£15 – £20

Gweithio'n llawrydd ar gyfer Bobl Greadigol / Freelancing 4 Creatives

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

BECTU/Prospect

Tŷ Hastings House

Fitzalan Place

Caerdydd // Cardiff

CF24 0BL

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Event description

Description


GWEITHIO'N LLAWRYDD A'R GYFER BOBL GREADIGOL

FREELANCING 4 CREATIVES

Tŷ Hastings House/ Hastings House
Fitzalan Place/ Llys Fitzalan
Caerdydd/ Cardiff
CF24 0BL

Dydd Sadwrn 23ain Tachwedd/Saturday 23rd November

(Iaith y cwrs = Saesneg / Course language - English)

Nôd
I ddarganfod yr oblygiadau cyfreithlon a busnes o weithio’n llawrydd mewn awyrgylch gyfeillgar a ddiogel gyda phobl greadigol eraill.


Trosolwg
Yn y gweithdy rhyngweithiol hwn byddwn yn edrych ar y wahanol fodelau busnes ac yn darparu tipiau a deunydd defnyddiol i helpu chi gyda'r ochr ymarferol o weithio’n llawrydd/hunan-gyflogedig.

Aim
To identify the legal and business obligations of working on a freelance basis in a friendly and safe environment along with other creatives.

Overview
This interactice workshop will explore the different business models and provide useful tips and practical tools to help you with the practical side of working as a freelancer/sole trader.


Amcanion

Erbyn diwedd y gweithdy dylech chi allu...

 • Adnabod y wahanol fathau o fodelau busnes
 • Cymharu'r oblygiadau cyfreithiol rhwng gwahanol fathau o lawryddion h.y. rhwng cyfrifoldebau yr unigolyn i dalu Treth ac Y.G. a rhai'r cyflogwyr
 • Archwilio ffioedd a threuliau perthnasol i drafod gyda darpar gyflogwyr
 • Dangos sut i weithio allan treth ac yswiriant cenedlaethol
 • Dadansoddi pa dreuliau y gallwch eu cynnwys yn eich ffurflenni treth
 • Adnabod templedi ariannol ymarferol i fusnes e.e. anfonebau, taenlenni incwm a gwariant
 • Adolygu tipiau ymarferol ac adnoddau defnyddiol

Objectives

By the end of the workshop you should be able to…

 • Identify the different types of business models
 • Compare the key legal obligations of different types of freelancers i.e. between individual responsibility for paying Tax and N.I. and an employers' responsibility
 • Examine relevant fees and expenses to negotiate with potential employers
 • Demonstrate how to calculate tax and national insurance payments
 • Analyse what expenses you can include in your tax returns
 • Identify practical financial business templates – e.g. invoices, income and expenditure spreadsheets
 • Review top tips and useful resources

Lefel / Profiad

Mae’r gweithdy hwn ar gyfer unrhyw un sydd am ddeall yr oblygiadau o weithio’n llawrydd / hunan cyflogedig a gwella'i sgiliau busnes ymarferol. P'un a ydych wedi cael eich diswyddo; yn newydd i'r diwydiant; yn dychwelyd i'r gwaith; neu os hoffech wella eich sefyllfa waith, bydd y cwrs hwn yn eich helpu ar eich ffordd.

Level / Experience

This workshop is aimed at anyone who would like to explore the practicalities of setting up as a freelancer / sole trader and improve their practical business skills. Whether you have been made redundant; are new to the industry; are returning to work; or wish to improve your work situation, this course will help you on your way.

"Hynod o falch wedi mynychu'r cwrs - tiwtor arbennig yn ogystal! Llawer o ddiolch."

"Many people are becoming self employed. We need all the help we can get from reliable sources. Keep the courses going please."

Hyfforddwraig - Siân Gale

Siân yw rheolydd prosiect CULT Cymru. Mae hi wedi rhedeg ei busnesau ei hun yn arbenigo yng nghefnogaeth busnes a chydraddoldeb. Mae hi wedi gweithio fel Rheolydd Cynhyrchu llawrydd ym maes teledu a ffilm ac ar raglen cychwyn busnes llwyddiannus. (Hyfforddwraig Gymwysedig)

Trainer – Siân Gale

Siân manages the CULT Cymru project. She has run her own companies specialising in business support and equalities. She has worked as a freelance Production Manager in TV and film and on a highly successful business start-up programme. (PGCE Qualified Trainer)Darperir gweithdai CULT Cymru mewn amgylchedd cyfeillgar ac anfygythiol ble bydd cyfranogwyr yn cael cyfle i ofyn cwestiynau a chodi materion yn ystod y dydd.

CULT Cymru workshops are delivered in a friendly and non-threatening environment where participants will have the opportunity to ask questions and raise issues during the day.

Os yw arian neu rhywbeth arall yn rhwystr i chi allu mynychu cyrsiau CULT Cymru e.e. incwm isel, newydd ddychwelyd i’r gwaith, iechyd, cyfrifoldebau gofal, rhesymau diwyllianol ayyb cysylltwch â siwan@bectu.org.uk er mwyn trafod eich anghenion yn gyfrinachol

If money or something else is a barrier to you being able to attend CULT Cymru courses e.g. low income, new return to work, health, care responsibilities, cultural reasons etc please contact siwan@bectu.org.uk in order to discuss your needs confidentially

Beth sy'n digwydd pan fyddwch chi'n canslo?

Bydd adegau pan fydd dirprwyon yn trefnu cyrsiau/digwyddiadau ac yna'n canfod nad ydynt yn gallu bod yn bresennol.

Yn y sefyllfaoedd hyn gofynnwn i'r cynrychiolwyr ein hysbysu o'u hangen i ganslo cyn gynted ag y bo modd.

Bydd ad-daliad llawn yn cael ei roi i gynrychiolwyr sy'n canslo o leiaf 2 wythnos cyn y cwrs/digwyddiad.

Ni fydd dirprwyon sy'n canslo o fewn y cyfnod o bythefnos yn gymwys i gael ad-daliad oni bai ein bod yn gallu dod o hyd i rywun arall i gymryd ei le.

Beth sy'n digwydd pan fyddwn ni'n canslo?

Efallai y bydd adegau hefyd pan fydd angen i ni ganslo cwrs/digwyddiad.

Yn y sefyllfaoedd hyn byddwn yn rhoi ad-daliad llawn i'r holl gynadleddwyr a archebwyd i'r cyrsiau/digwyddiadau hynny.

What happens when you cancel?

There will be times when delegates book onto courses/events and subsequently find that they are unable to attend.

In these situations we ask that delegates notify us of their need to cancel as soon as possible.

A full refund will be issued to delegates who cancel at least 2 weeks prior to the course/event.

Delegates who cancel within the 2 week period will not be eligible for a refund unless we are able to find someone else to take their place.

What happens when we cancel?

There may also be times when we need to cancel a course/event.

In these situations we will provide a full refund to all delegates booked onto those courses/events.

Diogelu Data

Ariennir Hyfforddiant Sector BECTU yng Nghymru yn rhannol gan Gronfa Ddysgu Undebau Cymru Llywodraeth Cymru trwy brosiect yr undebau creadigol ar y cyd CULT Cymru. Pan fyddwch chi’n cofrestru ar gyfer y cwrs neu ddigwyddiad hyfforddiant hwn, rydych chi'n cytuno i rannu eich data personol gyda'r arianwyr fel rhan o delerau BECTU ar gyfer derbyn y cyllid. Defnyddir y data er mwyn dangos canlyniadau ac allbynnau yn unig ac fe'i cedwir yn ddiogel am gyfnod o 10 mlynedd, fel y nodir yn y cytundebau ar gyfer y cyllid.

Yn ogystal, mae Prospect/BECTU yn defnyddio’r data hwn i ddanfon gwybodaeth am ddigwyddiadau a hyfforddiant BECTU/CULT Cymru yn y dyfodol; eich diweddaru chi gyda newyddion, adnoddau a chyhoeddiadau ac i gysylltu gyda chi ar gyfer unrhyw ymchwil fyddwn ni am gynnal i’r diwydiant. Ni fyddwn yn rhannu neu ddefnyddio eich data heb eich caniatâd chi. Os gwelwch yn dda, arddangoswch eich bod chi’n hapus i BECTU/CULT Cymru gysylltu gyda chi yn y moddau yma trwy ticio ‘ie’ yn yr adran ‘Eich gwybodaeth chi' ar ddiwedd y ffurflen archebu.

Sut i gwyno neu wyrdynnu’ch caniatâd

Os nad ydych chi am dderbyn gohebiaeth bellach gan BECTU/CULT Cymru gallwch dynnu eich enw yn ôl trwy gysylltu gyda’r Swyddog Cydymffurfiaeth Diogelu Data Tracey Hunt ar datacompliance@prospect.org.uk .

Pe baech ag unrhyw gwestiynau neu bryderon am y data rydym ni yn cadw a sut yr ydym yn ei ddefnyddio, os gwelwch yn dda yn y man cyntaf cysylltwch gydag Adran Hyfforddiant BECTU/CULT Cymru. Fodd bynnag, os ydych yn dymuno cwyno am ddefnydd neu gasglu eich manylion gan yr Adran Hyfforddiant ei hun yna gallwch wneud hynny trwy ebostio’r Swyddog Cydymffurfiaeth Diogelu Data Tracey Hunt ar datacompliance@prospect.org.uk


Data Protection

Prospect's BECTU Sector Training in Wales is partly funded by the Welsh Government’s Wales Union Learning Fund via the joint-union CULT Cymru project. By registering for this training course or event, you are accepting that your personal data will be shared with the funder as part of BECTU’s requirements to receive the funding. The data is used only to show outcomes and outputs and is securely maintained for a period of 10 years, as stated in contracts for the funding.

In addition, Prospect/BECTU uses this data to send you information about future BECTU/CULT Cymru events and training courses, update you on news, resources and publications and contact you for any future research we may conduct into the industry. We will never use or share your data without your permission. Please indicate that you are happy for BECTU/CULT Cymru to contact you in this way by ticking yes under 'Your information' at the end of the booking form.

How to withdraw your consent or make a complaint

If you no longer wish to receive communications from BECTU/CULT Cymru you can withdraw your consent by contacting the Data Protection Compliance Officer, Tracey Hunt, on datacompliance@prospect.org.uk

If you have any questions or concerns about the data we hold and how we use it, please contact the BECTU/CULT Cymru Training Department in the first instance. However, if you wish to make a complaint about the Training Department's collection or use of your data, you are able to do so by contacting the GDPR Compliance Officer Tracey Hunt on datacompliance@prospect.org.uk

Sian Gale - Project Manager/ Rheolwr Prosiect

Siwan Jones - Cydlynudd Prosiect/ Project Co-ordinator

Share with friends

Date and Time

Location

BECTU/Prospect

Tŷ Hastings House

Fitzalan Place

Caerdydd // Cardiff

CF24 0BL

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Save This Event

Event Saved