Free

Galwad am bapurau

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Aberystwyth University - Penglais Campus

Penglais

Aberystwyth

SY23 3FL

United Kingdom

View Map

Event description
Adeiladu Cenedl Ymwybodol o ACE yng Nghymru -Deall Cyfraniad Ymchwil Cymreig

About this Event

Mae Hyb Cymorth Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACE) wedi cael ei sefydlu i helpu atal, lliniaru a mynd i'r afael ag ACE wrth greu'r amgylchedd ar gyfer newid a chefnogi unigolion, cymunedau a sefydliadau i helpu creu cymdeithas ymwybodol o ACE. Un o brif nodau'r hyb yw dod â syniadau, dadleuon a meddwl ynghyd ynglŷn ag ACES, gan hyrwyddo astudio academaidd a chynnig cyfle i arddangos syniadau a chysyniadau ymchwil.

Rydym yn gwybod bod corff cynyddol o ymchwil rhyngddisgyblaethol yn edrych ar ACES, atal ac ymyrraeth gynnar. Rydym yn awyddus i ymchwilwyr gyrfa gynnar ac ôl-raddedig gael y cyfle i brofi eu syniadau, cyfarfod ag eraill a chreu rhwydwaith anffurfiol. I helpu sefydlu hyn, rydym yn noddi cynhadledd mewn partneriaeth ag Adran Seicoleg Prifysgol Aberystwyth. Nod y gynhadledd yw dod ag academyddion ac ymchwilwyr o ystod o ddisgyblaethau ynghyd, a rhannu syniadau tuag at adeiladu Cymru sy'n wybodus am drawma / ACE.

Araith Gyweirnod: Yr Athro Mark Bellis, Cyfarwyddwr Polisi a Iechyd Rhyngwladol, Canolfan Cydweithredu WHO ar Fuddsoddi ar gyfer llesiant Iechyd (11 Medi)

Bydd y gynhadledd yn cynnwys ystod o ddigwyddiadau gan gynnwys nifer o sesiynau papurau, paneli a siaradwyr. Bydd gwahoddedigion hefyd yn cynnwys arweinyddion polisi ac ymarferwyr a phartneriaid darparu lleol gan gynnig cyfle i ddod ag ymchwil academaidd a pholisi/ymarfer ynghyd.

Galwad am bapurau: Croesawn gyfraniadau gan ymchwilwyr ac ymarferwyr o unrhyw ddisgyblaeth, ar ystod o themâu a meysydd sy'n berthynol i ACEs. Gallai rhai awgrymiadau gynnwys papurau wedi eu canolbwyntio ar atal trais, ymyrraeth gynnar, plismona ac ymatebion cyfiawnder troseddol, iechyd a gofal cymdeithasol, addysg, croesdoriadau â thlodi, anghydraddoldeb strwythurol a chyfiawnder cymdeithasol, gwytnwch, ymatebion o'r gymuned, rôl y sefydliadau sector cyhoeddus/trydydd sector, ymarfer wedi ei ddylanwadu gan drawma, cymunedau amrywiol.

Anfonwch grynodebau 250 gair at ACE@wales.nhs.uk erbyn dydd Llun 5ed Awst. Croesewir ceisiadau ar gyfer sesiynau panel (hyd at 4 cyfraniad ar thema) hefyd. Cynhwyswch deitl y panel ac arolwg o bob cyfraniad.

Mae'r digwyddiad hwn yn rhad ac am ddim i'w fynychu. Bydd lluniaeth ysgafn yn cael ei ddarparu.

Share with friends

Date and Time

Location

Aberystwyth University - Penglais Campus

Penglais

Aberystwyth

SY23 3FL

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved