Free

gofod3 2020

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Stadiwm Dinas Caerdydd | Cardiff City Stadium

Leckwith Road

Caerdydd | Cardiff

CF11 8AZ

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Digwyddiad yw gofod3 a drefnir gan WCVA, ar y cyd â’r trydydd sector yng Nghymru.

Yn wahanol i unrhyw ddigwyddiad arall yng Nghymru, ein man ni yw hwn i ddysgu oddi wrth ein gilydd, i arloesi ac ysbrydoli ein gilydd. Dyma gyfle prin i’r trydydd sector ddod at ei gilydd ac ysgogi newid yng Nghymru.

Mae gan gofod3 raglen brysur a chyffrous, ac ynddi siaradwyr, dosbarthiadau meistr, paneli trafod a gweithdai. Hefyd bydd man arddangos rhyngweithiol bywiog yn cynnwys mudiadau o’r y trydydd sector a’r sectorau cyhoeddus a phreifat.

gofod3 yw ein man ni i ddangos ein gwerth i Gymru gyfan. Dewch yn llu i’r digwyddiad arbennig hwn na ddylid ei golli!gofod3 is an event organised by WCVA, in collaboration with the third sector in Wales.

Unlike any other event in Wales, this is our space to learn from each other, to motivate and inspire one and other. A rare opportunity for the third sector to come together for free and effect change in Wales.

gofod3 has an exciting and busy schedule of speakers, masterclasses, panel debates and workshops, as well as an interactive exhibition space comprising the public, private and third sectors.

gofod3 is our space to demonstrate our value to Wales, come and join us!


Defnyddio'ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r digwydiad hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

Yn WCVA rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM). Gweler hysbysiad preifatrwydd WCVA i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon.
Gellir rhoi manylion cyswllt (enw, enw’ch mudiad, cyfeiriad ebost) am y sawl a gyfranogodd i gyfranogwyr eraill/chyflwynyddion, yn amodol ar ganiatâd.


Using your personal information

Wales Council for Voluntary Action (WCVA) is a Data Controller, registered with the Information Commissioner’s Office (The ICO) under the Data Protection Act 2018 and the General Data Protection Regulation (GDPR). We take your privacy seriously and will only use your personal information to administer this event and provide the products and/or services you have requested from us.

At WCVA we store your contact details in our Customer Management Relationship (CRM) database. Please see WCVA’s privacy notice to find out how your information will be used, who can access it, the legal bases on which your information is held and your rights in relation to this information.
Contact details (name, organisation name, email address) of participants may be given to other delegates/presenters, subject to permissions.

Share with friends

Date and Time

Location

Stadiwm Dinas Caerdydd | Cardiff City Stadium

Leckwith Road

Caerdydd | Cardiff

CF11 8AZ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved