Free

Gweithdy CGA: "Cynllunio, gwneud, adolygu". Sut i adeiladu e-bortffolio...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

OpTIC

Glyndwr University St Asaph

Ffordd William Morgan

St Asaph

LL17 0JD

United Kingdom

View Map

Event description

Description

“Cynllunio, gwneud, adolygu”. Sut i adeildu e-bortffolio

Y Pasbort Dysgu Proffesiynol (PDP) yw'r llwyfan pennaf ar gyfer eich dysgu proffesiynol. Wedi'i lansio gan Lywodraeth Cymru (drwy CGA) fel e-bortffolio cenedlaethol wedi'i safoni, gellir ei ddefnyddio i gofnodi a myfyrio ar eich datblygiad proffesiynol.

Bydd y sesiwn hon yn dangos i chi sut i ddatblygu portffolio yn gyflym ac yn hawdd ac yn esbonio sut i:

  • ddal a chadw eich dysgu proffesiynol "wrth fynd", gan ddefnyddio eich ffôn symudol, tabledi neu ddyfais symudol arall
  • llwytho dogfennau, fideos, cyflwyniadau a ffeiliau sain wrth i chi symud trwy eich gyrfa
  • cael mynediad at EBSCO, y porth ar-lein i dros 4,500 o gyfnodolion, papurau ac e-lyfrau addysg academaidd, sydd ar gael am ddim i gofrestreion CGA
  • defnyddio eich portffolio i gynllunio eich gyrfa, gosod amcanion a pharatoi ar gyfer eich adolygiad perfformiad blynyddol
  • rhannu arfer gorau gyda chydweithwyr

Cynhelir y sesiynau dwy-awr hyn ar 28 Chwefror a 1 Mawrth 2018 yn Ty Menai, yn yr Optic ac yng Ngwesty'r Beaufort, Wyddgrug. Ni fydd cost i’r rhai sy’n mynychu.

Bydd te/coffi ar gael yn y tri lleoliad 15 munud cyn ddechrau’r sesiwn.


Plan, do, review”. How to build an e-portfolio

The Professional Learning Passport (PLP) is the ultimate platform for your professional learning. Launched by the Welsh Government (through the EWC) as the national, standardised e-portfolio, it may be used to record and reflect on your professional development.

This session will show you how to quickly and easily build a portfolio and explain how to:

  • capture your professional learning “on the go”, using their mobile phone, tablet or other mobile device
  • upload documents, videos, presentations and audio files as you progress through your career
  • access EBSCO, the online gateway to over 4,500 academic education journals, papers and e-books, available for free to EWC registrants
  • use your portfolio to plan your career, set objectives and prepare for your annual performance review
  • share best practice with colleagues

These 2-hour sessions will be held on 28th February and 1st March 2018 at Ty Menai, at Glasdir and at The Beaufort Hotel, Mold. There is no cost for participants.

Tea/coffee will be available at the three venues 15 minutes before the start of the session.Ymholiadau: cysylltwch â Marian Williams ar 01286 679976 neu marianwynwilliams@gwegogledd.cymru

Enquiries: please contact Marian Williams on 01286 679976 or marianwynwilliams@gwenorth.wales

Share with friends

Date and Time

Location

OpTIC

Glyndwr University St Asaph

Ffordd William Morgan

St Asaph

LL17 0JD

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved