Sales Ended

Gweithdy Archif Ddarlledu LlGC | NLW Broadcast Archive Workshop

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Dyddiad a lleoliad i'w gadarnhau

Event description

Description

Mae hwn yn weithdy gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru i drafod ein prosiect newydd i sefydlu Archif Ddarlledu Genedlaethol.

Trwy fynychur gweithdy byddwch yn dysgu am y Llyfrgell a’n casgliadau, am y casgliad yma o archifau teledu a radio, am y prosiect a beth mae’n gallu ei gynnig i chi, ond byddwch chi hefyd yn chwarae rhan mewn datblygu prosiect cenedlaethol i sefydlu Archif Ddarlledu Cenedlaethol. Trwy alw heibio a dweud wrthym ni beth hoffech chi ir prosiect ei gynnig i chi a pha rhaglenni sydd o ddiddordeb i chi, byddwch yn ein cynorthwyo i ddatblygu prosiect sy’n berthnasol i’ch anghenion chi.


Bydd y prosiect hefyd yn sefydlu canolfannau gwylio ddigidol newydd yn Aberystwyth, Caerfyrddin, Caerdydd a Wrecsam - Canolfannau CLIP - ac mae hyn yn ddatblygiad cyffrous i ni gan ei fod o’n cynnig cyfle newydd i ni adeiladu partneriaethau ac ymgysylltu gyda chymunedau lleol, felly rydyn ni eisiau cwrdd â chi i glywed eich barn am sut hoffech chi ddefnyddio’r canolfannau.

Mae’r prosiect ei hun yn cynnig nifer o gyfleoedd i gymryd rhan mewn gweithgareddau bydd yn helpu datblygu sgiliau newydd a chael profiadau newydd - pu’n ai os am ddysgu mwy am hanes a diwylliant Cymru fodern, datblygu sgiliau ymchwil neu sgiliau TchG, bydd y prosiect yn cynnig cyfleoedd i elwa mewn rhyw ffordd.
This is a National Library of Wales workshop about our new project to establish a National Broadcast Archive.

By attending the workshop you will also learn about the Library and our collections, this collection of television and radio archives and about what the project can offer you, but you will also play a part in developing a national project to set up a Welsh Broadcasting Archive. By coming along and telling us more about what you would like the project to offer you and what programmes are of interest to you, you will help us to develop a project that is relevant to your needs.


The project includes establishing brand new digital viewing centres in Aberystwyth, Carmarthen, Cardiff and Wrexham – CLIP Centres – and we’re excited about this because it offers us a new opportunity to build partnerships and engage with local communities, so we want to meet you and hear your views on how you’d like to use the centres.


The project itself will offer opportunities to take part in activities which will help to develop new skills and have new experiences - whether users are interested in learning more about the history and culture of modern Wales, developing research skills or IT skills, the project will allow them to benefit in some way.Date and Time

Location

Dyddiad a lleoliad i'w gadarnhau

Save This Event

Event Saved