Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Horizon 2020 - Industry 4.0 Workshop / Canolbwyntio ar Ddiwydiant 4.0

The Welsh Government’s Horizon 2020 Unit / Uned Horizon 2020 Llywodraeth Cymru

Tuesday, 15 November 2016 from 09:30 to 13:00 (GMT)

Horizon 2020 - Industry 4.0 Workshop / Canolbwyntio ar...

Ticket Information

Type End Quantity
RSVP 15 Nov 2016 Free  

Who's Going

Loading your connections...

Share Horizon 2020 - Industry 4.0 Workshop / Canolbwyntio ar Ddiwydiant 4.0

Event Details

The Welsh Government’s Horizon 2020 Unit is hosting a morning of presentations on Industry 4.0/Advanced Manufacturing and Materials funding opportunities as well as the launch of the successful Horizon 2020 project, DIGICOR.

Throughout the morning you will hear about the upcoming Horizon 2020 calls as well as how others have succeeded in Horizon 2020 bids. There will be representatives from academia, industry and the UK’s Horizon 2020 National Contact Point, to give you that all-important first-hand information, with plenty of opportunity to ask questions and network with your sector. 

Agenda:

09:30 – 10:00  Arrivals and Registration

10:00 – 10:10  Welsh Government’s Horizon 2020 Unit - Introduction

Introduction to the day, including the support available in Wales

10:10 – 10:30 Setting the ‘Industry 4.0’ scene / upcoming calls – National Contact Point, Craig Sharp

Industry 4.0 is a term applied to a group of rapid transformations in the design, manufacture, operation and service of manufacturing systems and products. The 4.0 designation signifies that this is the world's fourth industrial revolution, the successor to three earlier industrial revolutions that caused quantum leaps in productivity and changed the lives of people throughout the world.

10:30 – 10:50 DIGICOR Launch – Gash Bhullar

The DIGICOR project (Decentralised Agile Coordination Across Supply Chains) will provide an open platform, tools and services that allows European companies to create and operate collaborative networks across the value chain.

10:50 – 11:10 I4MS Digital Innovation Regional Hubs initiative – Digital Manufacturing Innovation Hub

        Wales (DMIW) – Hefin Rowlands/Gash Bhullar

I4MS (ICT Innovation for Manufacturing SMEs) is the initiative promoted by the EC to support the European leadership in manufacturing through the adoption of ICT technologies. The I4MS DMIW project is aiming to establish a Digital Manufacturing Innovation Hub in Wales, engaging with SMEs and other stakeholders to provide access to innovation networks across Europe and best practice examples. The partners are University of South Wales, Cardiff Met, EEF Ltd and Control 2k Ltd.

11:10 – 11:45 Horizon 2020 and Industry Experiences – Gash Bhullar, Hefin Rowlands, Craig Sharp, George Papadakis 

   • The H2020 Process
   • SME Experience
   • Evaluation
   • Q&A

The speakers will also be available for 1to1 discussions after the session ends.

11:45 – 13:00  End/Lunch

 


 

Mae Uned Horizon 2020 Llywodraeth Cymru'n cynnal bore o gyflwyniadau ar gyfleoedd cyllido Diwydiant 4.0/Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch. Bydd prosiect llwyddiannus Horizon 2020, DIGICOR hefyd yn cael ei lansio’n y digwyddiad.

Drwy gydol y bore cewch glywed am alwadau nesaf Horizon 2020 yn ogystal â’r ffyrdd y mae ymgeiswyr eraill wedi llwyddo gyda'u ceisiadau Horizon 2020. Bydd cynrychiolwyr o'r byd academaidd, y diwydiant a Phwynt Cyswllt Cenedlaethol Horizon 2020 y DU’n bresennol i roi'r wybodaeth hollbwysig, yn uniongyrchol i chi. Bydd digon o gyfle hefyd i holi cwestiynau ac i rwydweithio ag eraill o’r un sector. 

Agenda:

09:30 – 10.00  Cyrraedd a Chofrestru

10:00 – 10:10  Uned Horizon 2020 LlywodraethCymru- Cyflwyniad

Cyflwyniad i'r diwrnod, gan gynnwys y cymorth sydd ar gael yng   Nghymru

10:10 – 10:20  Creu'r darlun 'Diwydiant 4.0' / galwadau’r dyfodol – Pwynt Cyswllt Cenedlaethol,

Craig Sharp

Mae Diwydiant 4.0 yn derm sy'n cael ei ddefnyddio i ddisgrifio sefyllfa lle mae systemau gweithgynhyrchu a chynnyrch yn trawsnewid yn gyflym o ran eu dyluniad, eu gwasanaeth a’r ffordd y cânt eu gweithgynhyrchu a’u gweithredu. Mae'r 4.0 yn dynodi mai dyma bedwerydd chwyldro diwydiannol y byd, yn dilyn tri chwyldro diwydiannol blaenorol sydd wedi cynyddu cynhyrchiant ar raddfa eang ynghyd â newid bywydau pobl o bob cwr o'r byd. 

10:30 – 10:50   Lansio DIGICOR – Gash Bhullar

Bydd prosiect DIGICOR (Decentralised Agile Coordination Across Supply Chains) yn darparu llwyfan agored, offer a gwasanaethau sy'n caniatáu cwmnïau Ewropeaidd i greu a defnyddio rhwydweithiau cydweithredol ar draws y gadwyn gwerth. 

10:50 – 11:10    Menter I4MS ar gyfer Canolfannau Arloesi Digidol Rhanbarthol – Canolfan Arloesi Cymru ar gyfer Gweithgynhyrchu Digidol (DMIW) – Hefin Rowlands/Gash Bhullar

Mae I4MS (TGCh arloesol ar gyfer BBaCh sy’n Gweithgynhyrchu) yn fenter sy'n cael ei hyrwyddo gan y Comisiwn Ewropeaidd i helpu Ewrop i arwain yn y maes gweithgynhyrchu drwy fabwysiadu technolegau TGCh. Nod y prosiect yw sefydlu Canolfan Arloesi ar gyfer Gweithgynhyrchu Digidol yng Nghymru i ymgysylltu â BBaCh a rhanddeiliaid eraill fel eu bod yn gallu manteisio ar rwydweithiau ledled Ewrop a gweld enghreifftiau o arferion da.Y partneriaid yw Prifysgol De Cymru, Prifysgol Metropolitan Caerdydd, EEF Ltd a Control 2k Ltd. 

11:10 – 11:45   Horizon 2020 a Phrofiadau o’r Diwydiant – Gash Bhullar, Hefin Rowlands, Craig Sharp, George Papadakis  

   • Proses H2020
   • Profiad BBaCh
   • Gwerthuso
   • Sesiwn Holi ac Ateb

Bydd y siaradwyr ar gael ar gyfer trafodaeth un i un ar ôl diwedd y sesiwn. 

11:45 – 13:00    diwedd/Cinio

Do you have questions about Horizon 2020 - Industry 4.0 Workshop / Canolbwyntio ar Ddiwydiant 4.0? Contact The Welsh Government’s Horizon 2020 Unit / Uned Horizon 2020 Llywodraeth Cymru

Save This Event

Event Saved

When & Where


The SSE SWALEC

CF11 9XR Cardiff
United Kingdom

Tuesday, 15 November 2016 from 09:30 to 13:00 (GMT)


  Add to my calendar

Organiser

The Welsh Government’s Horizon 2020 Unit / Uned Horizon 2020 Llywodraeth Cymru

  Contact the Organiser
Horizon 2020 - Industry 4.0 Workshop / Canolbwyntio ar Ddiwydiant 4.0
Things to do in Cardiff Networking Business

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.