Free

GwE Literacy Co-ordinators Forum Meeting (Primary/Secondary) /Cyfarfod Ffor...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Venue Cymru (Stop G)

Llandudno

LL30 1YR

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

In response to the regional focus this year on improving standards of oracy and the link with writing, Julia Strong (Talk for Writing) has been commissioned to undertake the 1st of a 3 day training package with Literacy Co-ordinators from across the region. The day will include practical strategies which will be piloted in schools this term.Talk for Writing across the primary / secondary curriculum

Talk for Writing is an engaging teaching framework, based on the principles of formative assessment and interactive learning. It provides a flexible process for developing understanding and expression, moving from imitation to innovation to independent application. In English, it provides a step-by-step approach to creating confident, creative speakers, thinkers, readers and writers.

This can be adapted to suit the needs of any other language. In other subjects across the curriculum, it provides a flexible framework that enables all students to develop the tune of each subject area and co-construct understanding so that they can structure their ideas and express themselves coherently. The fact that similar processes underpin each subject enables students to transfer their understanding of how to express themselves coherently from one subject to another, making it the ideal framework for ensuring that literacy across the curriculum becomes an achievable, meaningful goal.

(Julia Strong will deliver through the medium of English but discussion is welcome through the language in which you feel more comfortable.)Cyfarfod Fforwm Cydlynwyr Llythrennedd GwE (Cynradd/Uwchradd)

Er mwyn ymateb i bwyslais y rhanbarth eleni ar wella safonau Llafaredd, a'r cyswllt ag ysgrifennu, comisiynwyd Julia Strong (Talk for Writing) i gynnal y diwrnod cyntaf o blith tri diwrnod hyfforddiant, gyda Chydlynwyr Llythrennedd ar draws y rhanbarth. Ar y diwrnod, cyflwynir strategaethau ymarferol y bydd ysgolion yn mynd ati i roi cynnig arnynt y tymor hwn.

***

(Talk for Writing) ar draws y cwricwlwm Cynradd/Uwchradd.

Mae Talk for Writing yn fframwaith addysgu difyr, sy'n seiliedig ar egwyddorion asesu ffurfiannol a dysgu rhyngweithiol. Mae'n broses hyblyg ar gyfer datblygu dealltwriaeth a mynegiant, gan symud o efelychu i arloesi, i gymhwyso'n annibynnol. Yn y Saesneg, mae'n darparu dull cam-wrth-gam i feithrin disgyblion sy'n siarad, yn meddwl, yn darllen ac yn ysgrifennu'n hyderus a chreadigol.

Gellir addasu hyn i anghenion unrhyw iaith arall. Mewn pynciau eraill ar draws y cwricwlwm, mae'n rhoi fframwaith hyblyg lle gall pob myfyriwr ddatblygu yn erbyn pob maes pynciol a meithrin dealltwriaeth er mwyn iddynt roi trefn ar eu syniadau, a mynegi'u hunain yn gydlynol. Mae'r ffaith bod prosesau tebyg tu cefn i bob pwnc yn golygu bod modd i fyfyrwyr drosglwyddo eu dealltwriaeth o sut i fynegi'u hunain yn gydlynol o'r naill bwnc i'r llall. Felly, mae'n fframwaith delfrydol ar gyfer gofalu bod llythrennedd ar draws y cwricwlwm yn nod ystyrlon ac yn un y gellir ei gyflawni.

(Bydd Julia Strong yn cyflwyno trwy gyfrwng y Saesneg ond croesewir trafodaeth yn yr iaith o'ch dewis.)

Share with friends

Date and Time

Location

Venue Cymru (Stop G)

Llandudno

LL30 1YR

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved