Free

Gweithdy CGA: "Cynllunio, gwneud, adolygu". Sut i adeiladu e-bortffolio...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Beaufort Park Hotel

Mold Rd

Buckley

CH7 6RQ

United Kingdom

View Map

Event description

Description

“Cynllunio, gwneud, adolygu”. Sut i adeildu e-bortffolio

Y Pasbort Dysgu Proffesiynol (PDP) yw'r llwyfan pennaf ar gyfer eich dysgu proffesiynol. Wedi'i lansio gan Lywodraeth Cymru (drwy CGA) fel e-bortffolio cenedlaethol wedi'i safoni, gellir ei ddefnyddio i gofnodi a myfyrio ar eich datblygiad proffesiynol.

Bydd y sesiwn hon yn dangos i chi sut i ddatblygu portffolio yn gyflym ac yn hawdd ac yn esbonio sut i:

  • ddal a chadw eich dysgu proffesiynol "wrth fynd", gan ddefnyddio eich ffôn symudol, tabledi neu ddyfais symudol arall
  • llwytho dogfennau, fideos, cyflwyniadau a ffeiliau sain wrth i chi symud trwy eich gyrfa
  • cael mynediad at EBSCO, y porth ar-lein i dros 4,500 o gyfnodolion, papurau ac e-lyfrau addysg academaidd, sydd ar gael am ddim i gofrestreion CGA
  • defnyddio eich portffolio i gynllunio eich gyrfa, gosod amcanion a pharatoi ar gyfer eich adolygiad perfformiad blynyddol
  • rhannu arfer gorau gyda chydweithwyr

Cynhelir y sesiynau dwy-awr hyn ar 28 Chwefror a 1 Mawrth 2018 yn Ty Menai, yn yr Optic ac yng Ngwesty'r Beaufort, Wyddgrug. Ni fydd cost i’r rhai sy’n mynychu.

Bydd te/coffi ar gael yn y tri lleoliad 15 munud cyn ddechrau’r sesiwn.


Plan, do, review”. How to build an e-portfolio

The Professional Learning Passport (PLP) is the ultimate platform for your professional learning. Launched by the Welsh Government (through the EWC) as the national, standardised e-portfolio, it may be used to record and reflect on your professional development.

This session will show you how to quickly and easily build a portfolio and explain how to:

  • capture your professional learning “on the go”, using their mobile phone, tablet or other mobile device
  • upload documents, videos, presentations and audio files as you progress through your career
  • access EBSCO, the online gateway to over 4,500 academic education journals, papers and e-books, available for free to EWC registrants
  • use your portfolio to plan your career, set objectives and prepare for your annual performance review
  • share best practice with colleagues

These 2-hour sessions will be held on 28th February and 1st March 2018 at Ty Menai, at Glasdir and at The Beaufort Hotel, Mold. There is no cost for participants.

Tea/coffee will be available at the three venues 15 minutes before the start of the session.Ymholiadau: cysylltwch â Marian Williams ar 01286 679976 neu marianwynwilliams@gwegogledd.cymru

Enquiries: please contact Marian Williams on 01286 679976 or marianwynwilliams@gwenorth.wales

Share with friends

Date and Time

Location

Beaufort Park Hotel

Mold Rd

Buckley

CH7 6RQ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved