Grymuso Dysgwyr trwy'r Celfyddydau / Empowering Learners through the Arts

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

MRC Llandrindod

MRC

Heol Rhydychen / Oxford Road

Llandrindod

LD1 6AH

United Kingdom

View Map

Event description
Grymuso ac Ennyn Diddordeb Dysgwyr Dan Anfantais trwy Celfyddydau / Empowering and Engaging Disadvantaged Learners through the Arts

About this event

Mae ERW, mewn partneriaeth â'r Sefydliad Gwaddol Addysg (EEF) a Chyngor Celfyddydau Cymru, yn cynnal gweithdy ar y cyd i archwilio sut y gellir defnyddio creadigrwydd a'r celfyddydau i rymuso dysgwyr dan anfantais a gwella cyrhaeddiad addysgol.

Bydd gan gyfranogwyr gyfle i drafod “Beth yw creadigrwydd a pham y mae'n bwysig?", yn ogystal ag archwilio sut y gellir cryfhau gweithgareddau ac ymyraethau trwy gyfrwng dysgu creadigol.

Yn ystod y dydd, byddwch yn:

• clywed yn uniongyrchol gan athrawon am brosiectau cyfredol a blaenorol a gyflwynwyd yn rhan o'r rhaglen Dysgu Creadigol Trwy'r Celfyddydau;

• clywed gan Stephen Fraser (Dirprwy Brif Swyddog Gweithredol y Gronfa Gwaddol Addysg) am y Pecyn Cymorth Addysgu a Dysgu EEF a'r gwaith o dorri'r cysylltiad rhwng incwm y teulu a chyflawniad addysgol;

• archwilio amrywiaeth o ddulliau addysgegol y gellir eu defnyddio i archwilio diffiniadau a gwerth creadigrwydd, yn ogystal â gwella addysgu a dysgu;

• ystyried sut y gellir defnyddio'r Grant Datblygu Disgyblion i ariannu dysgu creadigol a datblygu dulliau ysgol gyfan.

Mae croeso i unrhyw aelod o staff ysgol, Llywodraethwr Ysgol, ac aelod o staff Awdurdod Lleol y mae ganddynt ddiddordeb neu gyfrifoldeb am leihau effaith amddifadedd ac anfantais ar gyrhaeddiad, ddod i'r gweithdy hwn.

Bydd y gweithdy yn cael ei gynnal yng Nghanolfan Adnoddau'r Cyfryngau yn Llandrindod ar 15 Ionawr 2019 rhwng 9am a 3pm, a darperir cinio a lluniaeth.

I archebu eich lle ar gyfer y gweithdy hwn, cliciwch ar y ddolen ganlynol. Mae'r lleoedd yn gyfyngedig, felly rydym yn argymell y dylech archebu eich lle cyn gynted â phosibl, ac os bydd gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Dylan Williams, Cydlynydd Rhanbarthol y Grant Datblygu Disgyblion: Dylan.williams@erw.cymru

ERW, in partnership with the Education Endowment Foundation and the Arts Council of Wales are holding a joint workshop to explore how creativity and the arts can be used to empower disadvantaged learners and improve educational attainment.

Participants will have the opportunity to discuss “What is creativity and why is it important?” and explore how activities and interventions can be strengthened through the use of creative learning.

During the day you’ll:

• hear directly from teachers about current and past projects delivered as part of the Creative Learning Through the Arts programme;

• hear from Stephen Fraser (Deputy CEO of the Education Endowment Fund ) about the EEF Teaching and Learning Toolkit and breaking the link between family income and educational achievement;

• explore a range of pedagogical approaches that can be used to explore the definitions and value of creativity and improve teaching and learning;

• consider how the Pupil Development Grant can be used to fund creative learning and development of whole school approaches.

The workshop is open to any school member of staff, School Governor and Local Authority member of staff with an interest or responsibility for reducing the impact of deprivation and disadvantage on attainment.

The workshop will be held at the Media Resource Centre in Llandrindod Wells on 15th January 2019 from 9am – 3pm and lunch and refreshments will be provided.

In order to reserve your place at the workshop, please click on the following link. Spaces are limited so we suggest that you reserve your space as soon as possible and if there are any questions please get in touch with Dylan Williams, Regional Coordinator for the Pupil Development Grant Dylan.williams@erw.cymru

Date and time

Location

MRC Llandrindod

MRC

Heol Rhydychen / Oxford Road

Llandrindod

LD1 6AH

United Kingdom

View Map

Organiser ERW

Organiser of Grymuso Dysgwyr trwy'r Celfyddydau / Empowering Learners through the Arts

Mae ERW yn gynghrair o 4 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.

ERW is an alliance of 4 local authorities governed by a legally constituted joint committee. Its aim is to implement the agreed regional strategy and business plan to support school improvement.

 

Save This Event

Event Saved