Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Gweithio'n llawrydd ar gyfer pobl Creadigol / Freelancing 4 Creatives (02/12/2016)

CULT Cymru

Friday, 2 December 2016 from 09:30 to 16:30 (GMT)

Gweithio'n llawrydd ar gyfer pobl Creadigol /...

Ticket Information

Ticket Type Sales End Price Fee Quantity
Aelod Undeb - Union Member
Tocynnau ar gyfer unigolion // Tickets for individual union members
1 Dec 2016 £10.00 £0.00
GCU / URW
Tocynnau ar gyfer Gweithle sy'n Cydnabod Undebau // Tickets purchased by Union Recognised Workplaces
1 Dec 2016 £20.00 £0.00
Eraill - Others 1 Dec 2016 £20.00 £0.00

Who's Going

Loading your connections...

Share Gweithio'n llawrydd ar gyfer pobl Creadigol / Freelancing 4 Creatives (02/12/2016)

Event Details

Gweithio’n Llawrydd

... yr hanfodion

Working Freelance 

... the essentials

Nôd

I ddarganfod yr oblygiadau cyfreithlon a busnes o weithio’n llawrydd mewn awyrgylch gyfeillgar a ddiogel gyda pobl creadigol eraill. 

Trosolwg 

Yn y gweithdy rhyngweithiol hwn byddwn yn edrych ar y wahanol modelau busnes ac yn darparu tipiau a deunydd defnyddiol i helpu chi gyda'r ochr busnes o weithio’n llawrydd/hunan gyflogedig.

 

Aim

To identify the legal and business obligations of working on a freelance basis in a friendly and safe environment along with other creatives. 

Overview

This interactice workshop will explore the different business models and provide useful tips and practical tools to help you with the business side of working as a freelancer/sole trader.

Amcanion

Erbyn ddiwedd y gweithdy dylech chi allu...

 • Adnabod y wahanol fathau o fodelau busnes
 • Cymharu'r oblygiadau cyfreithiol rhwng wahanol fathau o lawryddion h.y. rhwng cyfrifoldebau yr unigolyn i dalu Treth ac Y.G. a rhai'r cyflogwyr 
 • Archwilio ffioedd a threuliau perthnasol i drafod gyda darpar cyflogwyr
 • Dangos sut i weithio allan treth ac yswiriant genedlaethol
 • Dadansoddi pa dreuliau y gallwch eu cynnwys yn eich ffurflenni treth
 • Adnabod templedi ariannol ymarferol i fusnes e.e. anfonebau, taenlenni incwm a gwariant
 • Adolygu tipiau ymarferol ac adnoddau defnyddiol

Objectives

By the end of the workshop you should be able to…

 • Identify the different types of business models
 • Compare the key legal obligations of different types of freelancers i.e. between individual responsibility for paying Tax and N.I. and an employers' responsibility 
 • Examine relevant fees and expenses to negotiate with potential employers
 • Demonstrate how to calculate tax and national insurance payments
 • Analyse what expenses you can include in your tax returns
 • Identify practical financial business templates – e.g. invoices, income and expenditure spreadsheets
 • Review top tips and useful resources

 

Lefel / Profiad

Mae’r gweithdy hwn ar gyfer unrhyw un sydd am ddeall yr oblygiadau o weithio’n llawrydd / hunan gyflogedig a gwella'i sgiliau busnes. 

Level / Experience 

This workshop is aimed at anyone who would like to explore the practicalities of setting up as a freelancer / sole trader and improve their business skills.

Hyfforddwraig – Siân Gale

Mae Siân yn rhedeg ei busnes ei hun sy’n arbenigo yng ngefnogaeth busnes a chydraddoldeb.  Mae hi wedi gweithio fel Rheolydd Cynhyrchu llawrydd ym maes teledu a ffilm ac ar raglen cychwyn busnes llwyddiannus.

Trainer – Siân Gale

Siân runs her own company specialising in business support and equalities.  She has worked as a freelance Production Manager in TV and film and on a highly successful business start-up programme.


 

 

Do you have questions about Gweithio'n llawrydd ar gyfer pobl Creadigol / Freelancing 4 Creatives (02/12/2016)? Contact CULT Cymru

Save This Event

Event Saved

When & Where


Ty Oldfield
Llantrisant Road
Llandaff
CF5 2YQ Caerdydd // Cardiff
United Kingdom

Friday, 2 December 2016 from 09:30 to 16:30 (GMT)


  Add to my calendar

Organiser

CULT Cymru

Prosiect rhwng pedwar undeb o'r diwydiannau creadigol yw CULT Cymru.   Ariannir gan Gronfa Dysgu Undebau Cymru, Llywodraeth Cymru.

Gan weithio gyda nifer o bartneriaid, rydym yn cefnogi datblygiad proffesiynol gweithwyr y diwydiant trwy trefnu gweithdai a dosbarthiadau meistr, cyfleoedd rhwydweithio, digwyddiadau ac yn darparu gwybodaeth a chymorth.

 

CULT Cymru is a project between four of the unions in the creative industries funded by the Welsh Government’s Wales Union Learning Fund.

Working with many partners, we support the professional development of industry workers by organising workshops and master classes, networking opportunities and events and through providing information and support.

  Contact the Organiser
Gweithio'n llawrydd ar gyfer pobl Creadigol / Freelancing 4 Creatives (02/12/2016)
Things to do in Caerdydd // Cardiff Course Film & Media

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.