£5 – £10

Gweithdy Ysgrifennu CV / CV Writing workshop

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Refund Policy

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Event description
Ysgrifennu CV ar gyfer rolau tu ôl y llen / CV writing for behind the scenes Gweithdy CV ar gyfer rolau tu-ôl-i'r-llen yn theat

About this Event

Gweithdy CV ar gyfer rolau tu-ôl-i'r-llen yn theatr / celfyddydau

A oes angen atgyfnerthu eich CV, neu ddim yn gwybod sut i ddechrau arni? Ymunwch ag Antonia Collins, a gadewch iddi eich cymryd cam-wrth-gam i greu'r CV cywir i chi. 

Mae'r sesiwn ryngweithiol 2 awr hon ar gyfer y sawl sy'n gweithio - neu sydd am weithio - y tu ôl i'r llwyfan mewn amgylchedd theatraidd, a bydd yn rhoi cyngor a gwybodaeth i'ch helpu chi gynhyrchu CV a gwaith papur cysylltiedig proffesiynol. 

 Erbyn diwedd y sesiwn fe fyddwch yn gallu: 

  • adnabod pa elfennau sydd eu hangen yn eich CV 
  • creu eich CV sylfaenol eich hun er mwyn ei addasu i wahanol geisiadau 
  • ysgrifennu e-bost cyflwyno a ffurflen gais proffesiynol 
  • disgrifio'r "da" a'r "dim cystal" o ysgrifennu CV. 

Dewch â CV diweddar gyda chi os gwelwch yn dda, er mwyn i ni weithio arni yn ystod y sesiwn. Mae 6 lle ar gael a bydd pob unigolyn yn derbyn cyngor unigol yn ogystal â chyngor mewn grŵp. 

 Hyfforddwr  

Mae Antonia Collins yn rheolwraig llwyfan ac addysgwr proffesiynol sydd wedi dysgu mewn amrywiaeth o ysgolion drama yn y Deyrnas Gyfunol a thramor. Mae hi'n falch i fod yn aelod o Equity, yr SMA, USITT, ac mae hi'n Uwch-Gymrawd i'r Academi Addysg Uwch. 

CV and Job Workshop for Behind the Scene Roles in Theatres

 

Does your CV need a spring clean or you just don’t know where to start? Come and join Antonia Collins as she takes you step by step to create the right CV for you.

This 2 hour interactive session is for those working or wanting to work backstage in a theatrical environment and will give advice and information to help you produce a professional CV and associated paperwork.

 By the end of the session you will be able to:

  • identify which elements are needed in your CV
  • create your own basic CV to adapt to different applications
  • be able to write a professional cover email and application form
  • describe the ‘do’s’ and ‘don’ts’ of CV writing

 Please bring with you a recent CV for us to work on in the session. There are 6 places available and each person will receive individual as well as group advice.

 Trainer

Antonia Collins is a professional stage manager and educator. She has taught at a variety of drama schools both in the UK and abroad. She is a proud member of Equity, the SMA, USITT and is a Senior Fellow of the Higher Education Academy.

Darperir gweithdai CULT Cymru mewn amgylchedd cyfeillgar ac anfygythiol ble bydd cyfranogwyr yn cael cyfle i ofyn cwestiynau a chodi materion yn ystod y dydd.

CULT Cymru workshops are delivered in a friendly and non-threatening environment where participants will have the opportunity to ask questions and raise issues during the day.

Os yw arian neu rhywbeth arall yn rhwystr i chi allu mynychu cyrsiau CULT Cymru e.e. incwm isel, newydd ddychwelyd i’r gwaith, iechyd, cyfrifoldebau gofal, rhesymau diwyllianol ayyb cysylltwch â siwan@bectu.org.uk er mwyn trafod eich anghenion yn gyfrinachol

If money or something else is a barrier to you being able to attend CULT Cymru courses e.g. low income, new return to work, health, care responsibilities, cultural reasons etc please contact siwan@bectu.org.uk in order to discuss your requirements confidentially

Beth sy'n digwydd pan fyddwch chi'n canslo?

Bydd adegau pan fydd dirprwyon yn trefnu cyrsiau/digwyddiadau ac yna'n canfod nad ydynt yn gallu bod yn bresennol.

Yn y sefyllfaoedd hyn gofynnwn i'r cynrychiolwyr ein hysbysu o'u hangen i ganslo cyn gynted ag y bo modd.

Bydd ad-daliad llawn yn cael ei roi i gynrychiolwyr sy'n canslo o leiaf 2 wythnos cyn y cwrs/digwyddiad.

Ni fydd dirprwyon sy'n canslo o fewn y cyfnod o bythefnos yn gymwys i gael ad-daliad oni bai ein bod yn gallu dod o hyd i rywun arall i gymryd ei le.

Beth sy'n digwydd pan fyddwn ni'n canslo?

Efallai y bydd adegau hefyd pan fydd angen i ni ganslo cwrs/digwyddiad.

Yn y sefyllfaoedd hyn byddwn yn rhoi ad-daliad llawn i'r holl gynadleddwyr a archebwyd i'r cyrsiau/digwyddiadau hynny.

What happens when you cancel?

There will be times when delegates book onto courses/events and subsequently find that they are unable to attend.

In these situations we ask that delegates notify us of their need to cancel as soon as possible.

A full refund will be issued to delegates who cancel at least 2 weeks prior to the course/event.

Delegates who cancel within the 2 week period will not be eligible for a refund unless we are able to find someone else to take their place.

What happens when we cancel?

There may also be times when we need to cancel a course/event.

In these situations we will provide a full refund to all delegates booked onto those courses/events.

Diogelu Data

Ariennir Hyfforddiant Sector BECTU yng Nghymru yn rhannol gan Gronfa Ddysgu Undebau Cymru Llywodraeth Cymru trwy brosiect yr undebau creadigol ar y cyd CULT Cymru. Pan fyddwch chi’n cofrestru ar gyfer y cwrs neu ddigwyddiad hyfforddiant hwn, rydych chi'n cytuno i rannu eich data personol gyda'r arianwyr fel rhan o delerau BECTU ar gyfer derbyn y cyllid. Defnyddir y data er mwyn dangos canlyniadau ac allbynnau yn unig ac fe'i cedwir yn ddiogel am gyfnod o 10 mlynedd, fel y nodir yn y cytundebau ar gyfer y cyllid.

Yn ogystal, mae Prospect/BECTU yn defnyddio’r data hwn i ddanfon gwybodaeth am ddigwyddiadau a hyfforddiant BECTU/CULT Cymru yn y dyfodol; eich diweddaru chi gyda newyddion, adnoddau a chyhoeddiadau ac i gysylltu gyda chi ar gyfer unrhyw ymchwil fyddwn ni am gynnal i’r diwydiant. Ni fyddwn yn rhannu neu ddefnyddio eich data heb eich caniatâd chi. Os gwelwch yn dda, arddangoswch eich bod chi’n hapus i BECTU/CULT Cymru gysylltu gyda chi yn y moddau yma trwy ticio ‘ie’ yn yr adran ‘Eich gwybodaeth chi' ar ddiwedd y ffurflen archebu.

Sut i gwyno neu wyrdynnu’ch caniatâd

Os nad ydych chi am dderbyn gohebiaeth bellach gan BECTU/CULT Cymru gallwch dynnu eich enw yn ôl trwy gysylltu gyda’r Swyddog Cydymffurfiaeth Diogelu Data Tracey Hunt ar datacompliance@prospect.org.uk .

Pe baech ag unrhyw gwestiynau neu bryderon am y data rydym ni yn cadw a sut yr ydym yn ei ddefnyddio, os gwelwch yn dda yn y man cyntaf cysylltwch gydag Adran Hyfforddiant BECTU/CULT Cymru. Fodd bynnag, os ydych yn dymuno cwyno am ddefnydd neu gasglu eich manylion gan yr Adran Hyfforddiant ei hun yna gallwch wneud hynny trwy ebostio’r Swyddog Cydymffurfiaeth Diogelu Data Tracey Hunt ar datacompliance@prospect.org.uk

Data Protection

Prospect's BECTU Sector Training in Wales is partly funded by the Welsh Government’s Wales Union Learning Fund via the joint-union CULT Cymru project. By registering for this training course or event, you are accepting that your personal data will be shared with the funder as part of BECTU’s requirements to receive the funding. The data is used only to show outcomes and outputs and is securely maintained for a period of 10 years, as stated in contracts for the funding.

In addition, Prospect/BECTU uses this data to send you information about future BECTU/CULT Cymru events and training courses, update you on news, resources and publications and contact you for any future research we may conduct into the industry. We will never use or share your data without your permission. Please indicate that you are happy for BECTU/CULT Cymru to contact you in this way by ticking yes under 'Your information' at the end of the booking form.

How to withdraw your consent or make a complaint

If you no longer wish to receive communications from BECTU/CULT Cymru you can withdraw your consent by contacting the Data Protection Compliance Officer, Tracey Hunt, on datacompliance@prospect.org.uk

If you have any questions or concerns about the data we hold and how we use it, please contact the BECTU/CULT Cymru Training Department in the first instance. However, if you wish to make a complaint about the Training Department's collection or use of your data, you are able to do so by contacting the GDPR Compliance Officer Tracey Hunt on datacompliance@prospect.org.uk

Sian Gale - Project Manager/ Rheolwr Prosiect

Siwan Jones - Cydlynydd Prosiect/ Project Co-ordinator

 

Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Save This Event

Event Saved