Free

Held-Space Assemblies for Black and non-black Artists' of Colour

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Event description
Cynulliadau Gwarchodedig i artistiaid duon ac artistiaid croenliw sydd heb fod

About this Event

ENGLISH BELOW

Ym mis Mai 2020, dechreuodd Artes Mundi ein Cynulliad Artistiaid cyntaf fel ffordd o greu cyfleoedd i bob artist sy’n byw yng Nghymru i gynnal sgyrsiau anffurfiol er mwyn rhannu eu profiadau, dulliau gwaith a sefyllfaoedd. Ein bwriad oedd, drwy’r rhain, y gallen ni ddechrau dychmygu a llunio ein dyfodol ar y cyd.

Yn dilyn pedwar Cynulliad cychwynnol, gwelwyd angen creu Cynulliadau Gwarchodedig i artistiaid duon ac artistiaid croenliw sydd heb fod yn ddu fel gofodau penodedig a warchodir lle gellid rhannu profiadau’r sector ar yr adeg hon a’u dal gyda pharch. Hwylusir y rhan gan Umulkhayr Mohamed (artist, curadur a chynhyrchydd) a Sadia Pineda Hameed (Swyddog Marchnata a Chyfathrebu, Artes Mundi ac artist).

Gwahoddwn bob artist du a chroenliw sydd heb fod yn ddu sy’n byw yng Nghymru i fynychu’r Cynulliad, cysylltu ac ychwanegu at sgyrsiau am ddyfodol sector y celfyddydau.

Bydd y Cynulliad yn cynnig llawer o gyfleoedd i ofyn cwestiynau i’r tîm ehangach yn Artes Mundi a chael sgyrsiau pellach â nhw.

Rydym yn ymateb i ac yn gwrando ar bob llais gan ymrwymo i sicrhau nad yw’n gwaith bellach yn caniatáu lle i anghydraddoldebau systemig.

Cynhelir y digwyddiad yn y Saesneg.

Cynhelir trafodaethau ar Zoom. Os ydych yn methu cael mynediad i’r Cynulliadau hyn neu angen cymorth i’w mynychu, e-bostiwch ni ar info@artesmundi.org.

Er mwyn sicrhau y gall artistiaid fynychu a chyfrannu i’r Cynulliad, dyma rai enghreifftiau o’r cymorth y gallwn ei gynnig: sgrindeitlo byw, dehongli BSL a chyfieithu ar y pryd i ieithoedd eraill a chymorth tuag at gostau gofal plant neu gostau WiFi.

Os ydych yn methu ymuno â ni, croeso i chi gysylltu gyda’ch meddyliau, sylwadau a chwestiynau ar info@artesmundi.org

Cyhoeddir gwybodaeth bellach cyn bo hir am Gynulliadau Artistiaid yn y dyfodol nad ydynt yn ofodau a warchodir i artistiaid duon ac artistiaid croenliw sydd heb fod yn ddu. Yn y cyfamser, croesawn sgyrsiau, beirniadaethau a chwestiynau gan bob artist o Gymru ac sy’n byw yng Nghymru. Cysylltwch â ni ar info@artesmundi.org a byddwn yn sicrhau y cewch chi ymateb cyn gynted ag y bo modd.

---------------------------------------------------------

In May 2020, Artes Mundi began our first Artists’ Assembly as a way to create opportunities for all Wales-based artists to hold informal conversations sharing their experiences, practices and situations. Our intention was that through these, we might begin to imagine and shape our collective futures together.

Following an initial four Assemblies, we identified a need to create Held-Space Assemblies for Black Artists and non-black Artists’ of Colour, as dedicated safe spaces where experiences of the sector at this moment of time could be shared and held with respect. These will be facilitated by Umulkhayr Mohamed (Artist, curator and producer) and Sadia Pineda Hameed (Marketing & Communications Officer, Artes Mundi and artist).

We invite all Wales-based Black and non-black Artists’ of Colour to attend, connect and add to conversations about the future of the arts sector.

The Assembly will involve multiple opportunities to ask questions of, and have further conversations with, the wider team at Artes Mundi.

We respond and listen to all voices and commit to ensuring our practices no longer allow room for systemic inequalities.

The event will be held in English.

Discussions will be hosted on Zoom. If you are unable to access these Assemblies or require support in order to attend, please email us at info@artesmundi.org.

In order to ensure artists are able to attend and contribute, here are some examples of the support we can offer: live captioning, BSL interpretation and simultaneous translation into other languages, support toward childcare costs or support with WiFi costs.

If you can’t join us, feel free to submit thoughts, comments and questions to info@artesmundi.org

Further information about future Artists’ Assemblies that are not Held-Spaces for Black Artists and non-black Artists of Colour will be announced shortly. In the meantime, we welcome conversations, critiques and questions from all Welsh and Wales-based artists. Please get in touch with us on info@artesmundi.org and we will ensure that you are responded to as soon as possible.

Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved