Free

GovCamp Cymru 2017

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Pierhead Building

Cardiff

CF10 4PZ

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Friends Who Are Going
Event description

Description

Bilingual description, please scroll down for Welsh version.


The free tickets do go fast! Missed out? Subscribe to the mailing list to get the notification for the next batch! Or you could also consider volunteering and joining the crew on the day...


GovCamp Cymru, the one day unconference about government and public services in Wales, is back for the fourth year running in 2017. It will take place in the Pierhead Building, Cardiff Bay, on Saturday 14th October 2017.

Use of the Pierhead Building venue is kindly sponsored by Adam Price AM.


What is a GovCamp and why should you attend?

A govcamp is an event, also known as an unconference, where the attendees lead the programme – there is a theme, or overarching question, but there is no detailed agenda until the start of the day when people make suggestions for what they’d like to talk about.

At GovCamp Cymru YOU set the agenda so…
. if you think there are things missing from the formal agendas
. if you think the standard policy conversations overlook important aspects of civic life
. if you can see things that need to be on decision-makers’ radars
This is YOUR time. Come and add your voice to the conversation.


Join people from across Wales who care about public services as much as you. Share the thoughts, experience and enthusiasm of over 120 people representing an extraordinary range of roles and organisations. It is open to everyone, from any sector, and professionals and citizens alike:
. Government, public service, and third sector employees - whether you are representing your employer or attending as an individual
. Elected representative and politicians - at any level
. Private sector organisations and freelancers - if you are linked in any way with government and/or public services
. Citizens, members of the public, everyone else! - As a citizen or resident of Wales, public services affect you, and your opinion and views matter. It is important that they get voiced. Please do come along and join in!


Tickets are available on a first come, first served basis and will be released in 4 batches:

1st batch: Monday 26th June - 10.00 am
2nd batch: Tuesday 25th July - 4.00 pm
3rd batch: Wednesday 30th August - 12.00 noon
4th batch: Thursday 28th September - 7.00 pm

Ticket Types:
. Supporter Ticket - Our sponsorship packages start at £100+VAT, but if budgets are a little tight we welcome any support you are able to give, to keep this event going. Please purchase a supporter ticket and choose the amount you want to contribute.
. Free Ticket - If you are bursting with ideas but there's absolutely no budget available we still want you there! So these are the tickets for you.

(We also have a range of sponsorship packages on offer, that will give your brand visibility and access to our audience of government change makers in Wales and beyond. If you'd like to know more please contact esko@satorilab.org or check out govcampcymru.org/sponsorship.)


Where can I follow what's going on and join in the conversation?

Find us on twitter (#gccy17) and Facebook.
Join the conversation online on the GovCamp Cymru Slack.
Don’t forget to join the mailing list for ticket release announcements, and round-ups of the latest discussion topics in the lead up to the event. But especially ticket releases!


Events like these wouldn't happen without the support of our fantastic and generous sponsors.

NAW Venue sponsored by Adam Price AM.


=======


Wedi methu bachu eich tocynnau? Ychwanegwch eich cyfeiriad ebost i’n cylchlythyr er mwyn sicrhau derbyn rhybudd teg am y dosbarthiad nesaf! Ac ydych chi wedi ystyried gwirfoddoli ar y diwrnod ei hun?


Mae GovCamp Cymru - y digynhadledd undydd am lywodraeth a gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru - yn dychwelyd am y pedwerydd tro yn 2017. Mi fydd GC Cymru yn cael ei chynnal yn adeilad Y Pierhead, Bae Caerdydd ar Ddydd Sadwrn 14eg Hydref 2017.

Noddir ein defnydd o adeilad Y Pierhead yn garedig gan Adam Price AC.


Beth yw ‘GovCamp’ a pham y dylen i fynychu?

Mae ‘govcamp’ yn fath o ddigwyddiad sydd hefyd yn cael ei galw yn ddigynhadledd, ble’r cyfranogwyr eu hunain sy’n arwain trefn y diwrnod - mae yna thema, neu brif gwestiwn, ond nid oes yna fanylion trylwyr ar yr agenda tan gychwyn y diwrnod pan mae pobl yn awgrymu beth hoffen nhw drafod –

Yn GovCamp Cymru CHI sy’n gyfrifol am yr agenda felly...

. Os ydych chi’n credu bod yna gyfleodd sydd yn cael eu colli o’r agendâu ffurfiol

. Os ydych chi'n meddwl bod trafodaethau polisi safonol yn esgeuluso agweddau pwysig o fywyd dinesig

. Os gallwch weld pethau sydd angen sylw pellach yn y sector cyhoeddus

Yna NAWR yw’r amser. Dewch i ychwanegu eich llais at y sgwrs.


Ymunwch â phobl o dros Gymru gyfan sydd yn rhannu eich gofid am safon gwasanaethau cyhoeddus. Gwrandewch ar syniadau, profiadau a brwdfrydedd dros 120 o bobl sy'n cynrychioli ystod ryfeddol o rolau a sefydliadau. Mae'n agored i bawb, o unrhyw sector, boed yn weithwyr proffesiynol neu ddinasyddion:

. Llywodraeth, gwasanaeth cyhoeddus a gweithwyr yn y trydydd sector - p'un a ydych yn cynrychioli eich cyflogwr neu’n bresennol fel unigolyn

. Cynrychiolydd etholedig a gwleidyddion - o unrhyw lefel

. Sefydliadau yn y sector preifat a gweithwyr llawrydd - os ydych yn gysylltiedig mewn unrhyw ffordd â Llywodraeth a/neu wasanaethau cyhoeddus

. Dinasyddion, aelodau o'r cyhoedd, pawb arall! - Fel dinesydd neu un sy'n byw yng Nghymru, mae gwasanaethau cyhoeddus yn eich effeithio chi, ac mae eich barn a sylwadau yn bwysig i ni. Mae'n bwysig eu bod yn cael eu clywed. Cofiwch ddod draw ac ymuno gyda ni!Mae tocynnau yn cael eu rhyddhau mewn pedwar cylchdro: y cyntaf i'r felin ceith falu!

Tro 1af: Dydd Llun 26ain Mehefin 10:00am

2il dro: Dydd Mawrth 25ain Gorffennaf 4.00pm

3ydd tro : Dydd Mercher 30ain Awst 12.00 canol dydd

4ydd tro: Dydd Iau 28ain Medi 7.00pmMathau o docyn:

. Tocyn Cefnogwr - mae ein pecynnau nawdd yn dechrau ar £100 + TAW, ond os yw cyllidebau'n dynn eleni yna croesawn unrhyw gefnogaeth yr ydych yn gallu cynnig i gefnogi’r digwyddiad hwn. Os gwelwch yn dda prynwch docyn cefnogwr a dewiswch faint ydych am gyfrannu.

. Tocyn Am Ddim - os ydych yn llawn o syniadau ond does dim cyllid o gwbl ar gael hoffwn eich bod ar gael i ddod draw o hyd! Os hynny, dyma’r tocynnau i chi.

(Gennym hefyd amrywiaeth o becynnau nawdd ar gael, a fydd yn rhoi cyfleoedd gweladwy i’ch brand a mynediad i'n cynulleidfa yng Nghymru: sef arweinwyr newid llywodraeth yng Nghymru a thu hwnt. Os hoffech chi wybod mwy yna cysylltwch ag esko@satorilab.org neu ewch i govcampcymru.org/sponsorship.)


Be gall ddilyn beth sy'n digwydd ac ymuno yn y sgwrs?

Dilynwch ni ar twitter @govcampcymru a Facebook ar yr hashnod #gccy17 .

Ymunwch yn y sgwrs ar-lein ar GovCamp Cymru Slack.

Peidiwch ag anghofio i ymuno â’r rhestr ebyst ar gyfer cyhoeddiadau rhyddhau tocynnau, a diweddariadau ynglŷn â phynciau trafod posib yn ystod y cyfnod cyn y digwyddiad. (Ond yn fwyaf arbennig cofrestrwch ar gyfer y tocynnau arbennig!)


Ni fyddai digwyddiadau fel hyn yn bosib heb gefnogaeth ein noddwyr gwych a hael:

Noddir y lleoliad Cynulliad Cenedlaethol Cymru gan Adam Price.


Share with friends

Date and Time

Location

Pierhead Building

Cardiff

CF10 4PZ

United Kingdom

View Map

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved