddiadau diet yn y dyfodol.

Cefnogir y digwyddiad gan Arloesi Bwyd Cymru a all eich helpu i droi eich syniadau cynnyrch newydd yn realiti.

Mae lleoedd yn gyfyngedig felly archebwch yn gynnar er mwyn osgoi cael eich siomi.

Noder - dim ond ar gyfer gweithgynhyrchwyr bwyd a diod newydd a phresennol sydd wedi'u lleoli yng Nghymru y mae cofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn ar gael, nid ar gyfer sefydliadau neu ymgynghorwyr cysylltiedig.

Byddwn yn cyrchu’r manylion a ddarperir i gofrestru ar gyfer digwyddiadau’r Ganolfan Diwydiant Bwyd ZERO2FIVE er mwyn hwyluso presenoldeb eich digwyddiadau; ac yn cael eu rhannu pan fo angen ac yn berthnasol i hwyluso presenoldeb mewn digwyddiadau; ac ni cânt eu gwerthu na'u darparu i unrhyw drydydd partïon. Rydym yn trin ac yn storio eich gwybodaeth bersonol yn unol â'r ddeddfwriaeth diogelu data berthnasol, gallwch weld ein datganiad preifatrwydd yma. Noder bod y broses gofrestru'n cael ei hwyluso gan gwmni o'r Unol Daleithiau, Eventbrite, er bod y cwmni'n derbyn eu rhwymedigaethau diogelu data a diogelwch gwybodaeth yn llawn, nid oes gan y DU yr un cyfreithiau diogelu data cadarn a llym tebyg i'r rhai yn y DU a'r UE. Dylech ymgyfarwyddo â Pholisi Preifatrwydd Eventbrite. Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch trin eich data neu os oes gennych dataprotection@cardiffmet.ac.uk

Share with friends

Date and time

Location

All Nations Centre

Sachville Avenue

Cardiff

CF14 3NY

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved