Free

Gweithdy 2 Cydlynydd FfCD Uwchradd / Secondary DCF Coordinator Workshop 2

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Ysgol y Grango

Vinegar Hill

Rhosllanerchrugog

LL14 1EL

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Mae hwn yn gyfle i Gydlynydd FfCD eich ysgol drafod ffyrdd posib o gyflwyno'r FfCD yng nghynlluniau gwaith adrannau gwahanol yn yr ysgol. Darperir y cwrs gan Arweinwyr Digidol GwE fydd yn rhoi trosolwg o ofynion y FfCD ac yn rhannu syniadau am arfer dda.

Dylai Cydlynwyr FfCD ddod â Chynlluniau Gwaith amrywiaeth o adrannau gyda nhw i'r sesiynau a bod yn barod i rannu syniadau gyda'u cymheiriaid o ysgolion eraill. Rhwng y gweithdai hyn, dylai'r Cydlynydd FfCD barhau i weithio gydag adrannau gwahanol eu hysgol er mwyn sicrhau bod pob dysgwr yn cael y cyfle i gwblhau tasgau sy'n briodol i'w hoedran o fewn y FfCD.

Cyfarfod 2: Myfyrio ar y FfCD - Ail Weithdy

Bydd y gweithdy hwn yn canolbwyntio ar sgiliau arwain ar gyfer y Cydlynydd DCF. Disgwylir i bob mynychwr rannu enghraifft o weithgaredd sydd yn gweithio yn eu hysgol, ar-lein cyn y cyfarfod hwn. Trafodir y syniadau yn ystod y gweithdy. Bydd ysgolion yn cael eu paru gyda'i gilydd yn seiliedig ar y syniadau hyn er mwyn hwyluso cydweithio cyn y gweithdy nesaf.

Dylai'r rhai sy'n mynychu hefyd ddechrau ystyried sut i ymgorffori Cymhwysedd Digidol ymhellach ar draws y cwricwlwm fel paratoad ar gyfer y gweithdy nesaf.


This is an opportunity for your school’s DCF Coordinator to discuss possible ways of implementing the DCF into different departments' Schemes of Work. The course will be led by GwE Digital Leaders who will give an overview of the requirements of the DCF and then share ideas on best practice.

DCF Coordinators should bring Schemes of Work from a variety of departments with them to the sessions and be willing to share ideas with their counterparts from other schools. Between these workshops the DCF Coordinator should continue to work with their school’s different departments to ensure each learner is given the opportunity to complete age appropriate tasks within the DCF.

Meeting 2: Reflecting on the DCF – Second Workshop

This workshop will concentrate on leadership skills for the DCF Coordinator. Each attendee will be expected to share an example of an activity that worked in their school online before this meeting. These ideas will be discussed during the workshop. Schools will be paired together based on these ideas in order to facilitate collaboration before the next workshop.

Attendees should also start to consider how to further embed Digital Competency across the curriculum in preparation for the next workshop.

Share with friends

Date and Time

Location

Ysgol y Grango

Vinegar Hill

Rhosllanerchrugog

LL14 1EL

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved