Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Gweithdy Effeithlonrwydd Ynni ac Ynni Cynaliadwy/Sustainable Energy & Energy Efficiency workshop

Tim Ymgysylltu Rhanbarthol Dinas Bae Abertawe / Swansea Bay Regional Engagement Team

Thursday, 8 December 2016 from 09:00 to 13:00 (GMT)

Ticket Information

Type End Quantity
Sustainable Energy & Energy Efficiency Workshop 8 Dec 2016 Free  

Who's Going

Loading your connections...

Share Gweithdy Effeithlonrwydd Ynni ac Ynni Cynaliadwy/Sustainable Energy & Energy Efficiency workshop

Event Details

 

A ydych yn gweithio yn y Sector Ynni a'r Amgylchedd? A ydych yn ymwybodol o arian sydd ar gael gan yr UE?

 

Mae'r sector Ynni a'r Amgylchedd yn prysur ddod yn un o amlygrwydd a phwysigrwydd heb ei ail yng Nghymru, ac o ganlyniad, bydd Tîm Ymgysylltu Rhanbarthol Bae Abertawe yn cynnal gweithdy Effeithlonrwydd Ynni ac Ynni Cynaliadwy. 

 

Bydd y gweithdy'n rhoi darlun o’r cyfleoedd ariannu sydd ar gael drwy’r UE, pa syniadau prosiect sy’n cael eu datblygu yn y sector a bydd cyfle i gwrdd â phobl o'r un maes diddordeb.

 

 


 

Do you work in the Energy and Environment Sector? Are you aware of the EU funding that is available?

The Energy and Environment sector is fast becoming one of prominence and unrivalled importance in Wales, as a result The Swansea Bay Regional Engagement Team will be hosting a Sustainable Energy & Energy Efficiency workshop. 

The workshop will provide an insight of what EU funding opportunities are available, what project ideas are being developed in the sector and a chance to meet with other likeminded people.

 

Do you have questions about Gweithdy Effeithlonrwydd Ynni ac Ynni Cynaliadwy/Sustainable Energy & Energy Efficiency workshop? Contact Tim Ymgysylltu Rhanbarthol Dinas Bae Abertawe / Swansea Bay Regional Engagement Team

Save This Event

Event Saved

When & Where


The Pavilion
County Showground, Withybush
Haverfordwest
SA624BW Pembrokeshire
United Kingdom

Thursday, 8 December 2016 from 09:00 to 13:00 (GMT)


  Add to my calendar

Organiser

Tim Ymgysylltu Rhanbarthol Dinas Bae Abertawe / Swansea Bay Regional Engagement Team

Mae Tîm Ymgysylltu Rhanbarthol Bae Abertawe yn un o bedwar tîm yng Nghymru sy'n gweithio i gefnogi noddwyr posibl i ddatblygu cynigion am gyllid gan yr UE a fyddai'n gallu helpu i fodloni'r cyfleoedd datblygu presennol a'r rhai yn y dyfodol ar lefel ranbarthol. Rydym yn gweithio ledled Sir Gaerfyrddin, Castell-nedd Port Talbot, Sir Benfro ac Abertawe.

Mae'r Tîm yn gweithio'n strategol gyda Bwrdd Dinas-ranbarth Bae Abertawe, er mwyn hwyluso dealltwriaeth o'r cynigion am gyllid Ewropeaidd, ac yn benodol y modd y maent yn cyfrannu at y weledigaeth ar gyfer buddsoddiadau dwys, integredig sy'n targedu blaenoriaethau a chyfleoedd strategol yn Ninas-ranbarth Bae Abertawe. 

Gan weithio i nodi cyfleoedd i gydweithio, ychwanegu gwerth a lleihau’r risg o ddyblygu drwy hyrwyddo integreiddio ar draws Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd a chronfeydd eraill.

Mae Dinas-ranbarth Bae Abertawe yn dod â busnesau, Llywodraeth Leol ac ystod o bartneriaid eraill at ei gilydd, gan weithio tuag at nod cyffredin o greu ffyniant economaidd i'r bobl sy'n byw ac yn gweithio yn rhanbarth. Mae gwaith Tîm Ymgysylltu Rhanbarthol Bae Abertawe yn cefnogi'r rhanbarth i gyflawni ei strategaeth adfywio economaidd er mwyn gwella rhagolygon ein cymunedau, ein busnesau a'n heconomi. 

 


 

 

The Swansea Bay Regional Engagement Team (SBRET) is one of four teams in Wales working to support potential sponsors develop EU funding proposals which can help meet existing and future development opportunities at regional levels. We work across the counties of Carmarthenshire, Neath Port Talbot, Pembrokeshire and Swansea.

 

The SBRET works strategically with the Swansea Bay City Region Board, to facilitate understanding of proposals for European funds, and in particular how they contribute to the vision for concentrated, integrated investments targeting strategic priorities in the Swansea Bay City Region. 

 

Working to identify opportunities for co-operation, added value and reduce the risk of duplication by promoting integration across ESI and other funds.

 

The Swansea Bay City Region brings together business, Local Government and a range of other partners working to a common goal of creating economic prosperity for the people who live and work in the region. The SBRET operation supports the region in the delivery of its economic regeneration strategy to improve the prospects of our communities, businesses and economy. 

 

  Contact the Organiser
Gweithdy Effeithlonrwydd Ynni ac Ynni Cynaliadwy/Sustainable Energy & Energy Efficiency workshop
Things to do in Pembrokeshire Seminar Business

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.