Free

Hac Iechyd Cymru 2020 Welsh Health Hack

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

M-SParc

Menai Science Park

Gaerwen

LL60 6AG

United Kingdom

View Map

Event description
Hac Iechyd Cymru - Welsh Health Hack

About this Event

Ymunwch â ni ar gyfer Hac Iechyd Cymru 2020. Digwyddiad rhad ac am ddim! Nawr yn ei bedwaredd flwyddyn, bydd y digwyddiad unwaith eto yn dod â gweithwyr gofal iechyd proffesiynol ynghyd â chwmnïau digidol, technoleg a data i ddatrys problemau a heriau clinigol o bob rhan o'r system iechyd a gofal yng Nghymru.

Daw i ben gyda digwyddiad deuddydd ym mis Ionawr, lle bydd timau’n cael eu creu, syniadau’n cael eu cynhyrchu, a bydd digwyddiad pitsio yn cael ei gynnal er mwyn ennill un o ddau bot o £7,500, i ddod â datrysiad eich tîm yn fyw! Mae hwn yn gyfle cyffrous, na ddylid ei golli.

Ond mae yna waith i'w wneud cyn hynny ... Dyma sut mae'n gweithio:

Rydym yn chwilio am bobl i gyflwyno eu problemau. Mae croeso i unrhyw fater sy'n gofyn am gymorth, y cyfan sydd ei angen arnom yw paragraff. Dewiswch docyn “Iechyd a Gofal” isod, llenwch y wybodaeth briodol, a byddwn yn cysylltu â chi. Nawr yw eich cyfle!

Os oes gennych chi'r sgiliau, mae gennym ni'r her. I gydweithio â staff y GIG i ddatblygu atebion neu gynhyrchion newydd dewiswch ‘Solutions!’ pan fyddwch yn cofrestru. Yn nes at ddyddiad y digwyddiad, byddwn yn anfon rhestr atoch o'r heriau ac arweiniad manylach ynghylch sut y gallwch chi gymryd rhan. Yn syml ... dewch draw am y ddau ddiwrnod, dewch o hyd i dîm y gallwch chi weithio gyda nhw, a rhowch eich sgiliau datrys problemau i weithio.

Ionawr - Bydd yr hac ei hun yn digwydd. Bydd digon o bethau i'w gweld, siaradwyr i wrando arnyn nhw, ac awyrgylch gwych o arloesi. Felly, os and ydych yn siwr eto sut y byddwch yn cyfranu, dewisiwch 'Participant' isod wrth gofrestru a byddwn mewn cysylltiad yn agosach at yr amser gyda manylion pellach. Gobeithiwn eich gweld chi yno.

Bydd manylion pellach ac agenda ar gyfer pob cam o'r digwyddiad, yn cael ei gylchredeg a'i rannu yn nes at yr amser.

Mae'r digwyddiad deuddydd hwn yn gydweithrediad rhwng Comisiwn Bevan, Hwb Gwyddorau Bywyd, MediWales, M-SParc, y GIG, a'r Hwb Menter.

Sylwch: Gan fod Hac Iechyd Cymru wedi'i drefnu a'i redeg gan y grŵp o sefydliadau a restrir uchod, bydd eich manylion cyswllt yn cael eu casglu gan M-SParc ond gellir eu rhannu ag un neu fwy o'r sefydliadau partner. Dim ond at ddibenion cyflwyno'r digwyddiad hwn y rhennir manylion cyswllt ac ni chânt eu defnyddio at ddibenion marchnata neu ddibenion eraill.

________________________________________

Join us for the Welsh Health Hack 2020. Now in its fourth year, this free event will again bring healthcare professionals together with digital, technology and data companies to solve clinical problems and challenges from across the health and care system in Wales.

It culminates in a two day event in January, where teams will be created, ideas generated, and a pitching event will take place in order to win one of two £7,500 prizes, to bring your team’s solution to life! This is an exciting opportunity, not to be missed.

But there’s work to do before then…Here’s how it works:

We’re looking for people to submit their problems. Any issue which requires a solution is welcome, all we need is a paragraph. Choose “Health and Care” ticket when you register, fill in the appropriate information, and we’ll get in touch with you. Now’s your chance!

If you’ve got the skills, we’ve got the challenge. To collaborate with NHS staff to develop solutions or new products choose ‘Solutions!’ when you register. Nearer the event date we’ll send you a list of the challenges and more detailed guidance about how you can take part. Put simply… turn up for the two days, find a team you can work with, and put your problem solving skills to work.

January – The hack itself will take place. There’ll be plenty of things to see, speakers to listen to, and a fantastic atmosphere of innovation. So, if you want to come but aren't sure yet how you'll be contibuting, choose 'Participant' when you register now, and we'll be in touch later with further details. We hope to see you there.

Further details and agendas for all stages of the event will be circulated and shared nearer the date.

This two day event is a collaboration between The Bevan Commission, Life Sciences Hub, MediWales, M-SParc, the NHS and the Enterprise Hub.

Please note: Since the Welsh Health Hack is organised and run by the group of organisations listed above, your contact details will be collected by M-SParc but may be shared with one or more of the partner organisations. Contact details are only shared for the purposes of delivering this event and will not be used in marketing or other purposes.

Share with friends

Date and Time

Location

M-SParc

Menai Science Park

Gaerwen

LL60 6AG

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved