Getting in...Getting on in TV / Cychwyn... Symud 'mlaen yn Nheledu

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Sales Have Ended

Registrations are closed
Mae'n ddrwg gennym - does dim tocynnau ar ôl. Rhowch eich enw ar y rhestr aros - os bydd unrhywun yn tynnu allan munud olaf bydd cyfle i ni gynnig lle i chi. We're sorry that all tickets been allocated. Please put your name on the Waitlist - if a space becomes available we'll be in touch.

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Sales Have Ended

Registrations are closed
Mae'n ddrwg gennym - does dim tocynnau ar ôl. Rhowch eich enw ar y rhestr aros - os bydd unrhywun yn tynnu allan munud olaf bydd cyfle i ni gynnig lle i chi. We're sorry that all tickets been allocated. Please put your name on the Waitlist - if a space becomes available we'll be in touch.
Event description
Getting in..Getting on in TV / Cychwyn a symud 'mlaen yn Nheledu

About this Event


		Getting in...Getting on in TV   / Cychwyn... Symud 'mlaen yn Nheledu image

		Getting in...Getting on in TV   / Cychwyn... Symud 'mlaen yn Nheledu image

IMPORTANT:  CULT Cymru is supported by the Welsh Government's Wales Union Learning Fund therefore our activities are only available to those living in Wales.

If access issues due to e.g. a disability is a barrier to you being able to join CULT Cymru activities please  contact siwan@bectu.org.uk to discuss your requirements confidentially

PWYSIG:  Cefnogir CULT Cymru gan Gronfa Ddysgu Undebau Cymru, Llywodraeth Cymru - felly mae ein digwyddiadau ar gyfer pobl sy'n byw yng Nghymru yn unig. 

Os yw mynediad oherwydd e.e. anabledd yn rhwystr i chi allu ymuno â gweithgareddau CULT Cymru cysylltwch â siwan@bectu.org.uk er mwyn trafod eich gofynion yn gyfrinachol.

**Bilingual text - Please see Welsh language text below the English text

**Testun dwy-ieithog - Gweler Cymraeg o dan y Saesneg

Language of session - English

Getting in... Getting on in the Television Sector

Who is the Session for?

This session is aimed at people from varying cultural backgrounds or those experience socioeconomic disadvantage who are early career professionals and those who are interested in working in the Television industry.

Description

This event is presented by Raindrop, in partnership with CULT Cymru a union led skills & development programme. This is an opportunity to hear from people from varying cultural backgrounds about their experiences of working in the Television industry, hear about opportunities for development and employment in the Television industry. This is an interactive event and we encourage any questions, thoughts and comments.

Content

It is recognised that the Television industry is not reflective of communities across Wales, both in terms of cultural backgrounds and socio-economic class. The aim of Raindrop is to provide a link between various communities and opportunities in the creative industries, as well as explore the opportunity that worker co-operatives have to redress the balance.

During this event we will hear the experiences of people from varying cultural backgrounds and their journey into the industry, what they have learnt and what advice they would give. We will hear about the benefits of being part of a Union, particularly when working as a freelancer. there will be an opportunity to meet representatives from our national broadcasters and hear about upcoming opportunities, where the skills gaps are within the industry and advice on how to start your career.

Presenters:

Ali Abdi

Ali is a Community Organiser and Partnerships Manager from Grangetown with extensive community engagement experience in Cardiff South. Ali has spearheaded a number of initiatives that have made a difference to individuals, communities and businesses.

Gavin Porter

Gavin is a BAFTA Cymru award winning filmmaker and theatre maker from Butetown, Cardiff. Gavin is currently working with National Theatre Wales and BBC Wales.

Stephanie Bolt

Stephanie is an experimental filmmaker and has exhibited at The Lux, BBC Short Film Festival, MTV2 and at independent venues worldwide. She has run a Foundation in Media Arts since 1997 and is currently a member of The Co-operative College's federation, Young Co-operators Network, and the DisCO movement.

Siân Gale

CULT Cymru's Learning & Development Manager. Following a successful career as a Production Manager/Line Producer in TV Siân has undertaken a portfolio career. She is passionate about inclusion & learning and is a Non-Executive Board Member of Creative Wales.

Tyler Edwards

I'm currently on the BBC Digital Journalism Apprenticeship scheme, based in Cardiff. Aside from having experience in radio, Online and TV, I work with young people across Wales to develop their content for BBC Sesh's social channels.

Luke Richardson

Based in Cardiff, I joined the BBC in March 2020 following a background in Financial Services and hospitality. I work with a range of departments in Wales such as Radio, News and Sport.

Katie Feagan

I work across England and Wales for the BBC recruiting people into our many stations and centres. I am looking forward to meeting the Raindrop group!

Nia Edwards-Behi

Nia Edwards-Behi is Diversity and Inclusion Officer for S4C. Nia is responsible for working with all of S4C’s departments as well as key partners in order to increase S4C’s on- and off-screen diversity. She has a background in marketing and the arts, with a specialism in film.

Cyflwyniad i'r Sector Deledu

Ar gyfer pwy mae'r Sesiwn?

Mae'r sesiwn hon wedi'i hanelu at bobl o wahanol gefndiroedd diwylliannol neu'r rhai sy'n profi anfantais economaidd-gymdeithasol sy'n weithwyr proffesiynol gyrfa gynnar a'r rhai sydd â diddordeb mewn gweithio yn y diwydiant Teledu.

Disgrifiad

Cyflwynir y digwyddiad hwn gan Raindrop, mewn partneriaeth â CULT Cymru, rhaglen sgiliau a datblygu a arweinir gan yr undebau Greadigol. Dyma gyfle i glywed gan bobl o wahanol gefndiroedd diwylliannol am eu profiadau o weithio yn y diwydiant Teledu, clywed am gyfleoedd i ddatblygu a chyflogi yn y diwydiant Teledu. Mae hwn yn ddigwyddiad rhyngweithiol ac rydym yn annog unrhyw gwestiynau, meddyliau a sylwadau.

Cynnwys

Cydnabyddir nad yw'r diwydiant teledu yn adlewyrchu cymunedau ledled Cymru, o ran cefndiroedd diwylliannol a dosbarth economaidd-gymdeithasol. Nod Raindrop yw darparu cyswllt rhwng gwahanol gymunedau a chyfleoedd yn y diwydiannau creadigol, yn ogystal ag archwilio'r cyfle sydd gan weithwyr cydweithredol i unioni'r fantol.

Yn ystod y digwyddiad hwn byddwn yn clywed profiadau pobl o wahanol gefndiroedd diwylliannol a'u taith i'r diwydiant, yr hyn y maent wedi'i ddysgu a pha gyngor y byddent yn ei roi. Byddwn yn clywed am fanteision bod yn rhan o Undeb, yn enwedig wrth weithio fel gweithiwr llawrydd. bydd cyfle i gwrdd â chynrychiolwyr o'n darlledwyr cenedlaethol a chlywed am gyfleoedd sydd ar y gweill, lle mae'r bylchau sgiliau o fewn y diwydiant a chyngor ar sut i ddechrau eich gyrfa.

Cyflwynwyr:

Ali Abdi

Mae Ali yn Drefnydd Cymunedol ac yn Rheolwr Partneriaethau o Grangetown gyda phrofiad helaeth o ymgysylltu â'r gymuned yn Ne Caerdydd. Mae Ali wedi arwain nifer o fentrau sydd wedi gwneud gwahaniaeth i unigolion, cymunedau a busnesau.

Gavin Porter

Mae Gavin yn wneuthurwr ffilmiau a gwneuthurwr theatr arobryn BAFTA Cymru o Butetown, Caerdydd. Ar hyn o bryd mae Gavin yn gweithio gyda National Theatre Wales a BBC Cymru.

Stephanie Bolt

Mae Stephanie yn wneuthurwr ffilmiau arbrofol ac mae wedi arddangos yn The Lux, Gŵyl Ffilm Fer y BBC, MTV2 ac mewn lleoliadau annibynnol ledled y byd. Mae wedi rhedeg Sefydliad yn y Celfyddydau Cyfryngau ers 1997 ac ar hyn o bryd mae'n aelod o ffederasiwn y Coleg Cydweithredol, Rhwydwaith Cydweithfeydd Ifanc, a'r mudiad DisCO.

Siân Gale

Rheolydd Sgiliau a Datblygu CULT Cymru. Yn dilyn gyrfa llwyddiannus fel Rheolydd Cynhyrchu/Cynhyrchydd Llinell llawrydd ym maes teledu mae Siân wedi dilyn gyrfa portffolio. Mae hi'n angerddol am amrywiaeth a dysgu ac yn aelod o Fwrdd Anweithredol Cymru Creadigol.

Tyler Edwards

Ar hyn o bryd rwyf ar gynllun Prentisiaeth Newyddiaduraeth Ddigidol y BBC, sydd wedi'i leoli yng Nghaerdydd. Ar wahân i gael profiad ym maes radio, Ar-lein a theledu, rwy'n gweithio gyda phobl ifanc ledled Cymru i ddatblygu eu cynnwys ar gyfer sianeli cymdeithasol BBC Sesh.

Luke Richardson

Wedi fy lleoli yng Nghaerdydd, ymunais â'r BBC ym mis Mawrth 2020 wedi imi weithio ym meysydd gwasanaethau ariannol a lletygarwch. Rwy'n gweithio gydag amrywiaeth o adrannau yng Nghymru fel Radio, Newyddion a Chwaraeon.

Katie Feagan

Rwy'n gweithio ledled Cymru a Lloegr i'r BBC gan recriwtio pobl i'n gorsafoedd a'n canolfannau niferus. Rwy'n edrych ymlaen yn fawr at gwrdd â'r grŵp Raindrop!

Nia Edwards-Behi

Nia Edwards-Behi yw Swyddog Amrywiaeth a Chynhwysiant S4C. Mae Nia yn gyfrifol am weithio gyda holl adrannau S4C yn ogystal â phartneriaid allweddol i gynyddu amrywiaeth S4C, ar ac oddi ar y sgrin. Mae ganddi gefndir mewn marchnata a’r celfyddydau, gydag arbenigedd mewn ffilm.

CULT CYMRU

CULT Cymru events are delivered in a friendly and non-threatening environment where participants will have the opportunity to ask questions and raise issues during the day.

Mae gweithgareddau CULT Cymru yn cael eu darparu mewn amgylchedd cyfeillgar ac anfygythiol ble bydd cyfranogwyr yn cael cyfle i ofyn cwestiynau a chodi materion yn ystod y dydd.

Data Protection

Prospect's BECTU Sector Training in Wales is partly funded by the Welsh Government’s Wales Union Learning Fund via the joint-union CULT Cymru project. By registering for this training course or event, you are accepting that your personal data will be shared with the funder as part of BECTU’s requirements to receive the funding. The data is used only to show outcomes and outputs and is securely maintained for a period of 10 years, as stated in contracts for the funding. 

In addition, Prospect/BECTU uses this data to send you information about future BECTU/CULT Cymru events and training courses, update you on news, resources and publications and contact you for any future research we may conduct into the industry. We will never use or share your data without your permission. Please indicate that you are happy for BECTU/CULT Cymru to contact you in this way by ticking yes under 'Your information' at the end of the booking form.

How to withdraw your consent or make a complaint

If you no longer wish to receive communications from BECTU/CULT Cymru you can withdraw your consent by contacting the siwan@bectu.org.uk

If you have any questions or concerns about the data we hold and how we use it, please contact the BECTU/CULT Cymru Training Department in the first instance. However, if you wish to make a complaint about the Training Department's collection or use of your data, you are able to do so by contacting the GDPR Compliance Officer Tracey Hunt on datacompliance@prospect.org.uk

Diogelu Data

Ariennir Hyfforddiant Sector BECTU yng Nghymru yn rhannol gan Gronfa Ddysgu Undebau Cymru Llywodraeth Cymru trwy brosiect yr undebau creadigol ar y cyd CULT Cymru. Pan fyddwch chi’n cofrestru ar gyfer y cwrs neu ddigwyddiad hyfforddiant hwn, rydych chi'n cytuno i rannu eich data personol gyda'r arianwyr fel rhan o delerau BECTU ar gyfer derbyn y cyllid. Defnyddir y data er mwyn dangos canlyniadau ac allbynnau yn unig ac fe'i cedwir yn ddiogel am gyfnod o 10 mlynedd, fel y nodir yn y cytundebau ar gyfer y cyllid. 

Yn ogystal, mae Prospect/BECTU yn defnyddio’r data hwn i ddanfon gwybodaeth am ddigwyddiadau a hyfforddiant BECTU/CULT Cymru yn y dyfodol; eich diweddaru chi gyda newyddion, adnoddau a chyhoeddiadau ac i gysylltu gyda chi ar gyfer unrhyw ymchwil fyddwn ni am gynnal i’r diwydiant. Ni fyddwn yn rhannu neu ddefnyddio eich data heb eich caniatâd chi. Os gwelwch yn dda, arddangoswch eich bod chi’n hapus i BECTU/CULT Cymru gysylltu gyda chi yn y moddau yma trwy ticio ‘ie’ yn yr adran ‘Eich gwybodaeth chi' ar ddiwedd y ffurflen archebu.

Sut i gwyno neu wyrdynnu’ch caniatâd

Os nad ydych chi am dderbyn gohebiaeth bellach gan BECTU/CULT Cymru gallwch dynnu eich enw yn ôl trwy gysylltu gyda siwan@bectu.org.uk

Pe baech ag unrhyw gwestiynau neu bryderon am y data rydym ni yn cadw a sut yr ydym yn ei ddefnyddio, os gwelwch yn dda yn y man cyntaf cysylltwch gydag Adran Hyfforddiant BECTU/CULT Cymru. Fodd bynnag, os ydych yn dymuno cwyno am ddefnydd neu gasglu eich manylion gan yr Adran Hyfforddiant ei hun yna gallwch wneud hynny trwy ebostio’r Swyddog Cydymffurfiaeth Diogelu Data Tracey Hunt ar datacompliance@prospect.org.uk

Polisi Canslo ac Ad-daliadau:

Bydd ad-daliad llawn yn cael ei rhoi i gynrychiolwyr sy’n canslo o leiaf bythefnos cyn y digwyddiad. O fewn y bythefnos cyn y digwyddiad, oni bai ein bod ni’n gallu dod o hyd i rywun arall i gymryd eich lle, ni fyddem yn gallu rhoi ad-daliad. Gadewch i ni wybod cyn gynted â phosib os na fyddwch yn gallu mynychu.

Cancellation and Refunds Policy

A full refund will be issued to delegates who cancel at least 2 weeks prior to the event. Delegates who cancel within the 2 week period will not be eligible for a refund unless we are able to find someone else to take their place. Please let us know as soon as possible if you find you're no longer able to attend the workshop.


		Getting in...Getting on in TV   / Cychwyn... Symud 'mlaen yn Nheledu image
Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved