Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Gloywi Sgiliau: Annog a Mentora
Skills Refresher: Coaching & Mentoring
29/11/2017 Caerdydd / Cardiff

CULT Cymru

Wednesday, 29 November 2017 from 17:15 to 19:15 (GMT)

Gloywi Sgiliau: Annog a Mentora  Skills Refresher:...

Registration Information

Registration Type Sales End Price Fee Quantity
Aelodau Undeb - Union Members 29 Nov 2017 £6.00 £0.00
Eraill - Others 29 Nov 2017 £10.00 £0.00

Share Gloywi Sgiliau: Annog a Mentora Skills Refresher: Coaching & Mentoring 29/11/2017 Caerdydd / Cardiff

Event Details


 

Rhwydwaith Annog a  Mentora - sesiwn nos

(Iaith y cwrs = Saesneg)

Mentoring & Coaching Network - evening session
(Language of course = English)

          

Pwrpas y digwyddiadau yw cynnig cyrsiau gloywi sgiliau parhaus ar gyfer unrhyw un sy'n gweithio mewn rôl mentora / hyfforddi neu arweiniant yng Nghymru ac i roi cyfle i rwydweithio a rhannu syniadau ac arfer gorau.

The purpose of these events is to provide on-going skills refreshers for anyone working in a mentoring/coaching or leadership role in Wales and to provide an opportunity to network, and share ideas and best practice.

Efallai eich bod wedi mynychu ein rhaglen Tystysgrif ILM Annog a Mentora neu  wedi mynegi diddordeb mewn mentora pobl eraill. Felly, rôl arall o'r rhwydwaith bydd cysylltu pobl sydd eisiau mentora neu annog rhywun â phobl sydd eisiau cael eu mentora neu annog.

You may have attended our ILM Certificate Coaching and Mentoring programme and some of you have expressed interest in mentoring others. Therefore, another role of the network will be to match people who want to mentor or coach someone with people who would like to be mentored or coached.

Rydym yn hapus i ddarparu prawf o bresenoldeb ar gais ar gyfer eich portffolio CPD.

We are happy to provide proof of attendance on request for your CPD portfolio.

"Awyrgylch cyfeillgar a croesawgar i gael adborth a datblygu sgiliau hyfforddi." Victoria Goodban, Rheolwr Rhaglen, Oxfam Cymru

"Friendly and welcoming environment to get feedback and develop coaching skills." Victoria Goodban, Programme Manager, Oxfam Cymru

Mae'r lleoliad, Coleg Caerdydd a'r Fro, ond yn 5 munud i gerdded o Orsaf Ganolog, neu bydd parcio am ddim ar y stryd tu allan ar gael o 18:00 ymlaen.


The venue, Cardiff and Vale College City Campus is only 5 minutes’ walk from Central Station or there is free on-street parking outside from 18:00 onwards. 

Hyfforddwr:

Mae Pam Heneberry yn cyflwyno ein Rhaglen Annog a Mentora. Mae hi wedi gweithio ym maes addysg a hyfforddiant ers 30 mlynedd ac ar hyn o bryd yn gweithio fel ymgynghorydd i Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth (ILM) yn eu Hadran Ymchwil a Pholisi. Roedd Pamela wedi sefydlu'r Ganolfan Datblygiad Proffesiynol yn 2009 i gyflwyno rhaglenni datblygu arweinyddiaeth ar sail genedlaethol. Mae'r Ganolfan Datblygiad Proffesiynol yn datblygu ac yn cyflwyno rhaglenni dysgu arwain, rheoli, hyfforddi a gweithredu ar gyfer busnesau cyhoeddus a phreifat, gan gynnwys TUC Cymru, Prifysgol Caerdydd, Babcock Plc, Cymdeithas Adeiladu'r Principality, Arriva UK a Chyngor Powys.

Trainer:

Pam Heneberry delivers our Mentoring Training Programme. She has worked in the field of education and training for the last 30 years and currently works as a consultant to the Institute of Leadership and Management in their Research and Policy Department. Pamela is co-founder of The Professional Development Centre, set up in 2009 to deliver leadership development programmes on a national basis. The Professional Development Centre develops and delivers a range of leadership, management, coaching and action learning programmes for both public and private businesses including the TUC Wales, Cardiff University, Babcock Plc, The Principality Building Society, Arriva UK and Powys Council.

Os ydych yn aelod o'r NUJ, cliciwch yma i gofrestru yn unionchyrchol trwy NUJ Training Cymru.

If you are a member of the NUJ please click here to book directly through NUJ Training Wales.

Darperir gweithdai CULT Cymru mewn amgylchedd cyfeillgar ac anfygythiol ble bydd cyfranwyr yn cael cyfle i ofyn cwestiynau a chodi materion yn ystod y dydd.

CULT Cymru workshops are delivered in a friendly and non-threatening environment where participants will have the opportunity to ask questions and raise issues during the day.

Do you have questions about Gloywi Sgiliau: Annog a Mentora Skills Refresher: Coaching & Mentoring 29/11/2017 Caerdydd / Cardiff? Contact CULT Cymru

Save This Event

Event Saved

When & Where


Cardiff and Vale College - City
Centre Campus, Room 433
Dumballs Road
CF10 5BF
United Kingdom

Wednesday, 29 November 2017 from 17:15 to 19:15 (GMT)


  Add to my calendar

Organiser

CULT Cymru

Prosiect arloesol rhwng yr undebau creadigol - BECTU, Equity, Undeb y Cerddorion, a Undeb yr Ysgrifenwyr.   Cefnogwyd gan Gronfa Dysgu Undebau Cymru, Llywodraeth Cymru.  Creuwyd yn 2008.

Trwy gweithio gyda'n partneriaid amrywiol rydym yn cefnogi datblygiad proffesiynol gweithwyr y diwydiant trwy trefnu gweithdai a dosbarthiadau meistr, cyfleoedd rhwydweithio, digwyddiadau ac yn darparu gwybodaeth a chymorth.

 

An innovative project between creative unions BECTU, Equity, the Musicians Union and the Writers' Guild in Wales.  We are supported via the Welsh Government’s Wales Union Learning Fund. Created in 2008.

Working with our many partners we support the professional development of industry workers by organising workshops, master classes, networking opportunities, events and offer information and support.

  Contact the Organiser
Gloywi Sgiliau: Annog a Mentora
Skills Refresher: Coaching & Mentoring
29/11/2017 Caerdydd / Cardiff
Course Film & Media

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.