‘How to Photograph Artworks and Objects’  Workshop for Teachers | Gweithdy ‘Sut i Dynnu Ffotograffau Gweithiau Celf a Gwrthrychau’
Free
‘How to Photograph Artworks and Objects’  Workshop for Teachers | Gweithdy ‘Sut i Dynnu Ffotograffau Gweithiau Celf a Gwrthrychau’

‘How to Photograph Artworks and Objects’ Workshop for Teachers | Gweithdy...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Llantarnam Grange,

St. Davids Road

Cwmbran

NP44 1PD

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

OVERVIEW

This practical workshop introduces teachers to tips and techniques for taking photographs of artworks and objects.


Participants will learn the basics of digital photography as well as simple ways of lighting and photographing
artworks for social media and blogs. There will be hands-on tasks in a relaxed environment and
participants will be able to enjoy some networking time.

Topics covered during the session:

· The basics (camera settings)

· Lighting (working with natural and artificial light)

· Composition and framing

· Introduction to Image editing (enhancing photographs)


MATERIALS REQUIRED

Participants will be asked to bring their own digital camera - this can be a DSLR or compact. They will also be

encouraged to bring a small piece or work to photograph, a notepad and pen.

WHO SHOULD ATTEND?

Teachers and educators from cultural and heritage organisations based in Blaenau Gwent, Caerphilly, Monmouthshire. Newport or Torfaen.


TROSOLWG

Mae’r gweithdy ymarferol hwn yn cyflwyno cyfranogwyr i gynghorion a thechnegau ar gyfer tynnu ffotograffau gweithiau celf. Bydd cyfranogwyr yn dysgu sgiliau sylfaenol ffotograffiaeth ddigidol yn ogystal â ffyrdd syml o oleuo a thynnu ffotograffau gweithiau celf ar gyfer cyfryngau cymdeithasol, blogiau a siopau ar-lein. Cynhelir tasgau ymarferol mewn amgylchedd hamddenol a bydd cyfle i’r holl gyfranogwyr dreulio ychydig o amser yn rhwydweithio

Y pynciau yr ymdrinnir â hwy yn y sesiwn fydd:

· Yr hanfodion (gosodiadau camera)

· Goleuo (gweithio gyda golau naturiol ac artiffisial)

· Cyfansoddi a fframio

· Cyflwyniad i olygu delweddau (gwella ffotograffau)

DEUNYDDIAU SYDD EU HANGEN

Gofynnir i gyfranogwyr ddod â’u camera digidol eu hunain – gall hwn fod yn DSLR neu’n gamera compact. Anogir hwy hefyd i ddod â darn bychan o waith er mwyn tynnu ffotograff ohono, pad papur a phin ysgrifennu.

PWY DDYLAI FYNYCHU?

Athrawon ac addysgwyr o sefydliadau diwylliannol a threftadaeth sydd wedi eu lleoli ym Mlaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd neu Dorfaen.

Share with friends

Date and Time

Location

Llantarnam Grange,

St. Davids Road

Cwmbran

NP44 1PD

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved