Free

Gwerthuso LEADER / Datblygiad lleol dan Arweiniad y Gymuned (CLLD) / Evalua...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Venue Cymru

Promenade

Llandudno

LL30 1BB

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Hoffai Llywodraeth Cymru a'r Ddesg Gymorth Gwerthuso Ewropeaidd ar gyfer Datblygu Gwledig eich gwahodd i “EvaluationWORKS!” - y digwyddiad adeiladu capasiti blynyddol sy'n cael ei drefnu ym mhob un o Aelod-wladwriaethau’r UE er mwyn darparu llwyfan ar gyfer cryfhau'r gallu gwerthuso ymhlith rhanddeiliaid gwerthuso Datblygu Gwledig.

Pwnc y gweithdy adeiladu capasiti yw "Gwerthuso LEADER / CLLD" sy'n seiliedig yn bennaf ar y canllawiau "Gwerthuso LEADER / CLLD" a baratowyd gan y Ddesg Gymorth Gwerthuso. Mae'r canllawiau'n disgrifio'r fframwaith cyfreithiol, y cysyniad, a’r ffocws gwerthuso ar gyfer LEADER / CLLD. Maent yn darparu'r wybodaeth ynghylch sut y dylai rhanddeiliaid mewn Aelod-wladwriaethau fynd ati i baratoi, strwythuro, cynnal ac adrodd ar werthusiad LEADER / CLLD ar lefel RDP a pha gefnogaeth y bydd LAGs yn ei gael i gyflawni eu tasgau monitro a gwerthuso ar lefel leol.

Mae'r digwyddiad yn seiliedig ar ddeunydd a ddarperir gan y Ddesg Gymorth Gwerthuso Ewropeaidd ar gyfer Datblygu Gwledig.

The Welsh Government and the European Evaluation Helpdesk for Rural Development kindly invite you to “EvaluationWORKS!” – the yearly capacity building event which is organised in each Member State of the EU in order provide a platform for strengthening the evaluation capacity among the rural development evaluation stakeholders.

The topic of the capacity building workshop is “Evaluation of LEADER/CLLD” which is mainly based on the guidelines “Evaluation of LEADER/CLLD” prepared by the Evaluation Helpdesk. The guidelines describe the legal framework, concept, focus of evaluation of LEADER/CLLD. They provide the information how stakeholders in Member States should prepare, structure, conduct and report on LEADER/CLLD evaluation at RDP level and which support shall LAGs receive to accomplish their monitoring and evaluation tasks at local level.

The event is based on material provided by the European Evaluation Helpdesk for Rural Development.

Share with friends

Date and Time

Location

Venue Cymru

Promenade

Llandudno

LL30 1BB

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved