Donation

Grangetown Bulb Planting & Winter Veg Extravaganza!

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Cornwall Street Baptist Church

Cornwall Street

Cardiff

CF11 6SR

United Kingdom

View Map

Event description
Plant some exciting bulbs to look forward to in Spring! Plannwch fylbiau cyffrous i edrych ymlaen atynt yn y Gwanwyn!

About this Event

When the first snowdrops and crocuses appear, you know that Spring is just around the corner! Come along to our October workshop and plant some bulbs so you’ll have something to look forward to in Spring. Your neighbours will also benefit when they pass your house and see those welcoming flowers in your window boxes and pots! Plus the Spring bulbs you plant will be in full bloom so perfectly timed for our next front gardens walkabout in March.

At the workshop we’ll be showing you how to plant your bulbs to get the best results. We’ll provide compost and a selection of pots troughs and a range of exciting Spring bulbs.

We’ll also provide garlic, onions and broad bean and pea seeds (for indoor pea shoots!) if you would like to sow some winter vegetables. You can bring your own pots and plant a few bulbs as Christmas presents to give your friends and families something to enjoy in the Spring.

Because of Covid we’ll be holding the workshop outdoors in covered spaces with hot refreshments! Numbers will be restricted to 12 people to ensure we comply with current Government guidelines. We’ll provide hand gel and hand washing facilities and arrange the workshop so people can maintain social distancing and everyone will be asked to wear face coverings.

Book early as the spaces will go quickly!

Hope to see you there.

Liz and Michele

Pan fydd yr eirlysiau a'r crocysau cyntaf yn ymddangos, gwyddoch fod y Gwanwyn rownd y gornel! Dewch draw i'n gweithdy ym mis Hydref i blannu bylbiau fel bod gennych chi rywbeth i edrych ymlaen ato yn y Gwanwyn. Bydd eich cymdogion hefyd yn elwa pan fyddant yn pasio'ch tŷ ac yn gweld y blodau croesawgar hynny yn eich blychau ffenestri a'ch potiau! Yn osgystal â hyn bydd y bylbiau Gwanwyn rydych chi'n eu plannu yn blodeuo'n llawn felly yn amseru'n berffaith ar gyfer ein taith gerdded gerddi blaen nesaf ym mis Mawrth.

Yn y gweithdy byddwn yn dangos i chi sut i blannu'ch bylbiau i gael y canlyniadau gorau. Byddwn yn darparu compost a detholiad o gafnau potiau ac ystod o fylbiau Gwanwyn cyffrous.

Byddwn hefyd yn darparu garlleg, winwns a hadau ffa a phys bras (ar gyfer egin pys dan do!) os hoffech chi hau llysiau gaeaf. Gallwch hefyd ddod â'ch potiau eich hun a phlannu rhai bylbiau fel anrhegion Nadolig i roi rhywbeth i'ch ffrindiau a'ch teulu ei fwynhau yn y Gwanwyn.

Oherwydd Covid byddwn yn cynnal y gweithdy yn yr awyr agored mewn lleoedd dan do gyda lluniaeth poeth! Cyfyngir y niferoedd i 12 o bobl er mwyn sicrhau ein bod yn cydymffurfio â chanllawiau cyfredol y Llywodraeth. Byddwn yn darparu cyfleusterau golchi dwylo ac yn trefnu'r gweithdy fel y gall pobl gynnal pellter cymdeithasol a gofynnir i bawb wisgo gorchuddion wyneb.

Bwciwch yn gynnar gan y bydd y lleoedd yn mynd yn gyflym!

Gobeithio eich gweld chi yno.

Liz a Michele

Share with friends

Date and Time

Location

Cornwall Street Baptist Church

Cornwall Street

Cardiff

CF11 6SR

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved