Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Senedd

Senedd

Bae Caerdydd

CF99 1NA

United Kingdom

View Map

Event description
Dathlu Dydd Gŵyl Dewi a thalentau cerddorol Cymru. Celebrating St David's Day and Wales's musical talent.

About this Event

Dewch i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi yn y Senedd, un o adeiladau mwyaf eiconig y genedl gyda gig arbennig. Mae'r artistiaid wedi'u trefnu mewn partneriaeth â phrosiect Horizons (BBC Cymru/CCC) a hefyd gan Wobrau'r Selar 2017. Bydd perfformiadau arbennig gan:

Adwaith

Hannah Grace

Mellt

Reuel Elijah a Mace

Roughion (set DJ)

Mae Horizons yn gynllun a ddarperir gan BBC Cymru Wales mewn partneriaeth â Chyngor Celfyddydau Cymru i ddatblygu cerddoriaeth gyfoes newydd, annibynnol yng Nghymru.

Mae Gwobrau'r Selar yn dathlu'r byd cerddoriaeth Gymraeg yng Nghymru dros y flwyddyn ddiwethaf ac yn gwobrwyo'r goreuon yn dilyn pleidlais gyhoeddus.

Noddir y digwyddiad gan Elin Jones AC, Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Tocynnau am ddim

Drwy ddod i’r digwyddiad yma, rydych chi'n cytuno i gydymffurfio â chod ymddygiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru; gellir gweld y cod yma.

***********************************************************************************

Come and celebrate St David’s Day in the Senedd, one of the nation’s most iconic buildings with a special gig. Artists have been curated in partnership with the Horizons project (BBC Wales/ ACW) and also by Gwobrau'r Selar 2017. Special performances by:

Adwaith

Hannah Grace

Mellt

Reuel Elijah & Mace

Roughion (DJ set)

Horizons is a scheme delivered by BBC Cymru Wales in partnership with Arts Council Wales to develop new, independent contemporary music in Wales.

Gwobrau’r Selar celebrates the Welsh language music scene in Wales over the past year and awards the best following a public vote.

Event sponsored by Elin Jones AM, Llywydd of the National Assembly for Wales.

Free tickets

By attending this event you agree to adhere to the National Assembly for Wales’ code of conduct which can be viewed here.

Polisi Preifatrwydd: Rydym yn bwriadu tynnu lluniau a gwneud ffilmiau yn y digwyddiad a fydd yn cael eu defnyddio i hyrwyddo gwaith y Cynulliad ac ymgysylltu â phobl Cymru. Gallwn wneud hyn drwy ein platfformau cyfryngau cymdeithasol, ein gwefan neu mewn deunydd printiedig a digidol.

Os nad ydych eisiau ymddangos mewn cyfryngau o'r fath, cysylltwch ag aelod o staff. Dylech ddarllen ein polisi preifatrwydd ar ein gwefan i gael manylion am sut rydym yn defnyddio'ch manylion.

*********************************************************************************************

Privacy Policy: We intend to take photographs and film footage at the event which will be used to promote the work of the Assembly and engage with the people of Wales. We may do this through our social media platforms, our website or in printed and digital material.

If you do not want to appear in such media, please contact a member of staff. See our full privacy policy on our website for details about how we use your information.

Share with friends

Date and Time

Location

Senedd

Senedd

Bae Caerdydd

CF99 1NA

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved