Free

Health & Social Care engagement event (Powys) / Digwyddiad ymgysylltu Iechy...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Maesmawr Hall Hotel

Long Length

Caersws

SY17 5SF

United Kingdom

View Map

Event description

Description

(English below)

Digwyddiadau ymgysylltu Gofal Iechyd a Chymdeithasol - Lefelau 2 i 5

Fel rhan o'n gwaith i ddatblygu meini prawf cymeradwyo newydd ar gyfer cymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant yng Nghymru, rydym yn ymgysylltu ag ymarferwyr, cyflogwyr, darparwyr hyfforddiant, athrawon a darlithwyr yn y sector mewn cyfres o ddigwyddiadau, i ofyn iddynt am eu hadborth ar ein cynigion. Ym mis Mawrth a mis Ebrill 2018, byddwn yn cynnal digwyddiadau sy'n canolbwyntio ar y cymwysterau canlynol:

 • (Lefel 2) Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau (Oedolion, Plant a Phobl Ifanc). Mae'r cymhwyster hwn yn ymgorffori gwybodaeth a chyd-destunau i'w galluogi i archwilio amrywiaeth o lwybrau cyflogaeth.
 • (Lefel 2) Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Oedolion). Cymhwyster sy'n seiliedig ar ymarfer ac yn asesu gwybodaeth ac ymarfer dysgwyr. Bydd angen i ddysgwyr sy'n astudio'r cymhwyster hwn yn llawn amser mewn Coleg AB gwblhau lleoliad gwaith wedi'i asesu.
 • (Lefel 3) Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Oedolion). Cymhwyster sy'n seiliedig ar ymarfer ac yn asesu ymarfer a gwybodaeth dysgwyr. Mae angen i ddysgwyr fod wedi'u cyflogi mewn gwaith perthnasol er mwyn ymgymryd â'r cymhwyster hwn.
 • (Lefel 3) Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Plant a Phobl Ifanc). Cymhwyster sy'n seiliedig ar ymarfer ac yn asesu ymarfer a gwybodaeth dysgwyr. Mae angen i ddysgwyr fod wedi'u cyflogi mewn gwaith perthnasol er mwyn ymgymryd â'r cymhwyster hwn.
 • (Lefel 3) Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau (Oedolion, Plant a Phobl Ifanc). Cymhwyster sy'n seiliedig ar wybodaeth, lle bydd angen i'r dysgwyr sy'n ei astudio'n llawn amser ymgorffori lleoliad gwaith wedi'i asesu.
 • (Lefel 3) Safbwyntiau Damcaniaethol mewn Gofal. Cymhwyster sy'n seiliedig ar wybodaeth a fydd yn disodli'r cymwysterau Safon Uwch presennol mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a'r cymwysterau cyfatebol a gynigir ar draws lefel 3.
 • (Lefel 4) Iechyd a Gofal Cymdeithasol gydag Arbenigedd. Cymhwyster lefel 4 sy'n seiliedig ar ymarfer ar gyfer dysgwyr sy'n anelu at arbenigo mewn maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol.
 • (Lefel 4) Arwain a Rheoli Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion, Damcaniaethau a Chyd-destunau. Mae'r cymhwyster hwn sy'n seiliedig ar wybodaeth wedi'i lunio ar gyfer dysgwyr 19 oed a throsodd sy'n bwriadu symud ymlaen i rolau rheoli yn y sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol (IGC).
 • (Lefel 5) Arwain a Rheoli Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer. Mae'r cymhwyster hwn sy'n seiliedig ar ymarfer wedi'i lunio ar gyfer y sawl sy'n ymgymryd â rôl arwain neu reoli yn y sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol (IGC).
Health & Social Care Engagement Events - Levels 2-5

As part of our work to develop new approval criteria for Health & Social Care and Childcare qualifications in Wales, we are engaging with practitioners, employers, training providers, teachers and lecturers in the sector, via a series of events, to ask for their feedback on our proposals. In March and April 2018, we will be holding feedback events focusing on the following qualifications:

 • (Level 2) Health and Social Care: Principles and Contexts (Adults, Children, and Young People).This qualification incorporates both knowledge and contexts to enable them to explore a variety of employment pathways.
 • (Level 2) Health and Social Care: Practice (Adults). A qualification which is practice-based and assesses learners’ knowledge and practice.
 • (Level 3) Health and Social Care: Practice (Adults). A qualification which is practice-based and will assess learners’ practice and knowledge. Learners need to be employed in relevant work to undertake this qualification.
 • (Level 3) Health and Social Care: Practice (Children and Young People). A qualification which is practice-based and will assess learners’ practice and knowledge. Learners need to be employed in relevant work to undertake this qualification.
 • (Level 3) Health and Social Care: Principles and Contexts (Adults, Children and Young People). A qualification which is knowledge based where learners studying this full time will need to incorporate assessed work placement.
 • (Level 3) Theoretical Perspectives in Care. A qualification that is knowledge-based, which will replace the current A level in Health and Social Care, and the equivalent qualifications offered across level 3.
 • (Level 4) Health and Social Care with Specialism. A level 4 qualification which is practice-based for learners aiming to specialise in an area of Health and Social Care.
 • (Level 4) Leadership and Management of Health and Social Care: Principles, Theories and Contexts. This is a knowledge-based qualification for learners aged 19+ who intend to progress to management roles within the HSC sector.
 • (Level 5) Leadership and Management of Health and Social Care: Practice. This is a practice-based qualification for those in a leadership or management role within the HSC sector.
Share with friends

Date and Time

Location

Maesmawr Hall Hotel

Long Length

Caersws

SY17 5SF

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved