£12.45 – £24.30

How to Collaborate as an Artist / Sut i gydweithio fel Artist, Corris, Gwy...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Stiwdio Maelor

Bridge St

Corris

SY20 9SP

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Event description

Description

*Cymraeg isod*

How to Collaborate as an Artist

“Collaboration is a way of working with others to achieve something, or gain some benefit that you could not achieve by working alone”

A participatory workshop for artists who are developing collaborations or thinking about doing so.

Collaboration – with other artists, or with people or organisations from different backgrounds - is fast becoming part of artistic practice, exhibitions, residencies and funding. It can be tremendously rewarding, broadening the scope and reach of your work. It can also be really challenging!

Using real life examples and hands on, practical exercises, this participative course will give you the opportunity to:

- Explore different types of collaboration, their drawbacks and benefits

- Consider how you might use/improve collaboration within your artistic practice

- Identify top tips (including partnership agreements), and further sources of information and support.

What you need to bring: note book, pen and lunch. Refreshments will be provided.

Getting there: Click here to see the location of Corris google map

Send maelorstores@gmail.com an email if you are able to offer or if you are looking for a lift share.

If you fancy making a longer trip to the beautiful village of Corris, accommodation is available at Stiwdio Maelor for £25, contact maelorstores@gmail.com, directly for more info, or there is a local hostel.

About the facilitator: Lindsey Colbourne is a visual artist with 25 years’ experience of collaboration and participation training and practice. Her current projects include Llif, an arts-science collaboration; Merched Chwarel, a visual artist collaboration and Creu Cyf, a schools based collaboration. www.lindseycolbourne.com

Max participants 14

How can I contact the organiser with any questions? katie@helfagelf.co.uk or maelorstores@gmail.com

We offer a limited number of half price concession rates and if you are in receipt of disability or unemployment benefits, please send katie@helfagelf.co.uk proof of the benefit. Concession tickets are issued on first-come-first-served basis, and once allocated no further tickets are available. A maximum of 4 concession places will be available to one individual over the course of the 2018 HG Training Programme, in order to ensure the support offered is fair.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sut i gydweithio fel Artist

“Mae cydweithio yn ffordd o weithio gydag eraill er mwyn cyflawni rhywbeth, neu elwa o rywbeth na fuasai modd ichi elwa ohono wrth weithio ar eich liwt eich hun”

Gweithdy ymarferol i artistiaid sy’n datblygu gwaith ar y cyd neu sy’n ystyried gwneud hynny.

Mae cydweithio – gydag artistiaid eraill, neu bobl neu fudiadau o gefndiroedd eraill – yn dod yn fwyfwy poblogaidd wrth greu gwaith celf, cynnal arddangosfeydd, gweithio fel artistiaid preswyl a cheisio am gyllid. Gall fod yn werth chweil gan gynnig cyfle ichi arbrofi mwy gyda’ch gwaith a’i rannu gyda mwy o bobl. Gall hefyd fod yn heriol dros ben!

Gan ddefnyddio enghreifftiau go iawn a gweithgareddau ymarferol, bydd y cwrs hwn yn cynnig cyfle ichi wneud y canlynol:

- Bwrw golwg ar wahanol fathau o gydweithio, eu hanfanteision a’r buddion

- Ystyried sut mae modd ichi ddefnyddio / gwella cydweithio wrth greu eich gwaith celf

- Dysgu am gynghorion defnyddiol (gan gynnwys cytundebau partner), a ffynonellau eraill o wybodaeth a chefnogaeth.

Beth fydd ei angen arnoch: llyfr nodiadau, beiro a chinio. Bydd paned ar gael.

Cyrraedd yma: Cliciwch yma i weld lleoliad Corris google map

Mae sawl bws a thren yn teithio i Landudno. Cludiant Cyhoeddus: https://www.traveline.cymru/

Anfonwch e-bost at maelorstores@gmail.com os ydych chi’n dymuno cynnig lle i deithwyr yn eich car neu yn chwilio am rywun i rannu’r daith gyda nhw.

Fodd bynnag, mae llefydd parcio ar draws y dref. Mae sawl maes parcio o dan ofal y Cyngor sy’n codi £3.50 am y diwrnod e.e. https://en.parkopedia.co.uk/parking/carpark/york_road/ll30/llandudno/?arriving=201805160800&leaving=201805161700

Gwybodaeth am yr Hwylusydd: Mae Lindsey Colbourne yn artist gweledol sy’n meddu ar 25 mlynedd o brofiad yn cynnig hyfforddiant ac ymarferion yn ymwneud â chymryd rhan a chydweithio . Ymysg ei phrosiectau presennol mae Llif, gwaith celfyddydau a gwyddoniaeth ar y cyd, Merched Chwarel, gwaith ar y cyd rhwng artistiaid gweledol a Creu Cyf, prosiect ar y cyd mewn ysgolion. www.lindseycolbourne.com

Mae ond lle i 14 yn y gweithdy.

Mwy o wybodaeth: katie@helfagelf.co.uk neu maelorstores@gmail.com

Rydym yn cynnig nifer cyfyngedig o gyfraddau disgownt hanner pris ac os ydych yn derbyn budd-daliadau anabledd neu ddiweithdra, anfonwch brawf o'ch cymhwyster i dderbyn y budd-dal hwnnw at katie@helfagelf.co.uk. Caiff tocynnau gostyngol eu dosbarthu ar sail y cyntaf i'r felin gaiff falu a phan fydd y tocynnau hyn wedi mynd, ni fydd modd dosbarthu mwy. Uchafswm o 4 lle disgownt fydd ar gael i un unigolyn yn ystod Rhaglen Hyfforddiant HG 2018, er mwyn sicrhau bod y gefnogaeth a gynigir yn deg.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACW logos
Share with friends

Date and Time

Location

Stiwdio Maelor

Bridge St

Corris

SY20 9SP

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Save This Event

Event Saved