Free

HIVE (Bangor) Community for Modern Working

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Bangor University

Bangor

LL57 2DG

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Hive is the community for modern working

A place to share knowledge, connect and network

Hive will bring together employers from different sectors across Wales to share best practice and learn from each other, much like the innovative bee, who will go exploring to find nectar before returning to share with the Hive. Our next events are taking place in April 2018.

Wednesday 18th April 2018 – 0930 to 1230 – Bridgend College (Queen’s Road Campus)

Thursday 19th April 2018 – 0930 to 1230 – Bangor University

Breaking with tradition and embracing technology in the workplace

This event will bring together leaders, managers, business owners and students from across Wales to explore:

 • Traditional working practices before the technological age, and
 • Changes to working practices as a result of technology, and
 • Why some of us haven’t moved with the change.
 • What will new technology mean to our working practices and how we meet our customers future needs.

At the end of the session delegates will:

 • Have a better understanding of the benefits of embracing technology in the workplace;
 • Identify methods of bringing staff and colleagues along with them on the journey;
 • Start to develop a personal action plan for implementing new working practices using technology in the workplace.

This is a participative workshop where we will share our thoughts, ideas and good practice.

We will also hear from guest speakers who will tell us how they have embraced technology in their workplace. We will also get an insight of the future.

We hope to see you at one of the events.

Our Networks are integral to the way we work, helping to share information and good practice whilst also learning ourselves. In association with CMI.
Hive yw’r gymuned ar gyfer gweithio modern

Lle i rannu gwybodaeth, cysylltu â rhwydweithio

Bydd Hive yn dod â chyflogwyr o wahanol sectorau ledled Cymru at ei gilydd er mwyn rhannu arferion gorau a dysgu oddi wrth ei gilydd, fel y gwenyn arloesol, a fydd yn mynd ati i chwilio am neithdar cyn dychwelyd i’w rannu gyda’r cwch gwenyn. Cynhelir ein digwyddiadau nesaf ym mis Ebrill 2018.

Dydd Mercher 18 Ebrill 2018 – 0930 i 1230 – Coleg Penybont (Campws Queen’s Road)

Dydd Iau 19 Ebrill 2018 – 0930 i 1230 – Prifysgol Bangor

Troi cefn ar draddodiad a chroesawu technoleg newydd yn y gweithle

Bydd y digwyddiad hwn yn dwyn arweinwyr, rheolwyr, perchnogion busnes a myfyrwyr o bob cwr o Gymru ynghyd i ymchwilio i:

 • Arferion gweithio traddodiadol a oedd yn bodoli cyn yr oes dechnolegol
 • Newidiadau i arferion gweithio o ganlyniad i dechnoleg
 • Pam nad yw rhai ohonom wedi symud ymlaen gyda’r newid
 • Sut fydd technoleg newydd yn effeithio ar ein harferion gweithio a sut byddwn yn diwallu anghenion ein cwsmeriaid yn y dyfodol.

Ar ddiwedd y sesiwn bydd rhanddeiliaid yn gallu:

 • Deall yn well y manteision a ddaw wrth groesawu technoleg yn y gweithle
 • Nodi dulliau o gymell staff a chydweithwyr i ddod gyda nhw ar y siwrne
 • Dechrau datblygu cynllun gweithredu personol ar gyfer gweithredu arferion gweithio newydd gan ddefnyddio technoleg yn y gweithle.

Mae hwn yn weithdy cyfranogol lle byddwn yn rhannu ein meddyliau, ein syniadau a’n harferion da.

Byddwn yn clywed gan siaradwyr gwadd hefyd a fydd yn dweud wrthym sut maen nhw wedi croesawu technoleg yn eu gweithle. Byddwn yn cael darlun cliriach o’r dyfodol hefyd.

Gobeithio eich gweld yn un o’r digwyddiadau.

Mae ein rhwydweithiau’n rhan annatod o’r ffordd rydym yn gweithio, gan helpu i rannu gwybodaeth ac arferion da tra’n dysgu’r un pryd. Ar y cyd â CMI.Share with friends

Date and Time

Location

Bangor University

Bangor

LL57 2DG

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved