Free

Gweithdy Cydraddoldeb ac Amrywiaeth // Equality & Diversity Workshop

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Online event

Event description
A workshop put together to show you how to be more inclusive / Lluniwyd y gweithdy hwn er mwyn dangos ichi sut i fod yn fwy cynhwysol

About this event

(Scroll down for English)

**GWEMINAR AR-LEIN**

Lluniwyd y gweithdy hwn er mwyn dangos ichi sut i fod yn fwy cynhwysol; boed hynny fel cyflogwr, yn eich busnes, neu fel aelod o’r gymdeithas. Rydym wedi gwahodd dau arbenigwr i rannu eu gwybodaeth a’u harferion gorau gyda chi.

Ar y diwedd, bydd gennych fwy o wybodaeth ynglŷn â beth mae bod yn gynhwysol yn ei olygu a’r manteision a all ddod i ran eich busnes yn ei sgil, a byddwch wedi dysgu strategaethau a sgiliau ar gyfer creu gweithle mwy cynhwysol.

Beth fydd cynnwys y cwrs?

Herio syniadau a barn ynglŷn â chyflogi pobl â chyflyrau iechyd;

Deall y gall amrywiaeth esgor ar lu o fanteision i’r busnes;

Yr heriau a all ddod i ran micro-fusnesau llai yn sgil iechyd a llesiant. Neges allweddol fydd sicrhau bod busnesau’n ymwybodol o’u rhwymedigaethau a’u dyletswyddau – gallai anwybyddu’r rhain fod yn fwy costus yn y pen draw na’u rhoi ar waith;

Rhaid ichi fod â pholisïau, arferion Addysg a Datblygu ac ati, os ydych chi fel busnes eisiau bod ag unrhyw siawns resymol o gael gwaith trwy gyfrwng unrhyw broses dendro/caffael.

Ar gyfer pwy mae'r digwyddiad?

Mae’r gweithdy hwn ar gyfer pwy bynnag sy’n dymuno gwybod a dysgu mwy am gydraddoldeb ac amrywiaeth.

Nod y weminar yw rhoi gwybod ichi am ffyrdd y gallwch chi, fel cyflogwr, gweithiwr neu aelod o’r gymdeithas, fod yn fwy cynhwysol a rhoi arferion mwy amrywiol ar waith er mwyn hyrwyddo cydraddoldeb i bobl anabl.

Cefndir y siaradwyr

Mae Andrea Wallbank yn Rheolwr ac yn Ymgynghorydd Adnoddau Dynol profiadol, ac mae’n cynorthwyo Busnesau Bach a Chanolig ledled Cymru gyda phob agwedd ar reoli pobl a chyflogaeth. Mae Andrea yn cynghori busnesau ynglŷn â sut i feithrin diwylliant y gweithle a sut i roi arferion pobl ar waith er mwyn newid a thyfu’r busnes.

Ariennir yr Hwb Menter yn rhannol gan Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

**ONLINE WEBINAR**

This workshop has been put together to show you how to be more inclusive; whether that’s as an employer, in your business or as a member of society. We’ve invited two experts to share their knowledge and best practice with you.

You will come away with a greater knowledge of what it means to be inclusive, the benefits this can have on your business and learn strategies and skills to create a more inclusive workplace.

What will the event cover?

Challenging mind sets and views on employing people with health conditions;

Understanding how there are many benefits diversity can bring to a business;

The challenges health and wellbeing can pose to smaller, micro businesses. A key message will be making sure businesses are aware that they have obligations and legal duties which could prove far more costly if disregarded;

Good E&D practices, policies, etc. are required if you as a business they want to have any reasonable chance in securing work through any tendering/procurement process.

Who is this workshop for?

This workshop is for anyone looking to expand on their awareness and understanding of equality and diversity.

The webinar aims to inform you of ways in which you, as an employer, employee or member of society, can be more inclusive and adopt more diverse practices to promote equality for disabled people.

About the speakers

Andrea Wallbank is an experienced HR Manager and Consultant, supporting SMEs across Wales in all aspects of people management and employment issues. Andrea advises businesses on how to develop workplace culture and implement people practices for business change and growth.

The Enterprise Hub is part Funded by the European Regional Development Fund through the Welsh Government.

Tags
Share with friends

Date and time

Location

Online event

{ _('Organizer Image')}

Organiser Enterprise Hub @ M-SParc

Organiser of Gweithdy Cydraddoldeb ac Amrywiaeth // Equality & Diversity Workshop

Ydych chi eisiau cefnogaeth busnes, digwyddiadau wedi'u teilwra i chi, ac aelodaeth i Glwb Hwb sy'n llawn pobl tebyg? Dewch i fod yn aelod o'r Hwb Menter @ M-SParc - cefnogaeth i'ch busnes yng Nghogledd Cymru!

Do you want dedicated business support, tailored events, and a membership to a Hub Club full of like-mided people? Come and join the Enterprise Hub @ M-SParc - support for your business in North Wales!

Save This Event

Event Saved