Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Housing Futures - Challenge ID Session - Cardiff - 24th February

Community Housing Cymru

Monday, 24 February 2020 from 14:00 to 17:00 (GMT)

Housing Futures - Challenge ID Session - Cardiff -...

Registration Information

Type Remaining End Quantity
CHC Members 1 Registration Ended Free  

Event Details

Housing Futures is a programme which will run for the next 18 months across the UK. The aim is to develop a service, product or new approach that will help solve a challenge facing us in the sector.

The work in Wales is being run by Community Housing Cymru. 

In order to fully understand the breadth and scope of the challenges in social housing, we need your combined thoughts, ideas, opinions and expertise. So the first part of the programme is speaking to housing association staff and tenants across Wales through ‘Challenge Identification’ workshops to find out what your main challenges and barriers are.

You will be provided with tools from innovation experts ?WhatIf! Innovation to help ask the right questions and look at the bigger picture when discussing the challenges you feel we all face in housing.

The workshops will help shape and define what problem (e.g.: making life more comfortable for our growing elderly population) will be focused on over the next 18 months.

For more information on how this phase of the workshop is being run, we’ve put together a webinar here.

For more information on Housing Futures, click here. 


Mae Dyfodol Tai yn rhaglen fydd yn rhedeg am y 18 mis nesaf ar draws y Deyrnas Unedig. Y nod yw datblygu gwasanaeth, cynnyrch neu ddull gweithredu newydd fydd yn helpu i ddatrys her sy'n ein hwynebu yn y sector.

 Caiff y gwaith yng Nghymru ei redeg gan Cartrefi Cymunedol Cymru.

 Er mwyn deall hyd a lled yr heriau mewn tai cymdeithasol yn llawn, rydym angen eich meddyliau, syniadau, barn ac arbenigedd. Felly rhan gyntaf y rhaglen yw siarad gyda staff cymdeithasau tai a thenantiaid ledled Cymru drwy weithdai 'Adnabod Heriau' i ganfod beth yw eich prif heriau a rhwystrau.

 Cewch ddulliau gan arbenigwyr arloesedd ?WhatIf! Innovation i helpu gofyn y cwestiynau cywir ac edrych ar y darlun mwy wrth drafod yr heriau a deimlwn sy'n ein hwynebu i gyd mewn tai.

 Bydd y gweithdai yn helpu i lunio a diffinio pa broblem (e.e. gwneud bywyd yn fwy cysurus ar gyfer ein poblogaeth gynyddol o bobl hŷn) y byddwn yn canolbwyntio arni dros y 18 mis nesaf.

 I gael mwy o wybodaeth ar sut y caiff y cyfnod hwn o'r gweithdy ei redeg, rydym wedi llunioi gweminar yma.  

I gael mwy o wybodaeth ar Dyfodol Tai, cliciwch yma.Do you have questions about Housing Futures - Challenge ID Session - Cardiff - 24th February? Contact Community Housing Cymru

Save This Event

Event Saved

When & Where


Learning Suite,
The Old Library, Trinity Street
CF10 1BH
United Kingdom

Monday, 24 February 2020 from 14:00 to 17:00 (GMT)


  Add to my calendar

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.