Gorllewin Cymru Iachach / A Healthier West Wales

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Parc y Scarlets

Pemberton Park

Llanelli

SA14 9UZ

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Scroll down to see English text

GORLLEWIN CYMRU IACHACH: SICRHAU NEWID

PARC Y SCARLETS, LLANELLI

10 HYDREF 2019

Dyma ein cyfle unwaith mewn cenhedlaeth i drawsnewid iechyd, gofal a chymorth yng Ngorllewin Cymru.

Mae adnoddau sylweddol gan Gronfa Gofal Integredig a Chronfa Drawsnewid Llywodraeth Cymru, ymrwymiad clir gan y Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol i sicrhau newid radical, strategaeth newydd tymor canolig Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn seiliedig ar fodel cymdeithasol o iechyd, a hanes cryf o arloesi yn y rhanbarth oll yn golygu ein bod mewn sefyllfa dda i ddod â gwasanaethau ynghyd i fodloni anghenion unigolion a chymunedau, gan helpu pobl i barhau i fod yn iach a byw bywydau bodlon, hapus a llawn.

Bydd cynhadledd flynyddol Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru yn rhoi cyfle ichi ddarganfod mwy am ein siwrnai drawsnewid ac ystod o raglenni cyffrous sydd eisoes ar y gweill. Yn dilyn anerchiad agoriadol gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, bydd sesiynau rhyngweithiol gan arbenigwyr amrywiol yn rhoi cyfle ichi rannu eich syniadau a'ch safbwyntiau, ystyried sut y gallwch chi i lunio newid wrth iddo ddigwydd a rhwydweithio â chydweithwyr ar draws sectorau ac o wahanol rannau o'r rhanbarth.

Bydd y gynhadledd o fudd i uwch-reolwyr a rheolwyr canol, ymarferwyr, comisiynwyr a darparwyr. Hyn a hyn o lefydd sydd ar gael felly i osgoi cael eich siomi, archebwch le nawr.

AGENDA

10.00 Croeso; Martyn Palfreman, Pennaeth Cydweithredu Rhanbarthol

10.15 Anerchiad agoriadol; Julie Morgan AC, Dirprwy Weinidog Iechyd a Gofal Cymdeithasol

10.40 ‘Sicrhau Newid’ Mark Hodder; Academi Cymru

11.25 Egwyl

11.40 Sesiwn Gweithdy 1

12.30 Cinio

13.20 Cyflwyno Siarter Anableddau Dysgu Gorllewin Cymru; Dream Team Gorllewin Cymru

14.00 Sesiwn Gweithdy 2

14.50 Egwyl

15.05 Sicrhau newid gyda'n gilydd; Fran O’Hara

16.00 Fideo - cyfleoedd a heriau

16.10 Sylwadau i gloi; Y Cynghorydd Jane Tremlett, Cadeirydd Bwrdd Partneriaeth Gorllewin Cymru

16:15 Diwedd y digwyddiad


A HEALTHIER WEST WALES: MAKING CHANGE HAPPEN

PARC Y SCARLETS, LLANELLI

10 OCTOBER 2019

Our once-in-a-generation opportunity to transform health, care and support in West Wales is here.

Significant resources from the Welsh Government’s Transformation and Integrated Care Funds, a clear commitment by the Regional Partnership Board to drive radical change, Hywel Dda University Health Board’s new medium term strategy based on a social model of health, and a strong record of innovation in the region all mean we are well placed to bring services together to meet the needs of individuals and communities, helping people to stay well and live fulfilled, happy and engaged lives.

The West Wales Care Partnership’s annual conference gives you the opportunity to find out more about our transformation journey and a range of exciting programmes already underway. Following an opening address by the Deputy Minister for Health and Social Services, interactive sessions by a variety of experts will give you the chance to share your ideas and perspectives, consider how you can shape change as it happens and network with colleagues across sectors and from different parts of the region.

The conference will benefit senior and middle managers, practitioners, commissioners and providers. Spaces are limited so to avoid disappointment book now.

Event Programme

09.30 Registration opens

10.00 Welcome; Martyn Palfreman, Head of Regional Collaboration

10.15 Opening address; Deputy Minister for Health and Social Services, Julie Morgan AM

10.40 ‘Making Change Happen’ Mark Hodder; Academi Wales

11.25 Break

11.40 Workshop Session 1

12.30 Lunch

13.20 Presenting the West Wales Learning Disability Charter; The West Wales Dream Team

14.00 Workshop Session 2

14.50 Break

15.05 Making change happen together; Fran O’Hara

16.00 Video opportunities and challenges

16.10 Closing remarks; Chair of the West Wales Partnership Board, Cllr Jane Tremlett

16:15 Event close

Date and Time

Location

Parc y Scarlets

Pemberton Park

Llanelli

SA14 9UZ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved