Free

How to Promote Food Tourism Workshop - Wales. A Food Destination

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Great House Hotel

High Street

Laleston

CF32 0HP

United Kingdom

View Map

Event description

Description

SUT I HYRWYDDO TWRISTIAETH FWYD

Sesiwn gyffredinol wedi ei pharatoi ar gyfer pawb sy’n gweithio ym meysydd lletygarwch, atyniadau ymwelwyr a gwerthu bwyd a diod. Defnyddio’r pecyn cymorth Twristiaeth Fwyd i arddangos gwerth twristiaeth fwyd yng Nghymru i’r economi leol a’u busnesau, sut i ddefnyddio bwyd a diod leol, sut i wella profiad y cwsmer, canllaw ar brydau bwyd lleol Cymru a sut i hyrwyddo twristiaeth fwyd ar fwydlenni.


HOW TO PROMOTE FOOD TOURISM

A generic session aimed at all involved in hospitality, visitor attractions and food and drink retailers. Using the Food Tourism toolkit to demonstrate the value of food tourism in Wales to the local economy and their business, how to source local food and drink, how to improve the customer’s experience, a guide to Welsh regional dishes and how to promote food tourism on menus.CYMRU.

CYRCHFAN BWYD

Yn rhan o’r prosiect Cymru. Cyrchfan Bwyd, bydd LANTRA yn cynnal nifer o weithdai hyfforddi wedi eu cynllunio ar gyfer busnesau bwyd.

Mae Cynghorau Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Chastell-nedd Port Talbot a Chyngor Abertawe wedi dod at ei gilydd i drefnu tri o’r digwyddiadau hyn a fydd ar gael i bob busnes a allai gael budd ohonynt.

Os ydych yn defnyddio, yn gweini neu’n gwerthu bwyd a diod o Gymru mewn caffis, bwytai, siopau, marchnadoedd ffermwyr, gwyliau bwyd, llety gwely a brecwast neu hunanarlwyo, atyniadau twristiaid, canolfannau crefftau, llyfrgelloedd neu leoliadau eraill, gall dod i’r gweithdai am ddim hyn fod o fudd i chi.WALES.

A FOOD DESTINATION

As part of the Wales. A Food Destination project, LANTRA will be running a number of training workshops targeted at food businesses.

Bridgend and Neath Port Talbot County Borough Councils and Swansea Council have come together to organise three of these events which will be open to all businesses that could benefit.

If you source, serve or sell Welsh food and drink through cafés, restaurants, shops, farmers markets, food festivals, B&Bs, self-catering, tourist attractions, craft centres, libraries or other venues, you may benefit from attending these free workshops.


Share with friends

Date and Time

Location

Great House Hotel

High Street

Laleston

CF32 0HP

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved