£25 – £50

Gweithdy Pitsio Syniadau / Pitch Your Ideas Workshop

Sales Have Ended

Ticket sales have ended
Mae'n ddrwg gennym - does dim tocynnau ar ôl. Rhowch eich enw ar y rhestr aros - os bydd unrhywun yn tynnu allan munud olaf bydd cyfle i ni gynnig lle i chi. We're sorry that all tickets been allocated. Please put your name on the Waitlist - if a space becomes available we'll be in touch.

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Suite 2 & 3

1 Cathedral Rd

Cardiff

Cardiff

CF11 9SD

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Sales Have Ended

Ticket sales have ended
Mae'n ddrwg gennym - does dim tocynnau ar ôl. Rhowch eich enw ar y rhestr aros - os bydd unrhywun yn tynnu allan munud olaf bydd cyfle i ni gynnig lle i chi. We're sorry that all tickets been allocated. Please put your name on the Waitlist - if a space becomes available we'll be in touch.
Event description

DescriptionCyflwyno Eich Syniadau / Pitching Your Ideas


Ydych chi'n gweithio yn y sector greadigol? Oes ganddoch chi syniad neu darn o waith yr hoffech ei gyflwyno?

Do you work in the creative industries and have an idea or piece of work that you’d like to pitch?

Beth bynnag yw eich bwriad, a beth bynnag eich rôl yn y sector greadigol, mae yna egwyddorion sylfaenol i gyflwyno’n dda.

Nod y gweithdy ymarferol undydd hwn yw i eich helpu i gynllunio ac ymarfer eich sgiliau cyflwyno i bortreadu eich syniad neu darn o waith mewn ffordd broffesiynol. (Mewn awyrgylch cefnogol).

Whatever you want to get across, regardless of what your role is in the creative sector there are key basic principles to a great pitch.

This one-day practical workshop aims to help you to create and practise a pitch that will help you present your idea or work in a coherent and business-like way. (In a supportive environment).

Erbyn ddiwedd y gweithdy dylech allu:

 • Cyflwyno eich syniad / darn o waith yn glir, yn gryno ac yn adeiladol
 • Cyfleu eich gweledigaeth am y prosiect yn effeithiol
 • Nodi pa adnoddau bydd eu hangen arnoch yn ogystal â'r hyn y gallwch chi ei gynnig
 • Cynnig rhesymau pam y dylid ei gomisiynu neu ei gymeradwyo

By the end of the workshop you should be able to:

 • Convey your idea / piece of work in an engaging, clear and concise manner
 • Communicate your vision effectively
 • Indicate what resources you'll need as well as what you can bring to the table
 • Explain why your proposal should be commissioned or taken on board

Does dim angen unrhyw brofiad blaenorol o gyflwyno ond mae'n bwysig dod âg amlinelliad ysgrifenedig o'ch syniad neu darn o waith gyda chi er mwyn i chi allu weithio arno yn ystod y cwrs.

Yn y bore byddwch yn datblygu ac yn ymarfer eich cyflwyniad ac yn y prynhawn, gan bod dim ond 8 lle ar gael ar y gweithdy yma, bydd cyfle i chi gyflwyno eich syniad / darn o waith a chael adborth oddiwrth y grwp.

No previous experience of pitching or presenting is required but it is important to bring a written outline of an idea or piece of work with you so that you can work on it during the course.

You will develop and practise your pitch in the morning and, as there are only 8 places on this workshop, you will be given an opportunity to present your idea / work and receive feedback from the group in the afternoon.

Yr Hyfforddwraig

Angela Graham:

 • Cynhyrchydd / Cyfarwyddwraig o dros 100 o raglenni a ffilmiau dogfen yn y Gymraeg a’r Saesneg.
 • Cynhyrchydd ffilmiau nodwedd a sgriptwraig; newyddiadurwraig ac awdur ffuglen.
 • Aelod o Undeb yr Ysgrifennwyr

Trainer

Angela Graham:

 • Producer / director of more than 100 broadcast documentaries in Welsh and English.
 • Feature film producer and screenwriter; journalist and fiction writer.
 • Member of the Writers' Guild of Great Britain

Darperir gweithdai CULT Cymru mewn amgylchedd cyfeillgar ac anfygythiol ble bydd cyfranogwyr yn cael cyfle i ofyn cwestiynau a chodi materion yn ystod y dydd.

CULT Cymru workshops are delivered in a friendly and non-threatening environment where participants will have the opportunity to ask questions and raise issues during the day.

Os yw arian neu rhywbeth arall yn rhwystr i chi allu mynychu cyrsiau CULT Cymru e.e. incwm isel, newydd ddychwelyd i’r gwaith, iechyd, cyfrifoldebau gofal, rhesymau diwyllianol ayyb cysylltwch â siwan@bectu.org.uk er mwyn trafod eich anghenion yn gyfrinachol


If money or something else is a barrier to you being able to attend CULT Cymru courses e.g. low income, new return to work, health, care responsibilities, cultural reasons etc please contact siwan@bectu.org.uk in order to discuss your requirements confidentially


Beth sy'n digwydd pan fyddwch chi'n canslo?

Bydd adegau pan fydd dirprwyon yn trefnu cyrsiau/digwyddiadau ac yna'n canfod nad ydynt yn gallu bod yn bresennol.

Yn y sefyllfaoedd hyn gofynnwn i'r cynrychiolwyr ein hysbysu o'u hangen i ganslo cyn gynted ag y bo modd.

Bydd ad-daliad llawn yn cael ei roi i gynrychiolwyr sy'n canslo o leiaf 2 wythnos cyn y cwrs/digwyddiad.

Ni fydd dirprwyon sy'n canslo o fewn y cyfnod o bythefnos yn gymwys i gael ad-daliad oni bai ein bod yn gallu dod o hyd i rywun arall i gymryd ei le.


Beth sy'n digwydd pan fyddwn ni'n canslo?

Efallai y bydd adegau hefyd pan fydd angen i ni ganslo cwrs/digwyddiad.

Yn y sefyllfaoedd hyn byddwn yn rhoi ad-daliad llawn i'r holl gynadleddwyr a archebwyd i'r cyrsiau/digwyddiadau hynny.

What happens when you cancel?

There will be times when delegates book onto courses/events and subsequently find that they are unable to attend.

In these situations we ask that delegates notify us of their need to cancel as soon as possible.

A full refund will be issued to delegates who cancel at least 2 weeks prior to the course/event.

Delegates who cancel within the 2 week period will not be eligible for a refund unless we are able to find someone else to take their place.

What happens when we cancel?

There may also be times when we need to cancel a course/event.

In these situations we will provide a full refund to all delegates booked onto those courses/events.


Diogelu Data

Ariennir Hyfforddiant Sector BECTU yng Nghymru yn rhannol gan Gronfa Ddysgu Undebau Cymru Llywodraeth Cymru trwy brosiect yr undebau creadigol ar y cyd CULT Cymru. Pan fyddwch chi’n cofrestru ar gyfer y cwrs neu ddigwyddiad hyfforddiant hwn, rydych chi'n cytuno i rannu eich data personol gyda'r arianwyr fel rhan o delerau BECTU ar gyfer derbyn y cyllid. Defnyddir y data er mwyn dangos canlyniadau ac allbynnau yn unig ac fe'i cedwir yn ddiogel am gyfnod o 10 mlynedd, fel y nodir yn y cytundebau ar gyfer y cyllid.

Yn ogystal, mae Prospect/BECTU yn defnyddio’r data hwn i ddanfon gwybodaeth am ddigwyddiadau a hyfforddiant BECTU/CULT Cymru yn y dyfodol; eich diweddaru chi gyda newyddion, adnoddau a chyhoeddiadau ac i gysylltu gyda chi ar gyfer unrhyw ymchwil fyddwn ni am gynnal i’r diwydiant. Ni fyddwn yn rhannu neu ddefnyddio eich data heb eich caniatâd chi. Os gwelwch yn dda, arddangoswch eich bod chi’n hapus i BECTU/CULT Cymru gysylltu gyda chi yn y moddau yma trwy ticio ‘ie’ yn yr adran ‘Eich gwybodaeth chi' ar ddiwedd y ffurflen archebu.

Sut i gwyno neu wyrdynnu’ch caniatâd

Os nad ydych chi am dderbyn gohebiaeth bellach gan BECTU/CULT Cymru gallwch dynnu eich enw yn ôl trwy gysylltu gyda’r Swyddog Cydymffurfiaeth Diogelu Data Tracey Hunt ar datacompliance@prospect.org.uk .

Pe baech ag unrhyw gwestiynau neu bryderon am y data rydym ni yn cadw a sut yr ydym yn ei ddefnyddio, os gwelwch yn dda yn y man cyntaf cysylltwch gydag Adran Hyfforddiant BECTU/CULT Cymru. Fodd bynnag, os ydych yn dymuno cwyno am ddefnydd neu gasglu eich manylion gan yr Adran Hyfforddiant ei hun yna gallwch wneud hynny trwy ebostio’r Swyddog Cydymffurfiaeth Diogelu Data Tracey Hunt ar datacompliance@prospect.org.uk
Data Protection

Prospect's BECTU Sector Training in Wales is partly funded by the Welsh Government’s Wales Union Learning Fund via the joint-union CULT Cymru project. By registering for this training course or event, you are accepting that your personal data will be shared with the funder as part of BECTU’s requirements to receive the funding. The data is used only to show outcomes and outputs and is securely maintained for a period of 10 years, as stated in contracts for the funding.

In addition, Prospect/BECTU uses this data to send you information about future BECTU/CULT Cymru events and training courses, update you on news, resources and publications and contact you for any future research we may conduct into the industry. We will never use or share your data without your permission. Please indicate that you are happy for BECTU/CULT Cymru to contact you in this way by ticking yes under 'Your information' at the end of the booking form.


How to withdraw your consent or make a complaint

If you no longer wish to receive communications from BECTU/CULT Cymru you can withdraw your consent by contacting the Data Protection Compliance Officer, Tracey Hunt, on datacompliance@prospect.org.uk

If you have any questions or concerns about the data we hold and how we use it, please contact the BECTU/CULT Cymru Training Department in the first instance. However, if you wish to make a complaint about the Training Department's collection or use of your data, you are able to do so by contacting the GDPR Compliance Officer Tracey Hunt on datacompliance@prospect.org.uk

Sian Gale - Project Manager/ Rheolwr Prosiect

Siwan Jones - Cydlynudd Prosiect/ Project Co-ordinator

Share with friends

Date and Time

Location

Suite 2 & 3

1 Cathedral Rd

Cardiff

Cardiff

CF11 9SD

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Save This Event

Event Saved