Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Gweithdy Llais Americanaidd Cyffredinol Modern
Modern General American Voice Workshop
14/12/2017 Caerdydd / Cardiff

CULT Cymru

Thursday, 14 December 2017 from 09:30 to 13:30 (GMT)

Gweithdy Llais Americanaidd Cyffredinol Modern Modern...

Registration Information

Registration Type Sales End Price Fee Quantity
Aelodau Undeb - Union Members 13 Dec 2017 £10.00 £0.00 Add to Waitlist
Eraill - Others 13 Dec 2017 £25.00 £0.00

Share Gweithdy Llais Americanaidd Cyffredinol Modern Modern General American Voice Workshop 14/12/2017 Caerdydd / Cardiff

Event Details

Gweithdy Llais Americanaidd Cyffredinol Modern

gyda Emma Stevens-Johnson

 

Pris Masnachol = £85

(Iaith y cwrs = Saesneg)

Modern General American Voice Wokshop

with Emma Stevens-Johnson

 

Commercial Cost = £85

(Language of course = English)

                         

Mae cael acen cyffredinol Americanaidd gref yn un o'r sgiliau pwysicaf i unrhyw berfformiwr feistroli.

Having a strong general American accent is one of the most important skills for any performer to master. 

Nod y gweithdy hanner diwrnod yw galluogi actorion i archwilio ac ymarfer defnyddio llais Americanaidd i ddatblygu'r acen ar gyfer Teledu, Ffilm a Theatr Yn ystod y gweithdy hwn, byddwch yn archwilio hanfodion yr acen hon ac yn ymarfer ei chyseiniant a'i leoliad.

The aim of this half day workshop is to enable actors to examine and practice using modern American to develop the accent for TV, Film and Theatre. During this workshop you will explore the fundamentals of the accent and practice its resonance and placement.

 

 

By the end of the workshop you should be able to:

 • Employ strategies for placing the accent
 • Recognise the pitch and resonance of the accent.
 • Identify the placement of the vowels and consonants.
 • Bring to life the accent with clarity, authority and natural flow.

Erbyn diwedd y gweithdy, dylech fod yn gallu:

 • Defnyddio strategaethau ar gyfer gosod yr acen.
 • Adnabod y traw a chyseiniant yr acen.
 • Tynnu sylw at leoliad y llafariaid a'r cytseiniaid.
 • Gwireddu'r acen gydag eglurder, awdurdod a llif naturiol.

Yn ystod yr ymarfer Perfformio, byddwch yn:

 • Ymafer mewn partneriaeth ag aelodau eraill y cwrs i ddatblygu eich sgiliau eich hun
 • Archwilio sut mae'r acen yn effeithio ar eich llais
 • Darganfod sut mae'r acen yn gweithio mewn perfformiad.

During the Performance Practice, you will:

 • Practice in partnership with other course members to develop your own skill.
 • Examine how the accent affects your voice.
 • Discover how the accent works in performance.

 

Bydd digon o gyfle i rhoi theori ar waith. Bydd yr ymarfer yn cael eu saethu ar gamera ac yn cael eu chwarae yn ôl gyda sylwebaeth. Bydd adnoddau hefyd yn cael eu darparu. Dewch â drych bach a ffôn neu tabled sy'n cofnodi fideo.

There will be plenty of opportunity to put theory into practice. These scenes will be shot on camera and played back with commentary. Resources will also be provided. Please bring a small mirror and a phone or tablet that records video.


Hyfforddwr:

Mae Emma Stevens-Johnson wedi gweithio o fewn ffilm a theledu ers dros 20 mlynedd. Mae'n ddarlithydd Astudiaethau Llais yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Mae ganddi radd Meistr mewn Astudiaethau Lleisiol o Ysgol Lleferydd a Drama Royal Central, PGCE o Brifysgol Caerdydd a graddiodd o Ysgol Drama Rhydychen.

Trainer:

Emma Stevens-Johnson has worked within film and theatre for over 20 years. She is a lecturer at The Royal Welsh College of Music and Drama. She has a Masters in Vocal Studies from Central School of Speech and Drama, a PGCE from Cardiff University and is a graduate of the Oxford School of Drama.

Darperir gweithdai CULT Cymru mewn amgylchedd cyfeillgar ac anfygythiol ble bydd cyfranwyr yn cael cyfle i ofyn cwestiynau a chodi materion yn ystod y dydd.

CULT Cymru workshops are delivered in a friendly and non-threatening environment where participants will have the opportunity to ask questions and raise issues during the day.

Ein nôd yw sicrhau bod gweithdai CULT Cymru yn agored i bawb, cysylltwch â rachel@bectu.org.uk os oes yna unrhyhw gwestiwn (e.e. mynediad lleoliad, arian, stafell dawel ayyb). Our aim is to ensure CULT Cymru workshops are accessible to all, please contact rachel@bectu.org.uk  if you have any queries (e.g. physical access, financial, quiet room etc.)
Do you have questions about Gweithdy Llais Americanaidd Cyffredinol Modern Modern General American Voice Workshop 14/12/2017 Caerdydd / Cardiff? Contact CULT Cymru

Save This Event

Event Saved

When & Where


BBC
Llantrisant Road
Llandaff
CF5 2YQ Cardiff
United Kingdom

Thursday, 14 December 2017 from 09:30 to 13:30 (GMT)


  Add to my calendar

Organiser

CULT Cymru

Prosiect arloesol rhwng yr undebau creadigol - BECTU, Equity, Undeb y Cerddorion, a Undeb yr Ysgrifenwyr.   Cefnogwyd gan Gronfa Dysgu Undebau Cymru, Llywodraeth Cymru.  Creuwyd yn 2008.

Trwy gweithio gyda'n partneriaid amrywiol rydym yn cefnogi datblygiad proffesiynol gweithwyr y diwydiant trwy trefnu gweithdai a dosbarthiadau meistr, cyfleoedd rhwydweithio, digwyddiadau ac yn darparu gwybodaeth a chymorth.

 

An innovative project between creative unions BECTU, Equity, the Musicians Union and the Writers' Guild in Wales.  We are supported via the Welsh Government’s Wales Union Learning Fund. Created in 2008.

Working with our many partners we support the professional development of industry workers by organising workshops, master classes, networking opportunities, events and offer information and support.

  Contact the Organiser
Gweithdy Llais Americanaidd Cyffredinol Modern
Modern General American Voice Workshop
14/12/2017 Caerdydd / Cardiff
Things to do in Cardiff Course Film & Media

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.