Free

GENERAL DATA PROTECTION REGULATIONS / RHEOLIADAU DIOGELU DATA CYFFREDINOL

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Conwy Business Centre- Conwy County Borough Council

Junction Way

Llandudno Junction

LL31 9XX

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

The EU General Data Protection Regulation (GDPR) is the most important change in data privacy regulation in 20 years.

With GDPR coming into effect in early 2018 it is essential that businesses of all sizes understand what will be required of them to stay on the right side of the laws. This session will cover an overview of GDPR including what organisations should be doing right now to ensure that they are a step ahead as the deadline for compliance approaches. The session is aiming to be interactive and to discuss real world situations which every business faces and ways to handle these challenges in line with the new laws.

Jason Davies – Director – Safonda Limited

Jason has been developing secure web applications and advising companies on their Data Security for over 10 years. Jason’s passion for security and data protection led him to form the North Wales Cyber Security Cluster in June 2015 and he has since overseen the Cluster’s operations and growth with the Welsh Cyber Security Clusters now totalling over 700 Members. Jason also sits on the committee for North Wales and Cheshire BCS helping to spread best practice in data protection and cyber security to all areas of IT and other industries. As a data security expert, Jason has delivered training and awareness sessions on Cyber Security and GDPR for organisations such as AACA, Business Wales, ION Leadership, Superfast Business Wales, Denbighshire County Council, Digital 2016, FSB and many more.

************************************************

Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol yr UE (GDPR) yw’r newid pwysicaf i reoliadau preifatrwydd data ers 20 mlynedd.

Gyda GDPR yn dod i rym yn gynnar yn 2018 mae'n hanfodol fod busnesau o bob maint yn deall beth fydd y gofynion arnynt o ran aros yn gyfreithlon. Bydd y sesiwn hon yn cynnwys trosolwg o’r GDPR gan gynnwys beth ddylai sefydliadau fod yn ei wneud ar hyn o bryd er mwyn sicrhau eu bod yn barod wrth i'r dyddiad cau ar gyfer cydymffurfio agosáu. Nod y sesiwn yw bod yn rhyngweithiol a thrafod sefyllfaoedd go iawn y mae pob busnes yn eu hwynebu a ffyrdd o ddelo gyda’r heriau hyn yn unol â chyfreithiau newydd.

Jason Davies – Cyfarwyddwr – Safonda Limited

Mae Jason wedi bod yn datblygu cymwysiadau gwe diogel ac yn cynghori cwmnïau ar eu Diogelwch Data ers dros 10 mlynedd. Mae brwdfrydedd Jason dros ddiogelu a gwarchod data yn golygu iddo ffurfio Clwstwr Seibrddiogelwch Gogledd Cymru ym mis Mehefin 2015 ac ers hynny mae wedi goruchwylio gweithgarwch a thwf y clwstwr ac erbyn hyn mae mwy na 700 o aelodau o fewn Clystyrau Seibrddiogelwch Cymru.

Mae Jason hefyd yn eistedd ar bwyllgor BCS Gogledd Cymru a Swydd Caer gan gynorthwyo i rannu arferion da o ran diogelu data a seiberddiogelwch ym mhob maes TG a diwydiannau eraill. Fel arbenigwr diogelu data, mae Jason wedi cynnal sesiynau hyfforddi ac ymwybyddiaeth ar Seiberddiogelwch a GDPR ar gyfer sefydliadau fel AACA, Busnes Cymru, ION Leadership, Cyflymu Busnesau Cymru, Cyngor Sir Ddinbych, Digital 2016, Ffederasiwn Busnesau Bach a llawer mwy.

Share with friends

Date and Time

Location

Conwy Business Centre- Conwy County Borough Council

Junction Way

Llandudno Junction

LL31 9XX

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved