Gweithdy i Lywio'r Adolygiad o Angen Blaenoriaethol yng Nghymru / A Worksho...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Catrin Finch Centre

Wrexham Glyndwr University

Wrexham

LL11 2HS

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Prifysgol Caerdydd i arwain adolygiad o'r prawf Angen Blaenoriaethol o fewn Deddf Tai (Cymru) 2014. Nod yr adolygiad yw deall sut mae'r prawf angen blaenoriaethol yn cael ei weithredu yng Nghymru heddiw, ystyried opsiynau ar gyfer newid yn y dyfodol, ymchwilio i effeithiau posibl unrhyw newidiadau ac archwilio ystyriaethau gweithredu sy'n gysylltiedig ag unrhyw newidiadau.

Gweithdy cychwynnol:

Cam cyntaf yr adolygiad fydd gweithdy lle byddwn yn archwilio gweithrediad cyfredol angen blaenoriaethol ac yn trafod opsiynau ar gyfer newid. Rydym ni'n annog amrywiaeth o sefydliadau i gymryd rhan gan gynnwys: awdurdodau lleol, cyrff trydydd sector a chyrff ymbarél, a chyrff sy'n cynrychioli is-grwpiau'r boblogaeth ddigartref (e.e. pobl ifanc, pobl sy'n cysgu allan, menywod, y rhai sy'n gadael gofal, BAME, y rhai sy'n gadael carchar, oedolion ag anghenion gofal cymdeithasol).

Oherwydd cyfyngiadau lle a'n hawydd i sicrhau cyfuniad o gyfranogwyr, gall sefydliadau anfon hyd at ddau berson a bydd rhaid i ni osod cap ar gyfanswm y cyfranogwyr. Os ydych chi'n fodlon cymryd rhan, cofrestrwch i ddod i weithdy yn Wrecsam neu yng Nghaerdydd. Dylai cyfranogwyr sy'n dymuno cyfrannu yn Gymraeg ddod i'r gweithdy yn Wrecsam gan nodi'r dewis hwn wrth gofrestru.Bydd cofrestru'n cau ar 30 Ebrill 2019.


Edrychwn ymlaen at y trafodaethau yn y gweithdy ac os oes gennych ymholiadau cysylltwch ar bob cyfrif â Dr Peter Mackie, MackieP@caerdydd.ac.uk.


Welsh Government has commissioned Cardiff University to lead a review of the Priority Need test within the Housing (Wales) Act 2014. The review aims to understand how the priority need test is being implemented in Wales today, explore future options for change, investigate the possible impacts of any changes, and examine implementation issues associated with any changes.

Preliminary workshop:

The first stage of the review will be a workshop where we will explore current implementation of priority need and will discuss options for change. We encourage a range of organisations to participate, including; local authorities, third sector and umbrella body organisations, and organisations representing subgroups of the homeless population (e.g. young people, rough sleepers, women, care leavers, BAME, prison leavers, adults with social care needs).

Due to capacity constraints and our desire to achieve a mix of participants, organisations can send up to two people and we will have to enforce a cap on the total number of participants. If you are willing to participate, please sign up to attend a workshop in Wrexham or Cardiff. Participants wishing to participate in Welsh should attend the Wrexham workshop and should state this preference when signing up.

Registration closes 30th April 2019.


We look forward to discussions at the workshop and if you have any queries please do not hesitate to contact Dr. Peter Mackie, MackieP@cardiff.ac.uk.
Date and Time

Location

Catrin Finch Centre

Wrexham Glyndwr University

Wrexham

LL11 2HS

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved