Free

Hub Cymru Africa Grants Webinar August 2017 #2 / Weminar Grantiau Awst 2017...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

United Kingdom

Friends Who Are Going
Event description

Description

CYMRAEG ISOD

Hub Cymru Africa’s grants scheme enables individuals, community groups and organisations throughout Wales to access funding for small-scale Wales-Africa projects. Up to £42,000 is available.

We are holding webinars to explain the grants programme, the eligibility criteria, the grant application forms, and the other documents that need to be provided. There will also be an opportunity to ask questions at the end. The webinar session will last for a maximum of 1.5 hours.

What is a webinar?

Webinar is short for a web-based seminar. It is a live meeting/seminar that takes place on the internet and can be a presentation, meeting, lecture or instructional seminar. A group of people can join a webinar, which is led by a host (which will be the Hub Cymru Africa team). The host usually gives a verbal and visual presentation, e.g. talking while showing a Powerpoint presentation which all the participants will see and hear simultaneously. The participants can then ask questions- verbally or by typing their question onto a message box. If you’ve not been to a webinar before, don’t worry, they are easy to participate in! Do try it!

Instructions for participating in a webinar:
The only essential things you need are a device such as a computer or tablet that is connected to the internet and has audio capability (i.e. it has speakers that allow you to hear things played on the internet, and preferably also an in-built microphone so that you can also speak and be heard – if you can use your device to have skype calls with others, for example, then it will work fine). Externally connected speakers and microphones can be used if your device allows for this. Without speakers you will not hear the presentation. You can still ask questions without a microphone (see instructions below). Your internet connection needs to be relatively stable but does not have to be a fast connection.

The process for using and joining a webinar is:

 • You sign-up here to say you want to join the webinar and provide your email address
 • You will then receive an email from the host with a link to the webinar (which will only become active and ‘live’ at the time the webinar is due to begin)
 • At the start time of the webinar, you click on the website link and follow any instructions given – have your additional headphones and microphones ready (if using them)
 • Do not expect to speak directly to the hosts as soon as you join the webinar – they may keep all participants on ‘mute’ while they make the presentation (which prevents background noise from interfering with the main presentation). The host will know that you have logged-in to the webinar anyway.
 • Listen to and watch the presentation
 • When the host is ready, they will invite questions – either verbally, or you can type them into the message box. You can show you want to ask a question verbally, then your host can ‘un-mute’ you so that they (and everyone else) can hear you. People in he host team will also monitor the message box and answer out loud the questions that are typed in by participants there.
 • The webinar will conclude when the host signs-out. You can exit the webinar early if you wish by simply clicking on 'Exit this meeting' under the three dots in the menu (it’s up to you if you want to listen in to all the questions at the end).

The host will explain what is happening and give instructions with each step as they go through the webinar.
Please note that each webinar is a repeat of the same information, so you would only need to participate in one of them. You must join the webinar at the stated start time if you want to hear the presentation. You can join the webinar late, but we will not repeat all the information that we make in the initial presentation.

_________________________________________________________________________________


Mae cynllun grantiau Hub Cymru Africa yn galluogi unigolion, grwpiau cymunedol a sefydliadau ar hyd a lled Cymru i gael mynediad at gyllid ar gyfer prosiectau Cymru-Affrica graddfa fach. Mae hyd at £42,000 ar gael.

Bydd gweminarau yn cael eu cynnal ar y dyddiadau canlynol i egluro'r rhaglen grantiau, y meini prawf cymhwystra, y ffurflenni cais am grantiau, a’r dogfennau eraill sydd angen eu cyflwyno. Bydd cyfle hefyd i ofyn cwestiynau ar y diwedd. Bydd pob gweminar yn para am hyd at 1.5 awr.

Beth yw gweminar?

Gweminar yw enw cryno am seminar ar y we. Mae'n gyfarfod / seminar byw ar y rhyngrwyd, a gall fod yn gyflwyniad, cyfarfod, darlith neu seminar hyfforddi. Mae grŵp o bobl yn gallu ymuno â gweminar, sy'n cael ei harwain gan westeiwr (sef tîm Hub Cymru Africa). Fel arfer, mae’r gwesteiwr yn rhoi cyflwyniad llafar a gweledol, e.e. siarad tra'n dangos cyflwyniad Powerpoint y bydd yr holl gyfranogwyr yn ei weld a’i glywed yr un pryd. Yna, gall y cyfranogwyr ofyn cwestiynau- ar lafar neu drwy deipio eu cwestiwn mewn bocs 'sgwrsio'. Os nad ydych chi wedi cymryd rhan mewn gweminar o'r blaen, peidiwch â phoeni, mae’n hawdd! Rhowch gynnig arni!

Cyfarwyddiadau ar gyfer cymryd rhan mewn gweminar:

Yr unig bethau hanfodol sydd eu hangen arnoch yw dyfais fel cyfrifiadur neu dabled sydd wedi'i gysylltu â’r rhyngrwyd ac sy’n eich galluogi i glywed sŵn (h.y. mae ganddo seinyddion sy'n eich galluogi i glywed pethau’n cael eu chwarae ar y rhyngrwyd, a hefyd, meicroffon wedi’i adeiladu i mewn er mwyn i chi allu cael eich clywed a siarad hefyd, a chael pobl i wrando arnoch chi - os gallwch ddefnyddio eich dyfais i gael galwadau skype, er enghraifft, yna bydd yn gweithio’n iawn). Gall seinyddion a meicroffonau sydd wedi’u cysylltu’n allanol gael eu defnyddio os yw eich dyfais yn caniatáu ar gyfer hyn. Heb seinyddion, ni fyddwch yn clywed y cyflwyniad. Gallwch ddal i ofyn cwestiynau heb feicroffon (gweler y cyfarwyddiadau isod). Mae angen i'ch cysylltiad â’r rhyngrwyd fod yn gymharol sefydlog, ond nid oes rhaid iddo fod yn gysylltiad cyflym.

Dyma’r broses ar gyfer defnyddio ac ymuno â gweminar:

 • Rydych yn cofrestru yma gyda’ch e-bost i ddweud eich bod eisiau ymuno’r weminar
 • Byddwch yn derbyn e-bost oddi wrth y gwesteiwr gyda chyswllt i'r weminar (a fydd ond yn dod yn weithredol a 'fyw' ar yr adeg y mae’r weminar i fod i ddechrau)
 • Ar adeg cychwyn y weminar, byddwch yn clicio ar ddolen y wefan a dilyn unrhyw gyfarwyddiadau a roddir – gwnewch yn siwr fod eich clustffonau a microffonau yn barod (os ydych yn eu defnyddio)
 • Peidiwch â disgwyl i allu siarad yn uniongyrchol â'r gwesteiwr cyn gynted ag y byddwch yn ymuno â'r weminar - efallai y byddant yn pylu sain yr holl gyfranogwyr tra eu bod yn gwneud y cyflwyniad (sy'n atal sŵn cefndir o ymyrryd â'r prif gyflwyniad). Bydd y llu yn gwybod eich bod wedi logio i mewn i'r weminar beth bynnag.
 • Gwrandewch a gwyliwch y cyflwyniad
 • Pan fydd y gwesteiwr yn barod, byddant yn gwahodd cwestiynau - naill ai ar lafar, neu gallwch eu teipio i mewn i'r blwch neges. Gallwch ddangos eich bod am ofyn cwestiwn ar lafar, yna gall y gwesteiwr troi’r sain ymlaen fel y maent hwy (a phawb arall) yn gallu eich clywed. Bydd pobl yn y tîm cynnal ac yn monitro'r blwch neges ac ateb y cwestiynau sy'n cael eu teipio i mewn gan y cyfranogwyr yno.
 • Bydd y weminar yn dod i gasgliad pan mae’r gwesteiwr yn arwyddo-allan. Gallwch adael y weminar yn gynnar os ydych yn dymuno drwy glicio ar 'Gadael y cyfarfod hwn' o dan y tri dotiau yn y ddewislen (mae i fyny i chi os ydych am i wrando ar yr holl gwestiynau ar y diwedd).

Sylwch fod pob gweminar yn ailadrodd yr un wybodaeth, felly dim ond mewn un ohonynt y byddai’n rhaid i chi gymryd rhan ynddi. Mae'n rhaid i chi ymuno â'r weminar ar yr amser cychwyn a nodir os ydych chi eisiau clywed y cyflwyniad. Gallwch ymuno â'r weminar yn hwyr, ond ni fyddwn yn ailadrodd yr holl wybodaeth a wnawn yn y cyflwyniad cychwynnol.

Share with friends

Date and Time

Location

United Kingdom

Save This Event

Event Saved