Free

Good Health Wales 2017; Arts for Health and Wellbeing Symposium

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Arts Hall, Lampeter Campus

University of Wales Trinity Saint David

College Street

Lampeter

SA48 7ED

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Good Health Wales 2017; Arts for Health and Wellbeing Symposium

When: Tuesday 25th April, 2017 9.30am - 4.00pm

Registration and coffee: 9.30am; start 10am

Where: Arts Hall, Lampeter Campus, UWTSD

Good Health Wales 2017 provides a showcase for the positive developments in wellbeing/healthcare practice resulting from arts and design. The symposium will facilitate the exchange of experiences and discussion to promote opportunities for further collaboration in good practice development.

This celebration of partnerships demonstrates the impact and mutual benefits of co-production and collaborative practice in arts and health.

The symposium demonstrates how collectively the university partnership is contributing to the practice and policy agenda regionally and nationally

The morning plenary will set the themes for four afternoon parallel sessions below and a poster exhibition also arranged around the four themes:

  • Arts in Health

  • Art Therapies

  • Design for Health

  • Art & Science for Health

Register today to confirm your place at Good Health Wales 2017.

“Art washes from the soul the dust of everyday life”

Pablo Picasso

FAQs

What are my transport/parking options for getting to and from the event?

There is parking available on site.

How can I contact the organiser with any questions?

Please e mail: ciric@uwtsd.ac.uk

Do I have to bring my printed ticket to the event?

Not essential but it would help.

Is it ok if the name on my ticket or registration doesn't match the person who attends?

Yes, but if possible, could you e mail us to let us know the new attendee's name.

Will lunch be provided?

Yes, we will be providing a buffet and refreshments.Iechyd Da Cymru 2017; Symposiwm y Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles

Pryd: Dydd Mawrth 25 Ebrill 2017, 9.30am - 4.00pm

Cofrestru a choffi: 9.30am; dechrau am 10am

Ble: Neuadd y Celfyddydau, Campws Llambed, Y Drindod Dewi Sant

Mae Iechyd Da Cymru 2017 yn darparu cyfle i arddangos y datblygiadau cadarnhaol mewn arferion lles/gofal iechyd sy’n deillio o’r celfyddydau a dylunio. Bydd y symposiwm yn hwyluso cyfnewid profiadau a thrafodaeth i hyrwyddo cyfleoedd ar gyfer cydweithio pellach i ddatblygu arferion da.

Mae’r dathliad hwn o bartneriaethau’n arddangos effaith cydgynhyrchu ac arferion cydweithredol yn y celfyddydau ac iechyd a manteision hynny i’r ddwy ochr.

Mae’r symposiwm yn dangos sut mae partneriaeth y brifysgol yn cyfrannu ar y cyd i’r arfer a’r agenda bolisi yn rhanbarthol ac yn genedlaethol.

Bydd y cyfarfod llawn yn y bore'n gosod y themâu ar gyfer pedair sesiwn gyfochrog yn y prynhawn ac arddangosfa bosteri’n seiliedig ar bedair thema:

  • Y Celfyddydau mewn Iechyd
  • Therapiau Celf
  • Dylunio ar gyfer Iechyd
  • Celf a Gwyddoniaeth ar gyfer Iechyd

Cofrestrwch heddiw i gadarnhau eich lle yn Iechyd Da Cymru 2017.

“Mae celfyddyd yn golchi o'r enaid lwch bywyd beunyddiol”

Pablo Picasso


Cwestiynau Cyffredin

Beth yw fy opsiynau o ran teithio/parcio ar gyfer y digwyddiad?

Mae lle parcio ar gael ar y safle.

Sut gallaf i gysylltu â’r trefnydd ag unrhyw gwestiynau?

Anfonwch e-bost i: ciric@uwtsd.ac.uk

A oes rhaid i mi ddod â’m tocyn printiedig i’r digwyddiad?

Nid yw’n hanfodol ond byddai o gymorth.

Beth os nad yw’r enw ar y tocyn neu’r ffurflen gofrestru yn cyfateb i’r person sy’n dod?

Gofynnir i chi anfon e-bost atom i roi gwybod enw’r person newydd sy’n dod, os oes modd.

A fydd cinio’n cael ei ddarparu?

Bydd, byddwn yn darparu bwffe a lluniaeth.

Share with friends

Date and Time

Location

Arts Hall, Lampeter Campus

University of Wales Trinity Saint David

College Street

Lampeter

SA48 7ED

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved