Help to Grow: Management - Free Taster Session

Help to Grow: Management - Free Taster Session

Actions and Detail Panel

Free

Date and time

Location

Aberconway Building, Cardiff University

Aberconway Suite, T23

Colum Road, Cathays

Cardiff

CF10 3EU

United Kingdom

View map

Are you a business owner or senior leader of an SME? Join this FREE session to learn more about how you can accelerate your business.

About this event

Help to Grow: Management - Free Taster Session image

There has never been a better time to prioritise the development and growth of your business.

Join us in person or online (via Zoom) for this FREE taster session for the highly esteemed Help to Grow: Management programme, which is being delivered by industry experts at Cardiff Business School, Cardiff University, accredited with the Small Business Charter.

You will hear about the 12-week programme, which is designed to be practicable and workable alongside the day to day running of your business. It includes both online and face to face sessions, peer support and 1:1 business mentoring.

By the end of the FREE session, you will:

 • Understand how this programme can support your business growth plans
 • Meet other like-minded business leaders
 • Discover the long-term benefits of alumni membership

The 12-week programme is heavily (90%) subsidised by the UK Government and costs just £750 (less than £65 per week).

Eligibility criteria includes employing 5-249 employees, and being in business for at least 12 months, and being a senior representative for your organisation.

Previous attendees have said:

 • "It has been an incredible journey, which for me has resulted in a make-over of my strategic thinking and aims, a refresher (if, like me, you’ve been in business for a while), and a genuine eye-opener on latest research and thinking".
 • “I thoroughly enjoyed the course, and in particular having time away from the company to think about the bigger picture”.
 • "When I signed up for the Help to Grow programme in 2021, I had no immediate expectations of what might come from taking part. It has been an incredible journey, which for me has resulted in a make-over of my strategic thinking and aims, a refresher and a genuine eye-opener on latest research and thinking. Whilst the programme is intense - to get the most out of it you need to commit fully - I have thoroughly enjoyed my time, and it has galvanised my appetite for change in my own business, even after 25 years. Now, together with the mentor assigned through the programme, EMPOWER is on a rapid growth trajectory with renewed confidence and significant structural change. The icing on the cake has been the dedicated support and commitment from the team at Cardiff Business School."

Programme Director: Jane Lynch

_______________________________________________________________________________________

Ni fu erioed adeg well i flaenoriaethu datblygiad a thwf eich busnes.

Ymunwch â ni wyneb yn wyneb neu ar-lein (dros Zoom) ar gyfer y sesiwn rhagflas uchel ei pharch, RHAD AC AM DDIM hon ar gyfer Help i Dyfu: Rheoli. Mae’r cwrs yn cael ei gyflwyno gan arbenigwyr yn y diwydiant sy’n gweithio yn Ysgol Busnes Caerdydd, sydd wedi’i hachredu gan y Siarter Busnesau Bach.

Byddwch yn cael gwybodaeth am y cwrs 12 wythnos, sydd wedi'i gynllunio i fod yn ymarferol ac yn hawdd ei wneud ochr yn ochr â rhedeg eich busnes o ddydd i ddydd. Yn rhan o’r cwrs, byddwch yn cymryd rhan mewn sesiynau ar-lein ac wyneb-yn-wyneb, yn gallu cael cymorth gan fusnesau eraill ac yn gallu manteisio ar wasanaeth mentora busnes un-i-un.

Erbyn diwedd y sesiwn RHAD AC AM DDIM, byddwch wedi:

 • datblygu eich dealltwriaeth o sut y gall y cwrs hwn ategu cynlluniau twf eich busnes
 • cwrdd ag arweinwyr busnes eraill o'r un anian
 • darganfod manteision tymor hir aelodaeth cynfyfyrwyr

Mae Llywodraeth y DU yn sybsideiddio’r cwrs 12 wythnos yn helaeth (90%), ac mae’n costio £750 yn unig (llai na £65 yr wythnos).

I fod yn gymwys, dylai fod gennych rhwng 5 a 249 o weithwyr. Mae’n rhaid i chi hefyd fod wedi bod mewn busnes am o leiaf 12 mis a bod yn un o uwch gynrychiolwyr eich busnes.

Dyma farn y rhai sydd wedi gwneud y cwrs yn y gorffennol:

 • “Mae wedi bod yn daith anhygoel, sydd wedi peri i fi ailystyried fy syniadau a fy nodau strategol. Mae hefyd wedi rhoi’r cyfle i fi feddwl am bethau o’r newydd (os, yn debyg i fi, rydych chi wedi bod mewn busnes ers tro) a bod yn agoriad llygad go iawn o ran yr ymchwil a'r syniadau diweddaraf.”
 • “Fe wnes i fwynhau'r cwrs yn fawr. Yn arbennig, mwynheais i gael amser i ffwrdd o’r cwmni i feddwl am y darlun ehangach.”
 • “Pan wnes i gofrestru ar gyfer y rhaglen Helpu i Dyfu yn 2021, nid oedd gen i unrhyw ddisgwyliadau ar unwaith o'r hyn a allai ddeillio yn sgîl cymryd rhan ynddi. Mae wedi bod yn daith anhygoel, ac mae wedi gwneud imi ailystyried fy syniadau a'm nodau strategol. Mae hefyd wedi rhoi’r cyfle imi feddwl am bethau o’r newydd yn ogystal â bod yn agoriad llygad go iawn o ran yr ymchwil a'r syniadau diweddaraf. Er bod y rhaglen yn un dwys - gan fod rhaid ymrwymo’n llawn i gael y budd mwyaf ohono - rwy wedi mwynhau fy amser yn fawr, ac mae wedi cadarnhau fy awydd dros greu newidiadau yn fy musnes fy hun, hyd yn oed ar ôl 25 mlynedd. Bellach, ynghyd â'r mentor a gefais drwy gydol cyfnod y rhaglen, mae EMPOWER yn tyfu’n gyflym ac mae hyder o'r newydd ynddi a chryn newidiadau strwythurol. I goroni’r cyfan, mae'r gefnogaeth a'r ymrwymiad ymroddedig gan y tîm yn Ysgol Busnes Caerdydd wedi bod yn anhygoel."

Cyfarwyddwr y Rhaglen: Jane Lynch

Help to Grow: Management - Free Taster Session image

Share with friends

Save This Event

Event Saved