Free

GDPR - Are You Compliant? | A ydych chi wedi cydymffurfio?

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

SY16 1BP

3rd Floor, Royal Welsh Warehouse

17 Old Kerry Road

Newtown

SY16 1BP

United Kingdom

View Map

Event description
GDPR - One Year On | flwyddyn yn ddiweddarach

About this Event

This event will be delivered in English. Welsh documents are available upon request.

Mae’r digwyddiad yma yn cael ei gyflwyno'n Saesneg. Mae yna ddogfennau Gymraeg ar gael os oes angen.

(Scroll down for English)

Daeth y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) i rym ar 25 Mai 2018, gan effeithio ar fusnesau yn unrhyw le yn y byd sy’n trin, yn storio neu’n prosesu data personol dinasyddion yr UE.

Bydd y sesiwn rad ac am ddim hon yn sôn am sut y mae cydymffurfio â GDPR wedi effeithio ar fusnesau, yn rhoi gwybod i’r mynychwyr am yr arferion a’r egwyddorion GDPR gorau, yn asesu sut y mae’r egwyddorion hyn yn berthnasol i’w busnes, ac yn amlinellu’r camau nesaf.

Erbyn diwedd y gweithdy hwn, byddwch yn gallu:

 • Deall yr agweddau hollbwysig ar GDPR a Deddf Diogelu Data 2018 y DU
 • Asesu’r effaith arnoch chi a’ch busnes os na fyddwch yn bodloni’r rheoliad
 • Deall sut y mae GDPR yn berthnasol i’ch busnes
 • Nodi ffyrdd y gallwch gadw’r costau cydymffurfio’n isel
 • Deall pam y mae cydymffurfio â GDPR yn hanfodol i’ch busnes
 • Deall ystyr ‘rheolwyr data’ a’u hymrwymiadau
 • Esbonio’r cyfleoedd a gyflwynir ar gyfer eich busnes yn sgil GDPR, a sut y gallwch wneud yn fawr ohonynt

Agenda

 • Cyflwyniad i GDPR a Diogelu Data (gan gyfeirio’n gyflym at ddeddfwriaethau eraill sy’n berthnasol i GDPR, er enghraifft ar gyfer marchnata uniongyrchol a monitro staff)
 • GDPR: flwyddyn yn ddiweddarach – beth sydd wedi digwydd?
 • Trosolwg: Strwythur GDPR a’r Egwyddorion
 • Trosolwg: Beth yw eich ymrwymiadau dan GDPR? (Wedi’i anelu at fusnesau sy’n rheolwyr data)
 • Manteision busnes trwy wneud yn fawr o Ddiogelu Data
 • Ble i gychwyn? (Awgrymiadau ar sut i gydymffurfio â GDPR)
 • Gwybodaeth am hyfforddiant pellach sydd ar gael

Darperir te a choffi am ddim.

________________________________________________________________________________________

The General Data Protection Regulation (GDPR) came into force on 25th May 2018, affecting businesses anywhere in the world that handle, store or process the personal data of EU citizens.

This free session will cover how GDPR compliance has affected business, give attendees an understanding of best GDPR practice and principles, assess how these principles apply to their own business, and outline next steps.

The presentation will run from 11-11.45am followed by questions and networking.

By the end of this workshop you will be able to:

 • Understand the key aspects of the GDPR and the UK Data Protection Act 2018
 • Assess the impact on you and your company if you are not meeting the regulation
 • Understand how GDPR applies to your business
 • Identify ways you can keep the costs of compliance low
 • Understand why GDPR compliance is crucial to your business
 • Understand the meaning of a data controller and their obligations
 • Explain the opportunities GDPR presents for your business and how you can maximise them

Agenda

 • Introduction of GDPR and Data Protection (With a brief look at other legislation relevant to GDPR, such as for direct marketing and staff monitoring)
 • GDPR: 1 year on – what has happened?
 • The structure of GDPR and Principles
 • Overview: What are your obligations under the GDPR? (Aimed at businesses who are controllers of the data)
 • Business advantages of embracing Data Protection
 • Where to start? (Tips to become GDPR compliant)
 • Information about further training available

Free Event

Free Tea and Coffee provided

Mae Hwb Menter Ffocws Drenewydd wedi cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru gyda chymorth o Gronfa Datblygu Ranbarthol Ewrop.

Mae'r digwyddiadau a ddarperir neu a gynhelir gan raglen Hybiau Menter Ffocws Llywodraeth Cymru am ddim ac yn agored i bobl o bob oedran, ond rhaid archebu lle ymlaen llaw. Mae'r niferoedd yn brin a disgwyliwn alw mawr am lefydd, felly archebwch yn gynnar i ddiogelu'ch lle.

Focus Drenewydd Enterprise Hub funded by the Welsh Government with the support of the European Regional Development Fund.

Events delivered or hosted by the Focus Enterprise Hubs programme for the Welsh Government are free and open to all ages but must be booked in advance. Please be advised that numbers are limited and we expect high demand for places, so book early to secure your place.

Share with friends

Date and Time

Location

SY16 1BP

3rd Floor, Royal Welsh Warehouse

17 Old Kerry Road

Newtown

SY16 1BP

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved