Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Horizon 2020 Annual Event 2018

The Welsh Government’s Horizon 2020 Unit / Uned Horizon 2020 Llywodraeth Cymru

Thursday, 15 March 2018 from 09:30 to 12:30 (GMT)

Horizon 2020 Annual Event 2018

Ticket Information

Type End Quantity
General Admission 15 Mar 2018 Free  

Share Horizon 2020 Annual Event 2018

Event Details

Digwyddiad Blynyddol Horizon 2020 Llywodraeth Cymru - 15 Mawrth 2018, Gwesty Mercure, Caerdydd

Horizon 2020 a FP9: Creu partneriaethau, sicrhau llwyddiant

 

Bydd digwyddiad y flwyddyn nesaf, a gynhelir gan Uned Horizon 2020 Llywodraeth Cymru, yn tanlinellu sut mae Cymru sy'n wynebu allan yn cael budd o ymgysylltu â Rhaglenni Ymchwil ac Arloesi Fframwaith yr UE. Byddwn yn ystyried sut y bydd ymrwymiad parhaus i gydweithredu ag Ewrop a gweddill y byd yn helpu Cymru i gystadlu a thyfu.

Caiff ymchwilwyr, busnesau a llunwyr polisi fel ei gilydd gyfle i glywed cyflwyniadau gan brif siaradwyr megis Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd Cyllid a'r Comisiwn Ewropeaidd. Cynhelir nifer o weithdai arbenigol yn ystod y prynhawn.


09:30           Cofrestru a lluniaeth

10:00           Croeso a Chyflwyniad - Geraint Green, Pennaeth Uned Horizon 2020 

10:15           Mark Drakeford AC - Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

10:30           Patrick Child - sy'n Ddirprwy Gyfarwyddwr Cyffredinol, Cyfarwyddiaeth                                Gyffredinol - Ymchwil ac Arloesi, y Comisiwn Ewropeaidd

10:45           Llwyddiannau Cymru – Fideo

11:00           Te/Coffi

11:15           Panel o Arbenigwyr

                   Cadeirydd: Athro Halligan, sydd newydd e i benodi'n Brif Gynghorydd                                    Gwyddonol Cymru

                   Aelodau'r Panel:

   • Patrick Child, Y Comisiwn Ewropeaidd

   • Yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol

   • Alastair Davies, Pennaeth Arloesi, Llywodraeth Cymru

   • David Shepherd, Dirprwy Is-Ganghellor, Prifysgol Bangor

   • Santi Dominguez, Chairman and CEO, IMSPEX Diagnostic Ltd 

   • Gash Bhullar, ManagingCyllrector, Control2K Ltd

12:15           Gorffen gyda chinio canol dydd a rhwydweithio

13:30           Gweithdai arbenigol yn canolbwyntio ar:

   • Cyllid Arloesi i BBaChau Santi Dominguez, Chairman and CEO, IMPSEX Diagnostic Ltd - GOFRESTR YMA
   • Rhwydweithiau ar gyfer Cyfloedd - Cyweitherdu Ewropeaidd mewn Gweithgynhyrchu Uwch a'r Bioeconomi - GOFRESTR YMA 

__________________________________


Welsh Government’s Horizon 2020 Annual Event - 15th March 2018, Mercure Hotel, Cardiff

Horizon 2020 and FP9: Forging partnerships, driving success.

 

This year’s event, hosted by the Welsh Government’s Horizon 2020 Unit, will highlight how an outward-facing Wales benefits from engagement with the EU Framework Programmes for Research and Innovation. We will explore how continued commitment to collaborate with Europe and the rest of the World will drive Wales’ competitiveness and growth.

Researchers, businesses and policy-makers alike will have the opportunity to hear presentations from key note speakers such as Mark Drakeford AM, Finance Secretary and the European Commission. The afternoon will provide expert workshops.09:30                    Registration and refreshments

10:00                    Welcome and Introduction - Geraint Green, Head of Horizon 2020 Unit

10:15                    Mark Drakeford AM - Cabinet Secretary for Finance and Local                                           Government

10:30                    Patrick Child - Deputy Director-General, DG Research and Innovation,                                European Commission

10:45                    Welsh Successes – Video

11:00                    Tea/Coffee

11:15                    Expert Panel

                             Chair: Professor Halligan, Chief Scientific Adviser for Wales

                             Panel members:

   • Patrick Child, European Commission

   • Department for Business, Energy and Industrial Strategy

   • Alastair Davies, Head of Innovation, Welsh Government

   • David Shepherd, Deputy Vice-Chancellor, Bangor University

   • Santi Dominguez, Chairman and CEO, IMSPEX Diagnostic Ltd 

   • Gash Bhullar, Managing Director, Control2K Ltd

12:15           Finish with lunch and networking

13:30           Specialist workshops focussing on:

   • Innovation Funding for SMEs - REGISTER HERE
   • Networks for Opportunities - European Collaboration in Advanced Manufacturing and the Bioeconomy - REGISTER HERE 
Do you have questions about Horizon 2020 Annual Event 2018? Contact The Welsh Government’s Horizon 2020 Unit / Uned Horizon 2020 Llywodraeth Cymru

Save This Event

Event Saved

When & Where


Mercure Cardiff, Holland House Hotel

CF24 0DD Cardiff
United Kingdom

Thursday, 15 March 2018 from 09:30 to 12:30 (GMT)


  Add to my calendar

Organiser

The Welsh Government’s Horizon 2020 Unit / Uned Horizon 2020 Llywodraeth Cymru

  Contact the Organiser

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.