£5 – £10

Gweithdy cyfweliadau ar gyfer rolau tu-ôl-i'r-llen yn Theatr / Interview wo...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Suite 2 & 3

1 Cathedral Rd

Caerdydd / Cardiff

CF11 9SD

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Event description

DescriptionGweithdy cyfweliadau ar gyfer rolau tu-ôl-i'r-llen yn Theatr

Rydych wedi cael cynnig cyfweliad ar gyfer eich swydd ddelfrydol. Beth allwch chi ei wneud er mwyn sicrhau y byddwch yn llwyddiannus? Ymunwch ag Antonia Collins wrth iddi eich tywys chi drwy'r broses cyfweliad am swydd gydag awgrymiadau a chyngor ymarferol.

Mae'r sesiwn ryngweithiol 3 awr hon ar gyfer y sawl sy'n gweithio - neu sydd am weithio - y tu ôl i'r llwyfan mewn amgylchedd theatraidd ac sy'n ymgeisio am swyddi o fewn y diwydiant adloniant. Fel rhan o'r sesiwn, byddwn yn gofyn cwestiynau ymarfer i'n gilydd.

Erbyn diwedd y sesiwn byddwch yn gallu:

  • disgrifio sut i baratoi ar gyfer cyfweliad
  • nodi eich cryfderau fel ymarferwr a'r hyn sy'n eich gwneud chi yn gyflogadwy
  • defnyddio techneg "swigen siarad" Antonia
  • gwybod beth i wneud pan fyddwch yn wynebu cwestiwn nad ydych am ei ateb (neu na ddylech wedi cael eich gofyn yn y lle cyntaf)

Mae 12 lle ar gael a bydd pob unigolyn yn derbyn cyngor unigol yn ogystal â chyngor mewn grŵp.

Hyfforddwr

Mae Antonia Collins yn rheolwraig llwyfan ac addysgwr proffesiynol sydd wedi dysgu mewn amrywiaeth o ysgolion drama yn y Deyrnas Gyfunol a thramor. Mae hi'n falch i fod yn aelod o Equity, yr SMA, USITT, ac mae hi'n Uwch-Gymrawd i'r Academi Addysg Uwch.


Interview Workshop for behind the Scenes Roles in Theatre

You have been offered an interview for your dream job. What can you do to ensure you are successful? Come and join Antonia Collins as she takes you through the job interview process with practical tips and advice.

This 3 hour interactive session is for those working or wanting to work backstage in a theatrical environment who are applying for job roles within the entertainment industry. As part of the session we will run practice questions with one another.

By the end of the session you will be able to:

  • describe how to prepare for an interview
  • identify your strengths as a practitioner & what makes you employable
  • utilise Antonia’s ‘speech bubble’ technique
  • know what to do when faced with a question you don’t want to answer (or shouldn’t have been asked in the first place)

There are 12 places available and each person will receive individual as well as group advice.

Trainer

Antonia Collins is a professional stage manager and educator. She has taught at a variety of drama schools both in the UK and abroad. She is a proud member of Equity, the SMA, USITT and is a Senior Fellow of the Higher Education Academy.Darperir gweithdai CULT Cymru mewn amgylchedd cyfeillgar ac anfygythiol ble bydd cyfranogwyr yn cael cyfle i ofyn cwestiynau a chodi materion yn ystod y dydd.

CULT Cymru workshops are delivered in a friendly and non-threatening environment where participants will have the opportunity to ask questions and raise issues during the day.

Os yw arian neu rhywbeth arall yn rhwystr i chi allu mynychu cyrsiau CULT Cymru e.e. incwm isel, newydd ddychwelyd i’r gwaith, iechyd, cyfrifoldebau gofal, rhesymau diwyllianol ayyb cysylltwch â siwan@bectu.org.uk er mwyn trafod eich anghenion yn gyfrinachol


If money or something else is a barrier to you being able to attend CULT Cymru courses e.g. low income, new return to work, health, care responsibilities, cultural reasons etc please contact siwan@bectu.org.uk in order to discuss your requirements confidentiallyBeth sy'n digwydd pan fyddwch chi'n canslo?

Bydd adegau pan fydd dirprwyon yn trefnu cyrsiau/digwyddiadau ac yna'n canfod nad ydynt yn gallu bod yn bresennol.

Yn y sefyllfaoedd hyn gofynnwn i'r cynrychiolwyr ein hysbysu o'u hangen i ganslo cyn gynted ag y bo modd.

Bydd ad-daliad llawn yn cael ei roi i gynrychiolwyr sy'n canslo o leiaf 2 wythnos cyn y cwrs/digwyddiad.

Ni fydd dirprwyon sy'n canslo o fewn y cyfnod o bythefnos yn gymwys i gael ad-daliad oni bai ein bod yn gallu dod o hyd i rywun arall i gymryd ei le.


Beth sy'n digwydd pan fyddwn ni'n canslo?

Efallai y bydd adegau hefyd pan fydd angen i ni ganslo cwrs/digwyddiad.

Yn y sefyllfaoedd hyn byddwn yn rhoi ad-daliad llawn i'r holl gynadleddwyr a archebwyd i'r cyrsiau/digwyddiadau hynny.

What happens when you cancel?

There will be times when delegates book onto courses/events and subsequently find that they are unable to attend.

In these situations we ask that delegates notify us of their need to cancel as soon as possible.

A full refund will be issued to delegates who cancel at least 2 weeks prior to the course/event.

Delegates who cancel within the 2 week period will not be eligible for a refund unless we are able to find someone else to take their place.

What happens when we cancel?

There may also be times when we need to cancel a course/event.

In these situations we will provide a full refund to all delegates booked onto those courses/events.


Diogelu Data

Ariennir Hyfforddiant Sector BECTU yng Nghymru yn rhannol gan Gronfa Ddysgu Undebau Cymru Llywodraeth Cymru trwy brosiect yr undebau creadigol ar y cyd CULT Cymru. Pan fyddwch chi’n cofrestru ar gyfer y cwrs neu ddigwyddiad hyfforddiant hwn, rydych chi'n cytuno i rannu eich data personol gyda'r arianwyr fel rhan o delerau BECTU ar gyfer derbyn y cyllid. Defnyddir y data er mwyn dangos canlyniadau ac allbynnau yn unig ac fe'i cedwir yn ddiogel am gyfnod o 10 mlynedd, fel y nodir yn y cytundebau ar gyfer y cyllid.

Yn ogystal, mae Prospect/BECTU yn defnyddio’r data hwn i ddanfon gwybodaeth am ddigwyddiadau a hyfforddiant BECTU/CULT Cymru yn y dyfodol; eich diweddaru chi gyda newyddion, adnoddau a chyhoeddiadau ac i gysylltu gyda chi ar gyfer unrhyw ymchwil fyddwn ni am gynnal i’r diwydiant. Ni fyddwn yn rhannu neu ddefnyddio eich data heb eich caniatâd chi. Os gwelwch yn dda, arddangoswch eich bod chi’n hapus i BECTU/CULT Cymru gysylltu gyda chi yn y moddau yma trwy ticio ‘ie’ yn yr adran ‘Eich gwybodaeth chi' ar ddiwedd y ffurflen archebu.

Sut i gwyno neu wyrdynnu’ch caniatâd

Os nad ydych chi am dderbyn gohebiaeth bellach gan BECTU/CULT Cymru gallwch dynnu eich enw yn ôl trwy gysylltu gyda’r Swyddog Cydymffurfiaeth Diogelu Data Tracey Hunt ar datacompliance@prospect.org.uk .

Pe baech ag unrhyw gwestiynau neu bryderon am y data rydym ni yn cadw a sut yr ydym yn ei ddefnyddio, os gwelwch yn dda yn y man cyntaf cysylltwch gydag Adran Hyfforddiant BECTU/CULT Cymru. Fodd bynnag, os ydych yn dymuno cwyno am ddefnydd neu gasglu eich manylion gan yr Adran Hyfforddiant ei hun yna gallwch wneud hynny trwy ebostio’r Swyddog Cydymffurfiaeth Diogelu Data Tracey Hunt ar datacompliance@prospect.org.uk
Data Protection

Prospect's BECTU Sector Training in Wales is partly funded by the Welsh Government’s Wales Union Learning Fund via the joint-union CULT Cymru project. By registering for this training course or event, you are accepting that your personal data will be shared with the funder as part of BECTU’s requirements to receive the funding. The data is used only to show outcomes and outputs and is securely maintained for a period of 10 years, as stated in contracts for the funding.

In addition, Prospect/BECTU uses this data to send you information about future BECTU/CULT Cymru events and training courses, update you on news, resources and publications and contact you for any future research we may conduct into the industry. We will never use or share your data without your permission. Please indicate that you are happy for BECTU/CULT Cymru to contact you in this way by ticking yes under 'Your information' at the end of the booking form.


How to withdraw your consent or make a complaint

If you no longer wish to receive communications from BECTU/CULT Cymru you can withdraw your consent by contacting the Data Protection Compliance Officer, Tracey Hunt, on datacompliance@prospect.org.uk

If you have any questions or concerns about the data we hold and how we use it, please contact the BECTU/CULT Cymru Training Department in the first instance. However, if you wish to make a complaint about the Training Department's collection or use of your data, you are able to do so by contacting the GDPR Compliance Officer Tracey Hunt on datacompliance@prospect.org.uk

Sian Gale - Project Manager/ Rheolwr Prosiect

Siwan Jones - Cydlynydd Prosiect/ Project Co-ordinator


Share with friends

Date and Time

Location

Suite 2 & 3

1 Cathedral Rd

Caerdydd / Cardiff

CF11 9SD

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Save This Event

Event Saved