Free

HUB SPARKS: Physical Activity and Exercise Relating to Healthy Ageing

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Cornerstone

Charles Street

Cardiff

CF10 2SF

United Kingdom

View Map

Event description

Description

HWB SBARC: Gweithgarwch Corfforol ac Ymarfer Corff yn gysylltiedig â Heneiddio’n Iach

Ymunwch â ni ar gyfer ail ddigwyddiad Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yng nghyfres HWB SBARC.

Mae poblogaethau ledled y byd yn heneiddio gan fod y disgwyliad oes wedi codi ac mae cwymp yn nifer y babandod sy’n cael eu geni.

Wrth i boblogaeth y DU heneiddio, mae pwysau cynyddol ar y gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. Mae disgwyl i nifer y bobl 50+ oed sy’n byw yng Nghymru, sy’n 800,000 a mwy ar hyn o bryd, godi i 1 filiwn+ yn yr 20 mlynedd nesaf. Felly mae'r agenda heneiddio’n iach yn bwysicach nawr nag erioed.

Mae HWB SBARC yn gyfres o ddigwyddiadau â’r nod o ddod â phobl ynghyd o academia, y trydydd sector, diwydiant ac iechyd a gofal cymdeithasol sy’n gweithio ym maes heneiddio’n iach er mwyn deall y problemau sy’n wynebu pobl hŷn a’u hanghenion iechyd a gofal cymdeithasol, nawr ac yn y dyfodol.

Siaradwr: Yn ystod y gweithdy hwn, byddwn yn clywed gan Dr Joanne Hudson (Athro Cyswllt, Gwyddoniaeth Chwaraeon ym Mhrifysgol Abertawe) ynghylch sut mae gweithgarwch corfforol ac ymarfer corff ymhlith oedolion canol oed a hŷn yn gysylltiedig ag iechyd a lles o ran heneiddio’n iach.

Gwybodaeth am HWB SBARC

Mae HWB SBARC yn gyfres o ddigwyddiadau sy’n meithrin darganfyddiadau amlddisgyblaethol yn gysylltiedig â’r prif heriau sy’n wynebu ein systemau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru a thu hwnt. Bydd yn dod â phobl o fyd academia, iechyd a gofal cymdeithasol, y trydydd sector a diwydiant at ei gilydd i drafod cwestiynau allweddol ac archwilio syniadau a strategaethau. Mae’r digwyddiadau yn cynnwys gweithdai cyfranogol gyda chyfleoedd i leisio barn a rhannu gwybodaeth am atebion arloesol, gwasanaethau a chynnyrch a allai fynd i’r afael â’r heriau hyn. Bydd HWB SBARC yn canolbwyntio ar feysydd fel heneiddio’n iach, deallusrwydd artiffisial a data, meddygaeth fanwl, a dod â gofal yn nes at y cartref.

Mae’r gyfres gyntaf o weithdai yn canolbwyntio ar heneiddio’n iach; cymryd agwedd ecolegol tuag at iechyd yn nes ymlaen mewn bywyd i ddeall yr amgylchedd lle mae pobl hŷn yn byw, yn gweithio ac yn chwarae, sy’n edrych ar y canlynol: Cymunedau oed-gyfeillgar; unigrwydd a theimlo’n ynysig, gweithgarwch corfforol, cymorth dementia, atal codymau, anghydraddoldebau iechyd a chyfleoedd ar gyfer dysgu a chyflogaeth.

Os ydym am wireddu uchelgais Llywodraeth y DU i bobl ‘ychwanegu pum mlynedd arall o fywyd iach ac annibynnol yn eu cartrefi eu hunain erbyn 2035, yn ogystal â chau’r bwlch rhwng profiad y cyfoethocaf a’r tlotaf’, mae’n rhaid i ni ystyried penderfynyddion ehangach iechyd, fel gwaith, cartrefi, amgylchedd adeiledig a chysylltiadau cymdeithasol ynghyd â datblygiadau iechyd a gofal.

HUB SPARKS: Physical Activity and Exercise Relating to Healthy Ageing

Join us for Life Sciences Hub Wales’ second event in the HUB SPARKS series.

Rising life expectancy and falling birth rates mean populations around the world are getting older.

As the population grows older across the UK, there are growing pressures on health and social care services. With over 800,000 people living in Wales aged 50+ and set to rise to 1 million+ in the next 20 years, the healthy ageing agenda has never been more pertinent.

HUB SPARKS is an event series aimed at bringing together academia, third sector, industry and health and social care working in the area of healthy ageing to understand the issues facing older people and their health and social care needs, now and in the future.

Speaker: This workshop will hear from Dr Joanne Hudson (Associate Professor, Sports Science at Swansea University) on how physical activity and exercise in middle aged and older adults link to health and wellbeing in relation to healthy ageing.

About HUB SPARKS

HUB SPARKS is a series of events fostering multidisciplinary discovery around the key challenges facing our health and social care systems in Wales and beyond. Bringing together academics, health and social care, third sector and industry to discuss key questions and explore ideas and strategies. The events include participatory workshops with opportunities to voice opinions and knowledge on innovative solutions, services and products that could potentially address these challenges. HUB SPARKS will focus on areas such as healthy ageing, AI and data, precision medicine, and bringing care closer to home.

The first set of workshops shines a light on the issue of healthy ageing; taking an ecological approach to health in later life to understand the environment where older people live, work and play, covering areas such as: Age friendly communities, loneliness and isolation, physical activity, dementia support, falls prevention, health inequalities and opportunities for learning and employment.

If we are to achieve the UK Government’s ideal for people to ‘add five more years of healthy, independent life in their own home by 2035, whilst narrowing the gap between the experience of the richest and poorest’, we need to consider the wider determinants of health, such as work, homes, built environment and social connections in addition to health and care innovations.


Share with friends

Date and Time

Location

Cornerstone

Charles Street

Cardiff

CF10 2SF

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved