HaA Mentora ar gyfer Sgrîn / Mentoring 4 Screen Q&A

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Sales Have Ended

Registrations are closed
Mae'n ddrwg gennym - does dim tocynnau ar ôl. Rhowch eich enw ar y rhestr aros - os bydd unrhywun yn tynnu allan munud olaf bydd cyfle i ni gynnig lle i chi. We're sorry that all tickets been allocated. Please put your name on the Waitlist - if a space becomes available we'll be in touch.

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Online event

Sales Have Ended

Registrations are closed
Mae'n ddrwg gennym - does dim tocynnau ar ôl. Rhowch eich enw ar y rhestr aros - os bydd unrhywun yn tynnu allan munud olaf bydd cyfle i ni gynnig lle i chi. We're sorry that all tickets been allocated. Please put your name on the Waitlist - if a space becomes available we'll be in touch.
Event description
Sesiwn Holi ac Ateb/Q&A Session - Mentora i'r Sgrîn/Mentoring 4 Screen

About this event


		HaA Mentora ar gyfer Sgrîn / Mentoring 4 Screen Q&A image

** Bilingual Text - Please scroll down for English**

Sesiwn Holi ac Ateb - Mentora i'r Sgrîn

Hoffech chi gael eich mentora?

Ydych yn uniaethu gyda un o rhain?

 • 'Rwyf yn aelod o Bectu neu Equity, MU, WGGB ac yn byw yng Nghymru
 • 'Rwyf yn gweithio tu ôl y sgrîn ym maes cynhyrchu, crefft, technegol neu ôl gynhyrchu
 • Mae gen i o leiaf 2 gredyd sgrîn ac eisiau gwaith mwy rheolaidd â thâl i gynnal fy ngyrfa yn fy maes dewisol
 • Mae gen i sawl blwyddyn o brofiad ond rwyf am symud ymlaen yn fy ngyrfa
 • Rwy'n dychwelyd i'r gwaith ar ôl cyfnod o absenoldeb (oherwydd iechyd, anabledd, mamolaeth, cyfrifoldebau gofalu ac ati)
 • Mae gen i sgîl a allai drosglwyddo o ddigwyddiadau theatr/byw i sgrîn
 • Rwyf mewn grwp sydd heb gynrychiolaeth ddigonol. e.e. lleiafrif ethnig, person anabl

"I mi, mentora Bectu fu un o'r penderfyniadau gorau a wnes i erioed."

Andrée Coster Reeves, Artist Gwallt a Cholur Llawrydd (mentai cyfredol)

Ymunwch â ni ar gyfer digwyddiad holi ac ateb lle gallwch gael rhagor o wybodaeth am rownd nesaf ein rhaglen fentora gyffrous, a ariennir gan CULT Cymru a Screen Skills.

Bydd y sesiwn yn cael ei gynnal ar ddydd Llun 28ain Fehefin ar Zoom rhwng 7y.h. ac 8 y.h.

Ar ôl 6 mis byddwch yn siarad fel Andrée sy'n gorffen ei mentora o 6 mis ym mis Mehefin 2021!!.

Ewch i'n gwefan cult.cymru i ddarllen mwy am y rhaglen a meini prawf cymhwysedd.

Q&A Session - Mentoring 4 Screen

Would you like to be mentored?

Are any of these you?

 • I'm a member of Bectu or possibly Equity, the MU, WGGB living in Wales
 • I work behind the scenes in a production, craft, technical or post production role
 • I’ve got at least 2 screen credits and want more regular paid work to sustain my career in my the screen sector
 • I have several years’ experience but I want to progress in my career
 • I’m returning to work after a period of absence (due to health, disability, maternity, caring responsibilities etc)
 • I have a skill that could transfer from theatre/live events to screen
 • I'm from a group under-represented in the sector e.g. ethnic minoirty, disabled...

“For me the Bectu mentorship has been one of the best decisions that I have ever made.”

Andrée Coster Reeves, Freelance Hair and Makeup Artist (current mentoring programme)

Join us for a Q&A event where you can find out more about the next round of our exciting mentoring programme, funded by CULT Cymru & ScreenSkills. It’s on Monday 28th June on Zoom from 7pm to 8pm.

After 6 months you’ll be talking like Andrée who’ll be finishing her 6 months’ mentoring in June 2021!!

Go to our website cult.cymru to read more about the programme and eligibility criteria.

 PWYSIG:  Cefnogir CULT Cymru gan Gronfa Ddysgu Undebau Cymru, Llywodraeth Cymru - felly mae ein gweithdai a digwyddiadau ar gyfer pobl sy'n byw yng Nghymru yn unig. 

IMPORTANT:  CULT Cymru is supported by the Welsh Government's Wales Union Learning Fund therefore our courses are only available to those living in Wales.

Os yw arian neu broblem mynediad oherwydd e.e. anabledd yn rhwystr i chi allu ymuno â cyrsiau CULT Cymru cysylltwch â siwan@bectu.org.uk er mwyn trafod eich gofynion yn gyfrinachol

If money or access issues due to e.g. a disability is a barrier to you being able to join CULT Cymru courses please  contact siwan@bectu.org.uk to discuss your requirements confidentially

CULT Cymru

Darparir gweithdai CULT Cymru mewn amgylchedd cyfeillgar ac anfygythiol ble bydd cyfranogwyr yn cael cyfle i ofyn cwestiynau a chodi materion yn ystod y sesiwn ac yn rhoi cyfle i eraill wneud hynny hefyd.

CULT Cymru workshops are delivered in a friendly and non-threatening environment where participants will have the opportunity to ask questions and raise issues during the session and give others the opportunity to do so too.

Ariennir Hyfforddiant Sector BECTU yng Nghymru yn rhannol trwy Gronfa Ddysgu Undebau Cymru Llywodraeth Cymru trwy brosiect yr undebau creadigol ar y cyd CULT Cymru. Pan fyddwch chi’n cofrestru ar gyfer y cwrs neu ddigwyddiad hyfforddiant hwn, rydych chi'n cytuno i rannu eich data personol gyda'r arianwyr fel rhan o delerau BECTU ar gyfer derbyn y cyllid. Defnyddir y data er mwyn dangos canlyniadau ac allbynnau yn unig ac fe'i cedwir yn ddiogel am gyfnod o 10 mlynedd, fel y nodir yn y cytundebau ar gyfer y cyllid. 

Yn ogystal, mae Prospect/BECTU yn defnyddio’r data hwn i ddanfon gwybodaeth am ddigwyddiadau a hyfforddiant BECTU/CULT Cymru yn y dyfodol; eich diweddaru chi gyda newyddion, adnoddau a chyhoeddiadau ac i gysylltu gyda chi ar gyfer unrhyw ymchwil fyddwn ni am gynnal i’r diwydiant. Ni fyddwn yn rhannu neu ddefnyddio eich data heb eich caniatâd chi. Os gwelwch yn dda, arddangoswch eich bod chi’n hapus i BECTU/CULT Cymru gysylltu gyda chi yn y moddau yma trwy ticio ‘ie’ yn yr adran ‘Eich gwybodaeth chi' ar ddiwedd y ffurflen archebu.

Sut i gwyno neu wyrdynnu’ch caniatâd.

Os nad ydych chi am dderbyn gohebiaeth bellach gan BECTU/CULT Cymru gallwch dynnu eich enw yn ôl trwy gysylltu gyda siwan@bectu.org.uk

Pe baech ag unrhyw gwestiynau neu bryderon am y data rydym ni yn cadw a sut yr ydym yn ei ddefnyddio, os gwelwch yn dda yn y man cyntaf cysylltwch gydag Adran Hyfforddiant BECTU/CULT Cymru. Fodd bynnag, os ydych yn dymuno cwyno am ddefnydd neu gasglu eich manylion gan yr Adran Hyfforddiant ei hun yna gallwch wneud hynny trwy ebostio’r Swyddog Cydymffurfiaeth Diogelu Data Tracey Hunt ar datacompliance@prospect.org.uk

Data Protection

Prospect's BECTU Sector Training in Wales is partly funded by the Welsh Government’s Wales Union Learning Fund via the joint-union CULT Cymru project. By registering for this training course or event, you are accepting that your personal data will be shared with the funder as part of BECTU’s requirements to receive the funding. The data is used only to show outcomes and outputs and is securely maintained for a period of 10 years, as stated in contracts for the funding. 

In addition, Prospect/BECTU uses this data to send you information about future BECTU/CULT Cymru events and training courses, update you on news, resources and publications and contact you for any future research we may conduct into the industry. We will never use or share your data without your permission. Please indicate that you are happy for BECTU/CULT Cymru to contact you in this way by ticking yes under 'Your information' at the end of the booking form.

How to withdraw your consent or make a complaint

If you no longer wish to receive communications from BECTU/CULT Cymru you can withdraw your consent by contacting the siwan@bectu.org.uk

If you have any questions or concerns about the data we hold and how we use it, please contact the BECTU/CULT Cymru Training Department in the first instance. However, if you wish to make a complaint about the Training Department's collection or use of your data, you are able to do so by contacting the GDPR Compliance Officer Tracey Hunt on datacompliance@prospect.org.uk

Polisi Canslo ac Ad-daliadau:

Bydd ad-daliad llawn yn cael ei rhoi i gynrychiolwyr sy’n canslo o leiaf bythefnos cyn y digwyddiad. O fewn y bythefnos cyn y digwyddiad, oni bai ein bod ni’n gallu dod o hyd i rywun arall i gymryd eich lle, ni fyddem yn gallu rhoi ad-daliad. Gadewch i ni wybod cyn gynted â phosib os na fyddwch yn gallu mynychu.

Cancellation and Refunds Policy

A full refund will be issued to delegates who cancel at least 2 weeks prior to the event. Delegates who cancel within the 2 week period will not be eligible for a refund unless we are able to find someone else to take their place. Please let us know as soon as possible if you find you're no longer able to attend the workshop.


		HaA Mentora ar gyfer Sgrîn / Mentoring 4 Screen Q&A image
Share with friends

Date and time

Location

Online event

{ _('Organizer Image')}

Organiser Bectu Cymru

Organiser of HaA Mentora ar gyfer Sgrîn / Mentoring 4 Screen Q&A

Save This Event

Event Saved