GWEITHDY SATORI LAB (Môn) - SATORI LAB WORKSHOP (Anglesey)
Free
GWEITHDY SATORI LAB (Môn) - SATORI LAB WORKSHOP (Anglesey)

GWEITHDY SATORI LAB (Môn) - SATORI LAB WORKSHOP (Anglesey)

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Gwesty Carreg Bran Hotel

Llanfairpwll Anglesey

LL61 5YH

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

*Please scroll down for English -

MANYLION GWEITHDY SATORI LAB:

Mae llawer o drafod ynghylch arloesedd y dyddiau yma ond mae y mwyafrif o bobl heb dderbyn hyfforddiant ar arloesedd. Tra ei bod yn hawdd defnyddio label arloesedd i greu argraff ein bod yn gweithio mewn ffyrdd newydd, yn aml mae siom pan nad yw yn cynhyrchu y math o ganlyniadau a gwerth yr oeddym yn ei ddisgwyl. Gan amlaf mae hyn oherwydd ein bod yn defnyddio yr un hen ffyrdd, yr unig beth sydd wedi newid yw’r label, a cael yr un canlyniad.

Bydd yn gweithdy yma yn torri trwy hyn i gyd. Bydd yn cynnig sylfaen gadarn i’ch paratoi i ddatblygu yn arloesol, wedi ei seilio ar syniadau a methodoleg cadarn sydd a hanes o lwyddiant. Er mwyn bod yn ‘newidiwr’ mae gofyn i chi herio rhai o’ch ymarferion gweithio presennol, mae rhaid i chi ollwng gafael mewn rhai pethau er mwyn creu gofod i syniadau ac ymarferion newydd. Mae hyn yn golygu newid mewn meddylfryd. Hwn yw’r rhan heriol, ac er nid yw’n ymarferol disgwyl cyflawni y newid yma mewn un gweithdy, byddwch yn cychwyn ar daith mae modd ei ddilyn i’r dyfodol. Ar ddiwedd y gweithdy bydd modd i chi fanteisio ar werth arloesedd a beth all gynnig i chi.

Bydd y gweithdy yn brofiad dysgu bywiog, rhywfaint o waith theori a llawer o ymarfer. Dylech bod yn barod i rannu pryderon am brosiectau yr ydych yn gweithio arnynt yn barod.

Erbyn diwedd y gweithdy byddwch yn:

 • Deall diffiniad ffurfiol arloesedd.
 • Yn medru penderfynnu beth sydd a beth sydd dim yn arloesedd.
 • Deall ychydig o wahanol fframweithiau arloesedd.
 • Deall peryglon fydd yn debygol o daflu proses arloesedd.
 • Gwybod sut i ddechrau proses arloesedd gyda ‘datganiad problemau’ eglur.
 • Deall meddylfryd arloeswr.
 • Deall sut i ail-drefnu eich adnoddau presennol ar gyfer arloesedd.

Cynnwys:

 • Diffiniad arloesedd sylfaenol.
 • Ychydig o theori.
 • Catagoriau arloesedd: ychwanegiad, radical, rhwygol, agored, cynil.
 • ‘Lladdwr’ arloesedd.
 • Methodoleg arloesedd: meddylfryd dylunio, heini, tenau.
 • Offer a thechneg arloesedd.
 • Gweithgareddau ymarferol: diffiniad problemau.

Gweithgareddau:

Prif weithgaredd y gweithdy fydd cyfres o ymarferion i ddiffinio problemau. Mae rhan helaeth o ymdrechion arloesedd yn methu oherwydd diffyg eglurder ynghylch beth yw’r nod. Hyd yn oed os yw eich prosiect yn cychwyn gyda syniad, os na fedrwch ddisgrifio y broblem, mae’r tebygolrwydd y bydd eich prosiect yn arloesol yn sero. Byddwn yn eich hebrwng trwy gyfres o weithgareddau ymarferol a fydd yn diffinio y broblem hoffech ei ddatrys a hefyd yn sicrhau ein bod yn ei daclo ar y lefel gywir. Byddwn yn esbonio sut y byddwch yn defnyddio hyn fel mewnbwn cadarn i un o’r prosesau arloesol sydd ar gael.

Paratoi:

Meddwl am brosiect cyfredol yr ydych yn gweithio arno yn y dyfodol agos. Disgrifiwch y broblem y mae’r prosiect yn ceisio ei ddatrys. Rhowch gynnig ar wahanol ffyrdd o egluro hyn fel ‘datganiad problem’. Yn ystod y gweithdy byddwn yn gwahodd cyfranogwyr i rannu eu ‘datganiad problem’.

Bydd cinio a lluniaeth ar gael.

SATORI LAB WORKSHOP DETAILS:

There is much talk about innovation these days but most people haven’t had any formal innovation education. While it is easy to apply the label ‘innovation’ to give the semblance that we are working in new ways, there is often frustration when that doesn’t yield the kind of results and value we were hoping for. This is usually because we were working in the same old ways, the only thing that changed was the label, so we got the same old results.

This workshop will cut through all that. It will give you a solid foundation from which you can build your innovation practice, based on concretely defined concepts and methodologies that have proven track records. Part of the journey to becoming an effective innovator is that you have to challenge some of your existing working practices, you have to let some things go to make room for new ideas and practices. This is a mindset shift. This is the really challenging part, and while this change cannot realistically be achieved in one workshop, we will set you on a development path that you can continue on your own and with colleagues. After this workshop you will be able work towards reaping the rewards and creating the value that robust innovation processes can offer.

This workshop will be an active learning experience, some theory and a lot of practice. You should come prepared to share issues and projects that you are working on with.

By the end of this workshop you will:

 • Understand formal definitions of innovation
 • Be able to determine what is and what isn’t innovation when you see it
 • Understand a few different frameworks for innovation
 • Understand the pitfalls that are likely to derail an innovation process
 • Know how to start off an innovation process with a clearly defined problem statement
 • Understand the innovator's mindset
 • Understand how to reorganise your existing resources for innovation

Content:

 • Basic innovation definitions
 • A little bit of theory
 • Innovation categories: incremental, radical, disruptive, open, frugal
 • Innovation killers
 • Innovation methodologies: design thinking, agile, lean
 • Innovation tools and techniques
 • Practical activities: problem definition

Activity:

The principal activity of the workshop will be a series of problem definition exercises. Most innovation efforts fail because they aren’t clear about what they are trying to achieve. Even if your project starts with an idea, if you can’t describe the problem that your idea is solving, the probability that your project will be an innovative success is exactly zero. We’ll take you through a series of practical activities that will refine the problem you are solving and also make sure we are tackling it at the right level. We’ll then explain how you would use that as a solid input into one of the available innovation processes out there.

Preparation:

Think about a project you are currently working on or plan on working on in the near future. Describe the problem that this project is solving. Try a few different ways of expressing this as a problem statement. During the workshop we will invite participants to share their problem statements.

Lunch and refreshments will be provided.


Satori Lab Powerpoint Slides

Share with friends

Date and Time

Location

Gwesty Carreg Bran Hotel

Llanfairpwll Anglesey

LL61 5YH

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved