Free

Health and Safety: Fact, Fiction and Business / Iechyd a Diogelwch: Ffaith,...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Main Arts LR2

Friends Who Are Going
Event description

Description


Mae Iechyd a Diogelwch yn dweud 'CEWCH'! Dyma sesiwn sydd yn cymryd golwg wahanol ar iechyd a diogelwch ac yn ystyried pam ein bod yn cymryd "risgiau" a pham y dylid defnyddio iechyd a diogelwch fel teclyn i'ch galluogi i gyflawni'r hyn y mae arnoch eisiau ei gyflawni. Bydd y sesiwn yn ystyried rhai o elfennau cymhleth y natur ddynol ac yn rhoi sylw i'r ffaith nad ydym fel rhywogaeth wastad yn gwneud yn ôl y disgwyl, gan fod yn dueddol o beidio â gweld yr hyn sydd o flaen ein trwynau a chan fynd yn groes yn aml i'r hyn y dylem ei wneud! Mae'r sesiwn yn cloi gyda chrynodeb o rywfaint o'r ddeddfwriaeth y bydd yn rhaid i bob un ohonom ei hystyried wrth ein gwaith gan bwysleisio os llwyddwn i wneud y darn cyntaf yn "iawn" fod y darn cyfreithiol yn dueddol o ddisgyn i'w le.

Health and Safety says ‘YES’! The session takes an alternative look at health and safety, reflects on why we take “risks” and why health and safety should be used as a tool to enable you to achieve what you wish. The session considers some of the complexities of human nature and that as a species we don’t always do as expected, tend not to see what is in front of our noses and often do the opposite of what you should! The session closes with a summary of some of the legislation we’ll all have to consider when at work and emphasises that if we get the first bit “right” the law bit tends to follow.

Share with friends

Date and Time

Location

Main Arts LR2

Save This Event

Event Saved