Free

Gweithdy Côd Llywodraethu Elusennau/ The Charity Governance Code Workshop

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

DVSC

Naylor Leyland Centre

Well Street

Ruthin

LL15 1AF

United Kingdom

View Map

Event description
Rydym yn cynnal gweithdy God Llywodraethu Elusennau / We are running a workshop on the Charity Governance Code

About this Event

Scroll down for English

Yn ystod wythnos Ymddiriedolwyr rydym yn cynnal y gweithdy hwn ar God Llywodraethu Elusennau.

Mae llywodraethu da mewn elusennau yn hanfodol i’w llwyddiant. Mae'n galluogi ac yn cefnogi elusen i gydymffurfio â'r gyfraith a'r rheoliadau perthnasol. Mae hefyd yn hyrwyddo diwylliant lle mae popeth yn gweithio tuag at gyflawni gweledigaeth yr elusen.

Offeryn ymarferol yw’r Cod hwn i helpu elusennau a’u hymddiriedolwyr i ddatblygu safonau uchel wrth lywodraethu.

Helpwch eich sefydliad i fod yn enghraifft o arfer gorau mewn llywodraethu da.

  • Yn y gweithdy hwn, byddwn yn rhedeg trwy'r cod ac yn trafod pwysigrwydd llywodraethu da a sut y gallwch gymhwyso hyn i'ch sefydliad.

Mae'r gweithdy wedi'i anelu at Ymddiriedolwyr ond mae'n agored i unrhyw un sydd â diddordeb mewn gwella arfer llywodraethu eu sefydliad.

______________________________________________________________________________________________

During Trustees week we’re running this workshop on the Charity Governance Code.

Good governance in charities is fundamental to their success. It enables and supports a charity’s compliance with the law and relevant regulations. It also promotes a culture where everything works towards fulfilling the charity’s vision.

The Charity Governance Code is a practical tool to help charities and their trustees develop high standards of governance.

Help your organisation be an example of best practice in good governance.

  • In this workshop we’ll be running through the code and discussing the importance of good governance and how you can apply this to your organisaiton.

The workshop is aimed at Trustees but is open to anyone interested in improving the governance practice of their organisation.

Share with friends

Date and Time

Location

DVSC

Naylor Leyland Centre

Well Street

Ruthin

LL15 1AF

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved