Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Health and Care Leadership Conference 2017 'Leading by Choice' / Cynhadledd Arweinyddiaeth Iechyd a Gofal 2017 'Arwain drwy Ddewis'

Academi Wales

Thursday, 21 September 2017 from 08:45 to 16:15 (BST)

Health and Care Leadership Conference 2017 'Leading by...

Registration Information

Registration Type Sales End Price * Fee Quantity
General Admission
General Admission allows access to the Health and Care Leadership Conference.
15 Sep 2017 £75.00 £0.00
* Prices include VAT

Share Health and Care Leadership Conference 2017 'Leading by Choice' / Cynhadledd Arweinyddiaeth Iechyd a Gofal 2017 'Arwain drwy Ddewis'

Event Details

Cymraeg | Cwestiynau Cyffredin | English | Frequently asked questions


The theme for this year’s conference will align to the successful Academi Wales campaign for 2017 - ‘Leading By Choice’.

As leaders we need to practice being deliberately conscious about what we are doing and how we are doing it. We need to focus our attention and be disciplined in creating an environment and mind set which allows us to make the best choices and decisions we can.

Our conference programme will prompt you to reflect on whether you are ‘Leading by Choice’ or just reacting!

Plenary and concurrent sessions will provide plenty of food for thought and practical tips on how to improve the quality of your thinking, remove limiting assumptions, maintain a healthy balance between optimism and realism and create a physical and mental environment that says ‘you matter’ .

Speakers and sessions

Speakers confirmed are:

 • Vaughan Gething, Cabinet Secretary for Health, Wellbeing and Sport
 • Bob Hudson, Director NHS Wales Health Collaborative
 • Jo Hicks, Academi Wales Director
 • Sophie Howe, Future Generations Commissioner
 • Dr Andrew Goodall, Director General for Health and Social Services / NHS Wales Chief Executive
 • Mandy Hickson, former Royal Air Force fast jet pilot, motivational and keynote speaker
 • Linda Aspey, Coaching for Leaders and member of the ‘Time to Think’ Global Faculty

Find out more about them on our website.

Delegates can also choose to attend a concurrent session from a range of leadership practice seminars and development or wellbeing workshops.

Audience

The event is targeted at middle and senior managers and leaders from within the health and care sectors, to include clinicians and care professionals with leadership responsibilities. Third sector colleagues are also welcome.

Cancelling your place

If you need to cancel your place for any reason, please do this as soon as possible. Please nominate a colleague from your organisation to attend in your place.

Sharing your information

We will share the information you provide in this order form with Eventbrite, in order to manage this event. Eventbrite handles your information in accordance with the EU-U.S. Privacy Shield Framework.

If you need any further information please email us at academiwales@gov.wales or write to us at Academi Wales, Welsh Government, Cathays Park, Cardiff CF10 3NQ.

If you have concerns about the way we handle your information, you can contact the Information Commissioner’s Office ico.org.uk/concerns/handling/.

You can find out more details about how we manage our events on our Terms and Conditions page.
Frequently asked questions

What are my transport/parking options for getting to and from the event?

Queen Street Train Station is a 5min walk from the hotel.

Knox Road Car Park (opp Cardiff Prison) is a 4 min walk and offers an early bird rate.

There is on road chargeable parking around the hotel vicinity

Where can I contact the organiser with any questions? 

email: NHSLeadershipTeam@gov.wales

What is the refund policy?

The following cancellation charges will apply to delegates:

 • Failure to attend event - 100% of delegate fee
 • Received cancellation 6 or fewer working days before event - 100% of delegate fee
 • Received cancellation 7 or more working days before event - No fee

Can I update my registration information? 

Yes, if you could inform us of any changes prior to the event.

The name on the registration doesn't match the attendee. Is that okay? 

Yes that is fine although ideally we would like to be aware of any changes.

Why is there a fee this year?

We have set a fee that will supplement the cost of staging the conference and hopefully provides good value for organisations

Bydd thema’r gynhadledd eleni yn gyson ag ymgyrch lwyddiannus Academi Wales ar gyfer 2017 - ‘Arwain drwy Ddewis’.

Fel arweinyddion, mae angen i ni ymarfer bod yn fwriadol ymwybodol o’r hyn rydym yn ei wneud a sut rydym yn ei wneud. Mae angen i ni hoelio ein sylw a bod yn ddisgybledig i greu amgylchedd a meddylfryd sy’n ein galluogi i wneud y dewisiadau a’r penderfyniadau gorau posibl.

Bydd rhaglen ein cynhadledd yn eich annog i fyfyrio ar b’un a ydych chi’n ‘Arwain drwy Ddewis’ neu ddim ond yn ymateb!

Bydd sesiynau llawn a sesiynau sy’n cydredeg yn rhoi digon i chi gnoi cnil drosto ynghyd â chyngor ymarferol ar sut mae gwella ansawdd eich meddyliau, dileu rhagdybiaethau cyfyngol, cynnal cydbwysedd iach rhwng optimistiaeth a realaeth a chreu amgylchedd ffisegol a meddyliol sy’n dweud ‘eich bod chi’n bwysig’.

Siaradwyr a sesiynau

Y siaradwyr sydd wedi’u cadarnhau yw:

 • Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon
 • Bob Hudson, Cyfarwyddwr Cydweithrediaeth Iechyd GIG Cymru
 • Jo Hicks, Cyfarwyddwr Academi Wales
 • Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol
 • Dr Andrew Goodall, Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gofal Cymdeithasol.
 • Mandy Hickson, cyn-beilot jetiau cyflym gyda’r Awyrlu Brenhinol, prif siaradwr a siaradwr ysgogol.
 • Linda Aspey, Hyfforddi i Arweinwyr ac aelod o Gyfadran Fyd-eang ‘Time to Think’

Gall y cynrychiolwyr ddewis mynd i sesiwn sy’n cydredeg o blith amrywiaeth o seminarau arferion arwain a gweithdai datblygu neu lesiant.

Mae rhagor o wybodaeth amdanynt ar ein wefan.

Y gynulleidfa darged

Mae’r digwyddiad wedi’i anelu at Reolwyr ac Arweinyddion Canol ac Uwch o’r Sectorau Iechyd a Gofal yn cynnwys clinigwyr a gweithwyr gofal proffesiynol sydd â chyfrifoldebau arwain. Mae croeso i gydweithwyr o’r trydydd sector hefyd.

Canslo eich lle

Os oes angen i chi ganslo eich lle am unrhyw reswm, gwnewch hyn cyn gynted â phosibl. Enwebwch gydweithiwr o’ch sefydliad i fynychu yn eich lle.

Rhannu eich gwybodaeth

Rydyn ni’n cyflwyno’r hysbysiad preifatrwydd hwn fel rhan o Lywodraeth Cymru. Byddwn yn ymdrin â’ch gwybodaeth bersonol yn unol â Deddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol, gan gydymffurfio â’r gyfraith yng Nghymru a Lloegr.

Byddwn yn rhannu'r wybodaeth rydych chi’n ei darparu ag Eventbrite er mwyn rheoli’r digwyddiad. Bydd Eventbrite yn ymdrin â’r wybodaeth yn unol â Fframwaith Diogelu Data’r UE ac UDA.

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch chi, anfonwch e-bost atom yn academiwales@llyw.cymru neu ysgrifennwch atom yn Academi Wales, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ.

Os oes gennych chi unrhyw bryderon ynglŷn â’r modd rydyn ni’n ymdrin â'ch gwybodaeth, gallwch gysylltu â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ico.org.uk/concerns/handling/.

Gallwch gael rhagor o fanylion ynglŷn â sut rydym yn rheoli ein digwyddiadau ar ein tudalen Telerau ac Amodau.
Cwestiynau Cyffredin

Beth ydy’r dewisiadau teithio/parcio ar gyfer cyrraedd a gadael y digwyddiad?

Mae Gorsaf Heol y Frenhines 5 munud i ffwrdd o’r gwesty ar droed.

Mae Maes Parcio Knox Road (gyferbyn â Charchar Caerdydd) 4 munud i ffwrdd o’r gwesty a’r droed ac mae cyfraddau rhatach ar gael yno drwy archebu’n gynnar.

Mae modd talu i barcio ar y ffyrdd o amgylch ardal y gwesty

Sut gallaf gysylltu â'r trefnydd bydd gennyf unrhyw gwestiynau?

e-bost: NHSLeadershipTeam@llyw.cymru

Beth yw'r polisi ar gyfer cael ad-daliad?

Bydd y ffioedd canslo canlynol yn berthnasol i'r cynadleddwyr:

 • Peidio â dod i'r digwyddiad - 100% o’r ffi
 • Canslo 6 diwrnod gwaith neu lai cyn y digwyddiad - 100% o’r ffi
 • Canslo 7 diwrnod gwaith neu lai cyn y digwyddiad - Dim ffi

Alla i ddiweddaru fy ngwybodaeth cofrestru?

Gallwch, rhowch wybod i ni am unrhyw newidiadau cyn y digwyddiad os gwelwch yn dda.

Nid yw'r enw ar y cofrestriad yn cyfateb i'r sawl sy'n mynychu. Ydi hynny'n iawn? 

Ydi, mae hynny'n iawn ond fe fydden ni'n hoffi cael gwybod am unrhyw newidiadau.

Pam fod yna ffi eleni?

Rydym wedi gosod ffi a fydd yn ychwanegu at y gost o gynnal y gynhadledd a gobeithio y bydd yn darparu gwerth da i sefydliadau

Do you have questions about Health and Care Leadership Conference 2017 'Leading by Choice' / Cynhadledd Arweinyddiaeth Iechyd a Gofal 2017 'Arwain drwy Ddewis'? Contact Academi Wales

Save This Event

Event Saved

When & Where


Mercure Cardiff Holland House Hotel
24-26 Newport Road
CF24 0DD Cardiff
United Kingdom

Thursday, 21 September 2017 from 08:45 to 16:15 (BST)


  Add to my calendar

Organiser

Academi Wales

Great leadership through learning

 

Academi Wales is the centre for excellence in leadership and management for public services in Wales. Established in September 2012, Academi Wales provides an environment for leaders to work together to further develop strategic thinking, systems leadership capabilities and to identify adaptive solutions to pan-sector and community-based issues.

www.gov.wales/academiwales

 

Arweiniad gwych trwy ddysgu

 

Academi Wales yw’r ganolfan ar gyfer rhagoriaeth mewn arweinyddiaeth a rheolaeth yn y gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru. Fe’i sefydlwyd ym mis Medi 2012 mae Academi Wales yn darparu amgylchedd lle gall arweinwyr weithio gyda’i gilydd i ddatblygu rhagor ar feddwl strategol, galluoedd arwain systemau a chanfod atebion addasol i faterion ar draws y sector a materion cymunedol.

www.llyw.cymru/academiwales

  Contact the Organiser
Health and Care Leadership Conference 2017 'Leading by Choice' / Cynhadledd Arweinyddiaeth Iechyd a Gofal 2017 'Arwain drwy Ddewis'
Things to do in Cardiff

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.